SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN KAPSAMINDA ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE VERİLEBİLECEK EĞİTİMLER.

24 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel Güvenlik Görevlileri hakkında yasa kapsamında İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Daire Başkanlığı tarafından organize edilerek İl emniyet müdürlükleri bünyesindeki Özel güvenlik Şube müdürlükleri tarafından tanzim edilen, İl valileri tarafından imza altına alınarak, Güvenlik sertifika sahibi (Lise ve dengi okul mezunları silahlı, İlk öğretim okul mezunları Silahsız) Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik kartı sahibi olarak Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait bir çok alanda Özel güvenlik görevlileri görev yapmaktadır.

Özel güvenlik görevlileri görevleri sırasında Kolluk gücü olan Polis, jandarma ve Sahil güvenlik görevlilerine ait alanlarda destek ve yardımcı kolluk olarak birçok alanda görev almalarına rağmen aldıkları eğitimler (toplamda 120 saat silahlı)genel bir eğitim olması nedeni ile, görev alanı farklılıkları nedeni ile zor durumda kalmaktadırlar.

Örneğin: Açık ve kapalı spor salonlarında sadece maç veya müsabaka günleri yarı zamanlı görev alan Özel güvenlik görevlileri kalabalık yönetimi, toplum psikolojisi, toplumsal davranışlara karşı yeterli ve bilimsel eğitimleri yeteri kadar almadıklarından dolayı görevleri sırasında panik davranışlar sergilemek suretiyle olumsuzluklara neden olmaktadırlar. Toplu olaylara müdahale ederlerken olaya taraf olmak durumunda kalmaktadırlar. Günümüzde en az 2 yıl meslek yüksek okulu okuyarak polis memuru olan ve başlarında bulunan amirleri ile toplumsal olaylara müdahale eden polis dahi bu kalabalıklarla mücadele ederken zor durumlarda kalırken,  silahsız ve savunmasız (spor karşılaşmalarında jop, kelepçe, silah kullanılması yasak)ve sadece toplam 120 saat özel güvenlik eğitimi alarak, silahsız özel güvenlik kimlik kartı sahibi olan özel güvenlik görevlileri başarısız olmaktadır.

Özel Güvenlik görevlilerine yönelik alan eğitimleri ( Hastane güvenliği, kamu binaları güvenliği, okul güvenliği vb.)verilmesi gerekmektedir.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair kanunun ilgili maddesinde Özel güvenlik görevlilerinin spor müsabakalarında alacağı görevler ayrıntılı olarak belirtilmiştir.(6222 Sayılı yasa madde 13)2004 yılında yürürlüğe giren 5188 sayılı yasaya göre verilen özel güvenlik eğitimlerinde bu yasa mevcut olmadığından dolayı özel güvenlik görevlileri bu konu ile ilgili eğitim almamışlardır. Yeni yürürlüğe giren yasalar çerçevesinde bu eğitimler verilmek suretiyle spor güvenliği yapacak olan özel güvenlik görevlileri bilgilendirilebilir.

Alan eğitimleri (spor ve müsabaka güvenliği) adı altında, her türlü sosyal etkinlik, konser toplantı ve spor müsabakalarında görev alacak Özel güvenlik kimlik kartı sahibi personeller eğitime alınarak konu ile ilgili program dâhilinde, aşağıda konular başta olmak üzere meslek içi eğitime tabii tutularak sertifikalandırılabilirler. Sertifika sahibi özel güvenlik görevlileri maçlarda görev aldıklarında meydana gelebilecek olaylar önlenebilir.

Özel güvenlik görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Özel güvenlik görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Spor alanı güvenlik planında belirtilen görev tanımlarına uygun olarak, spor alanında görev almak.

b) Seyirciler seyir alanına alınmadan önce spor alanında bulunmak, güvenlik kontrolü yapmak, müsabaka tamamlandıktan sonra sporcu ve seyirciler spor alanını tamamen terk edinceye kadar spor alanının iç güvenliğini sağlamak.

c) Spor alanı içerisinde düzeni bozan fiilleri işleyen seyircileri en yakın genel kolluk görevlisine bildirmek.

ç) Spor alanında ev sahibi takım ile misafir takım seyircileri arasındaki geçişleri engellemek.

d) Seyircilerin seyir alanına alınmaya başlanmasından, müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadar geçecek sürede, ulusal veya uluslararası federasyonların öngördüğü görevli kişiler dışında kalanların her ne şekilde olursa olsun müsabaka alanına girmesini engellemek.

e) Spor alanına girişte, genel kolluk görevlilerinin gözetiminde olmak üzere mülki amirin yazılı iznine istinaden izleyicilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol etmek ve aramak ile seyir alanına ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahların, her türlü kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler ile uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve ilgili federasyonun belirlediği esaslara aykırı olarak alkollü içeceklerin sokulmasını ve kullanılmasını engellemek.

f) Seyircilerden, ferdi veya toplu olarak söz, yazı veya hareketlerle belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın duyan veya gören kişiler tarafından hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunanları en yakın genel kolluk görevlisine bildirmek.

g) Müsabaka alanında ve seyir alanında insan hayatı açısından tehlike oluşturabilecek yerlerden müsabakanın izlenmesini engellemek ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak.

ğ) Seyircilerin, biletlerinde belirtilen koltuk numaralarına göre oturmalarını ve tahliye merdivenlerinin boş bırakılmasını sağlamak.

h) Müsabaka öncesi ve esnasında bilet kontrolleri yaparak biletsiz ve başkasına ait elektronik kartla seyirci girişini engellemek.

ı) Spor alanlarındaki alkollü, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde olan taraftarların dışarıya çıkartılmasını sağlamak.

i) Bu fıkranın (c) ve (f)  bentlerinde belirtilen hallerde genel kolluk görevlileri gelinceye kadar olay yerini ve failleri tespit edici önlemleri almak.

Her madde özel güvenlik görevlileri meslek eğitimlerinde konu başlığı olarak değerlendirilebilir.

Saygılarımla

 

Mesut Güztoklusu

Güvenlik hukuku eğitmeni