zel Güvenlik haber olarak özel güvenlik sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz.Özel Güvenlik haber ekibimiz,Özel Güvenlik Kimlik Kartı İptalleri ile ilgili çalışmaya ulaştı.Mağdruriyetlerin ve haber sitemize gelen şikayetlerinin artması sonucu,özel güvenlik haber ekibimiz,özel güvenlik kimlik kart iptalini gündeme getirmiş ve sendikalara çağrıda bulunmuştu.Türk -İş Konfederasyonu'na bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı,özel güvenlik kimlik kartı iptaller ile ilgili sendika olarak çalışma yapacağını duyurmuştu.

Özel güvenlik görevlilerinin kimlik iptalleri İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı çalışma ile artık zor bir hale gelecek.Bu konuda mağduriyetlerin artması sonrasında İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı.İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Kimlik Kartlarının iptali ile ilgili çalışmasını bitirdiği yönde haberini almış bulunmaktayız.Özel Güvenlik kart iptalleri ile ilgili yapılan düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmesi bekleniliyor.

Özel Güvenlik Kimlik Kartı İptallerinde Ceza Süreci 1 Yıldan,2 Yıla Çıkacak,Buna göre hakkında HAGB verilen ve 2 yılın altında ceza alan özel güvenlik görevlilerinin kimlik kartları iptal edilmeyecek.

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI İPTALİ

Özel güvenlik kartı şu durumlarda iptal edilir;

MADDE 69- 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
“d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.”
“h) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.”

ÖZEL GÜVENLİK KARTI İPTAL OLANLAR NE YAPMALI?

Özel güvenlik kimlik kartı iptal edilenler için çalıştıkları yerden tazminat alma hakkı vardır. Bu durum 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Kanuna göre özel güvenlik görevlisi olarak çalışanlar her 5 senede bir kimliklerini yenilemek mecburiyetindedırlar. Eğer bu süre içinde bir güvenlik görevlisi kimliğini yenilemezse, mesleğini artık yapamaz duruma gelir. Bu durumda işvereni onu işten çıkarabilir, çünkü artık bu çalışan özel güvenlik vasfı taşımamaktadır.

İşyerinden kimliğini yenilemediği için çıkarılan özel güvenlik görevlileri kıdem tazminatı alabilirler. Güvenlik görevlilerinin kıdem  tazminatlarını işverenler karşılar. Bazı işyeri sahipleri bu ödemeyi yapmak istemedikleri için çeşitli hilelere başvurabilirler. Ancak hiçbir şekilde işveren ödemek yapmaktan kurtulamaz. Bunun sebebi işveren ile çalışan arasında görev süresinin ne zaman biteceğine dair bir anlaşma yapılmış olmasıdır. Ayrıca işveren işe aldığı güvenlik görevlisinin kimlik kartının ne zaman yenileneceğini zaten görmektedir. Kimlik iptali sebebiyle işten ayrılmak mecburiyetinde kalan her güvenlik görevlisinin kıdem tazminatı hakkı vardır.