Özel Güvenlik Kimlik Kartı İptali

Özel güvenlik haber olarak özel güvenlik kimlik kartları neden iptal edilir konusunu ele alacağız.

Özel güvenlik görevlileri bilindiği üzere özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilebilmek amacıyla 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanununda yer alan hükümleri taşımak zorundadır. Nitekim 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları kapsadığından kanuna aykırılık teşkil eden durumlarda kişilerin kimlikleri iptal edilebilecektir. Ancak her iptal işleminin hukuka uygun olduğu söylenemez.

Zira kişiler özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edildiklerinde kimlik kartlarının belirli süreler ile yenilenmesi şarttır. Bu şartın yerine getirilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğüne başvuru yapan özel güvenlik görevlisinin özel güvenlik kimlik kartı (çalışma izni) başvurusuna ilişkin işlem bir idari işlem niteliğindedir ve bu idari işlem sonrasında kişilerin özel güvenlik kartları iptal edilirse dava açma hakları doğacaktır. Bundan dolayıdır ki özel güvenlik olacaklarda bulunması gereken bazı şartlar vardır. Bu şartların bulunmadığı sonrasında tespit edilirse özel güvenlik kimlik başvurusu da bu sebeple iptal edilebilecektir.

Yukarıda da değindiğimiz üzere işlem Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı idari birimler tarafından yapıldığı için idari bir işlem niteliğini taşır ve davaların da bu sebeple hangi mahkemede ve nerede açılacağı hangi kanuna tabi olarak takibinin yapılacağı hususu da ortaya çıkmış olacaktır. Bu husustan bahsetmeden önce özel güvenlik kimlik kartının iptal sebeplerine bakabiliriz.

Özel Güvenlik Kimlik Kartı İptal Sebepleri

Özel güvenlik kimlik kartı iptal sebepleri aslında özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartların bulunmaması olarak tanımlanabilmektedir. Zira 5188 sayılı kanunda özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar tahdidi olarak sayılmış olup bu şartların sonradan kaybedilmesi durumunda özel güvenlik kimlik kartı iptal edilecektir. Peki bu şartlar nelerdir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
  • 18 yaşını doldurmuş olmak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
  • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak.
  • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
  • Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
  • Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
  • Güvenlik soruşturması olumlu olmaktır.

Görüleceği üzere kanunda yapılan 2018 yılındaki düzenleme ile güvenlik soruşturması yapılmış olmak şartı da kanun maddesine eklenmiş ve güvenlik görevlisi olmak isteyenler hakkında güvenlik soruşturması yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Özel güvenlik görevlileri, özel güvenlik kimlik kartlarının yenilenmesi için emniyet genel müdürlüğü birimlerine başvuru yaptıklarında birim tarafından haklarında güvenlik soruşturması yapılıp kanun maddesindeki şartların taşınıp taşınmadığı araştırılır. Ancak belirtmiş olduğumuz gibi yapılan işlem her zaman hukuka uygun olacak diye bir kaide yoktur. Zira idari işlemler Anayasa gereği her zaman idari yargı denetimine tabidir. Bundan dolayıdır ki özel güvenlik görevlileri özel güvenlik kimlik kartlarının yenilenmemesi durumunda dava açabilecek ve haklarını arayabileceklerdir.