6772 sayılı İlave Tediye Kanununa göre kamu kesiminde çalışan işçiler bakımından, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ikramiye ödenmesi öngörülmektedir. Ayrıca Bakanlar Kurulu tarafından bu ikramiyeye ek olarak işçilere, her yıl için bir aylık istihkak tutarını geçmemek üzere bir ödeme daha yapılması da kararlaştırılabilir.

6772 sayılı kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşların belirlenmesi bakımından bugüne kadar birçok dava açılmış ve günümüzde artık Yargıtay uygulamalarına göre kanun kapsamına giren işyerleri büyük ölçüde belirlenmiştir. Yargıtay’ın iş uyuşmazlıklarına bakmakla yetkili 22 nci ve 9 uncu Hukuk Daireleri de güncel olarak ilave tediyeye ilişkin vermiş olduğu kararlarda; teşekkül ve teşebbüs ayrımına gitmiş, sermayesinin bir kısmı 6772 sayılı kanunda sayılan idarelere ait olan tüzel kişilikleri teşebbüs, sermayesinin tamamı 6772 sayılı kanunda sayılan idarelere ait olan tüzel kişilikleri ise teşekkül olarak nitelendirmiş ve teşekküllerde çalışan işçilerin ilave tediye hakkından yararlanabileceklerine ilişkin uygulamaya esas teşkil edecek emsal nitelikte kararlar vermiştir.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve il özel idarelerinde, alt işveren nezdinde çalışmakta olan işçilere çalıştıkları kurumlarda sürekli işçi kadrolarına geçiş imkanı sağlayan düzenleme yapılmıştır.Kapsama giren 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinde (MİT Müsteşarlığı hariç) sürekli işçi kadrosuna geçen işçilere ilave tediye ödemesi yapılırken belediye ve il özel idarelerinde çalışmakta olan işçiler, sermayesinin yarısından fazlası belediyeler ve ve il özel idarelerine ait şirketler nezdinde sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş olduğundan  6772 sayılı Kanun kapsamına dahil edilmemiş ve ilave tediye ödemeleri yapılmamıştır.

Bu konuya ilişkin Atabay Hukuk & Danışmanlık tarafından Belediye ve İl Özel İdarelerinde sürekli işçi kadrosuna geçen işçiler adına pilot davalar açılmış ve neticesinde Av. Levent ATABAY’ ın görüşü doğrultusunda sermayesinin tamamı belediyeler ve il özel idarelerine ait olan şirketler teşekkül olarak değerlendirilmiş ve 6772 sayılı Kanun kapsamında kabul edilerek bu işyerlerinde 4857 sayılı Kanun kapsamında çalışmakta olan işçilere ilave tediye ödenmesi gerektiğine hükmedilmiştir. Mahkemece aldırılan bilirkişi raporunda; “Dosyada mevcut bilgi ve belgelerde davalı kurumun sermayesinin tamamının devlete ait olduğu, işçinin davalı işyerinde çalıştığı anlaşıldığından davacının 6772 sayılı Kanun kapsamında ilave tediye alacağına hak kazandığı kanaatiyle hesaplama yapılacaktır.” şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

Mahkemece yapılan yargılama neticesinde; il özel idaresi nezdinde sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan 696 sayılı KHK lı işçiye ilave tediye ödenmesi gerektiğine kesin olarak karar verilmiş ve ödemesi yapılmıştır.