Sendikal
Giriş Tarihi : 30-10-2020 22:22   Güncelleme : 30-10-2020 23:21

Tez Koop-İş Sendikası İmzaladı,Özel Güvenlik Sektöründe Bir İlk Gerçekleşerek Risk Tazminatı Toplu İş Sözleşmesinde Yer Aldı

Tez Koop-İş Sendikası İmzaladı,Özel Güvenlik Sektöründe Bir İlk Gerçekleşerek Risk Tazminatı Toplu İş Sözleşmesinde Yer Aldı,tüm detaylar haberimizde..

Tez Koop-İş Sendikası İmzaladı,Özel Güvenlik Sektöründe Bir İlk Gerçekleşerek Risk Tazminatı Toplu İş Sözleşmesinde Yer Aldı

Türkiye'nin en köklü tarihine sahip olan ve üye sayısı bakımından 10 Nolu  (Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlarİş kolunda en büyük sendika olan Türk-İş Konfederasyonu'na bağlı Tez Koop-İş Sendikası Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde çalışan işçiler adına Üniversite yönetimi ile toplu iş sözleşmesi imzaladı.

İşçiler toplu iş sözleşmesinde Sosyal yardım-Yemek Yardımı-Ek Ödeme-Yakacak Yardımı-Çocuk Yardımı-Bayram Yardımı-Öğrenim Yardımı İkramiye-Yol Yardımı-Ücretlerine Zam alırken özel güvenlik sektöründe ilk olacak bir madde ise toplu iş sözleşmesine eklendi.Buna göre özel güvenlik işçileri İŞ RİSKİ VE SORUMLULUK ZAMMI adı altında risk tazminatı alacaklar.

Özel Güvenlik Sektöründe Bir İlk Gerçekleşti. 

Tez Koop-İş sendikası ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi rektörlüğü ve bağlı işyerleri işyeri toplu iş sözleşmesi 01.11.2020-31.10.2022 Tarihinde yürürlüğe girecek.

696 KHK ile kadro alan işçiler mevcut toplu iş sözleşmesinden yararlanacak.

İŞ RİSKİ VE SORUMLULUK ZAMMI

Bu Toplu İş Sözleşmesinin kapsamında bulunan işçilere müktesep hak teşkil etmemek ve diğer ödemeleri etkilememek kaydıyla aşağıda düzenlenen gruplara göre, bu gruplardaki görevlerde yaptıkları çalışma karşılığı, her gün için; karşılarında belirtilen miktarda İş Riski ve Sorumluluk Tazminatı ödenir.

İşbu toplu iş sözleşmesinin kapsamında bulunan işçilere görevlerini fiilen yapmak koşuluyla bu toplu iş sözleşmesine göre hak kazandıkları brüt ücretleri;

  1. Şef ve Güvenlik Sorumlusu olarak görev yapanlara günlük yevmiyesinin  %20’si
  2. İş makinası operatörü, operatör yardımcısı ve şoför olarak görev yapanlara günlük yevmiyesinin   %15’i
  3. Elektrikçi ve tesisatçı Doğalgaz, Kaynakçı, Boyacı, Mobilyacı, Kaloriferci, bilgisayar Teknisyeni, Kamera Teknisyeni, Büro Personeli, Basın görevlisi  vb. nitelikli personel olarak görev yapanlara günlük yevmiyesinin   %10’u
  4. Özel Güvenlik gece vardiyası grup sorumlularına günlük yevmiyesinin  %10’u
  5. Yukarıdaki grupların dışında kalan diğer işçilere günlük yevmiyesinin  %5’ini alacak.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜM DETAYLARI

 

 

İŞÇİ SENDİKASI    : TEZ-KOOP-İŞ;

İŞVEREN  : AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

 

YÜRÜRLÜK TARİHİ                    : 01.11.2020-31.10.2022

 

BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN BORÇ DOĞURUCU HÜKÜMLERİ

 

I- GENEL VE TANITICI HÜKÜMLER

 

MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR

A- TARAFLAR

Bu Toplu İş Sözleşmesinin tarafları; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ ), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı işyerlerini kapsamak üzere iş bu işyeri toplu iş sözleşmesini akdetmişlerdir.

 

B- TANIMLAR

Bu Toplu İş Sözleşmesi metninde :

a) Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ) “İŞÇİ SENDİKASI”,

b) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi “İŞVEREN”, sözleşme kapsamına giren işyerlerini sevk ve idareye yetkili olanlar “İŞVEREN VEKİLİ “,

c) Bu işyeri toplu iş sözleşmesi “SÖZLEŞME”,

d) İşyerinde çalışan ve Kanunen işçi sayılan TEZ-KOOP-İŞ üyeleri “ÜYE”,

e) Bu sözleşmede taraf olan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü ile TEZ-KOOP-İŞ “TARAFLAR”,                      

f) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi işyerlerinin her biri eklentileri ile beraber “İŞYERİ” bunların bütünü “İŞLETME”,

diye tanımlanmıştır.

 

MADDE 2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ    

Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. İş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. İş sözleşmelerinde düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır.

Toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması halinde iş sözleşmesinin işçi lehindeki hükümleri geçerlidir.

Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar, iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder.

 

MADDE 3- KAPSAM VE YARARLANMA

A - Bu Toplu İş Sözleşmesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı 10 no’lu işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile bu işyerlerine ait eklentilerin bütününü kapsar.

B - Bu Toplu İş Sözleşmesinden Taraf Sendika üyesi işçiler yararlanırlar. Sendika üyesi olmayanların yararlanmaları hakkında yasa hükümleri uygulanır.

C – Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında iş sözleşmesi sona eren üyeler, iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihe kadar toplu iş sözleşmesinden yararlanır.

 

II- SENDİKANIN HAK VE SORUMLULUĞU

 

MADDE 4- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ

A- Görevleri

İşyeri sendika temsilcileri kanunlarda ve bu sözleşmede kendilerine verilen görevlerden başka;

1- İşyerinde, üyelerle İşveren arasında ilişkiyi ve çalışma huzurunu sağlamak,              

2- Sendika ile üyeler arasında bağları güçlendirmek,

3- İşyerinde çalışma saatleri içinde üyelerin şikâyet ve müracaatlarını dinlemek,           

4- Üye ve İşveren arasında uyuşmazlıkların çözümüne çalışmakla görevlidir.

B) Atanması     

Sendika bu sözleşme kapsamına giren ve Üniversiteye bağlı işyerlerinde çalışan üyeleri arasından her işyeri için ayrı ayrı olmak üzere Ana Tüzük ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca işyeri sendika temsilcilerini atar. Temsilcilerin listesini, Baştemsilciyi belirtmek suretiyle İşverene yazı ile bildirir.

C) Teminatı

İşveren, İşyeri Sendika Temsilcilerinin iş sözleşmelerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmedikçe feshedemez. İşverenin bu hükme uymaması durumunda işçinin dava hakkı saklıdır.

Diğer hususlarda 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ nun 24. maddesi hükümleri uygulanır.

 

MADDE 5- SENDİKA İLAN TAHTASI VE TEMSİLCİ ODASI

a) İşveren, her işyerinde işçilerin kolayca görebilecekleri uygun bir yere sendika ilan tahtası koyacaktır.

Sendika ilanları, işyeri sendika temsilcilerince ilan tahtasına asılır. İlan tahtasına asılan basılı ve görsel materyallerin sorumluluğu sendikaya aittir.

            

b) İşveren, imkânlar nispetinde işyerlerinde sendika temsilci odası temin edecektir.

 

MADDE 6- SENDİKAL İZİNLER

Sendika Baştemsilcisi ve İşyeri Sendika Temsilcilerine asıl işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartıyla temsilcilik görevinin gerektirdiği faaliyetlerde bulunabilmeleri için İşverenin izni ile aşağıda yazılı sürelerde izin verilir.

A- Baştemsilci İzni

İşyeri işçi Mevcudu                                                    Haftalık Ücretli İzin süresi           

01-50 İşçi çalıştırılan işyerinde                                                       2 saat

51-200 işçi çalıştırılan işyerinde                                                     4 saat

201-500 işçi çalıştırılan işyerinde                                                   6 saat 

500 den fazla işçi çalıştırılan işyerinde                                           8 saat

Baştemsilci gündüz vardiyasında çalıştırılır. Baştemsilci ve temsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak, Sendika Merkezi veya Şubesinin İşverene yapacağı yazılı veya sonradan yazıyla doğrulamak koşulu ile sözlü çağrısı üzerine bu süreyi çağrı yapılan yerde de geçirebilir.

 

B- Temsilci İzni

İşyeri İşçi Mevcudu                                          Haftalık Ücretli İzin Süresi    

01-50 işçi çalıştıran işyerinde                                              2 saat

51-200 işçi çalıştırılan işyerinde                                                     3 saat

201-500 işçi çalıştıran işyerinde                                          4 saat

500’den fazla işçi çalıştırılan işyerinde                               5 saat

 

C- Diğer İzinler

Sendika Temsilcisi ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu, Genel Kurul ve Temsilciler Meclisi gibi toplantılara katılmaları için Sendikanın yazılı talebi üzerine aşağıdaki düzenlenmiş şekline göre ücretli izin verilir.

İşyeri İşçi Mevcudu                                         Yıllık Toplam Ücretli İzin Süresi

01-50 işçi çalıştırılan işyerinde                                                       20 gün 

51-100 işçi çalıştırılan işyerinde                                                     30 gün

101-200 işçi çalıştırılan işyerinde                                                   40 gün

201-500 işçi çalıştırılan işyerinde                                                   60 gün

501-1000 işçi çalıştırılan işyerinde                                                 80 gün

1000’den fazla işçi çalıştırılan işyerinde              işçi sayısının %10’u kadar gün,

Bu izinler her üye için ayrı ayrı olmayıp tüm üyeler içindir. Bir seferde işyeri işçi sayısının %5’inden fazla sayıda üyenin birden bu izni kullanması İşverenin onayına tabiidir.

Ancak Genel Kurullar için bu % 5 oranı aranmaz.

 

MADDE 7- SENDİKANIN İŞYERİNDE TOPLANTI YAPMASI

Sendika Yetkilileri, İşverene bir gün önceden yazılı haber vermek ve işi aksatmamak koşuluyla mesai saatleri içinde işyerinde üyelerle münferiden görüşür ve toplantı yaparlar.

MADDE 8-SENDİKA AİDATI VE SENDİKANIN DİĞER HAKLARI    

İşveren, yetkili sendikaca üyeliği kendisine bildirilen işçilerin sendika tüzüğü gereğince ödemekle yükümlü oldukları üyelik aidatı ile varsa, dayanışma aidatını, hiçbir masraf istemeden ücretlerden keser ve işçi ücretlerinin ödendiği günü takip eden 10 işgünü içinde sendikanın banka hesabına yatırır.

Ayrıca İşveren, sendika üyelerinin ücretlerini ve sendika için kimden ne miktar kesinti yapıldığını gösterir bir listeyi yine ücretlerin ödendiği günü izleyen 10 işgününe kadar sendikaya iletir.

MADDE 9- SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN TEMİNATI 

İşçi Kuruluşunda yönetici olduğu için kendi isteği ile işyerinden ayrılan işçiler bu görevlerinin seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi istekleriyle çekilmek suretiyle son bulması halinde 1 (bir) ay içinde ayrıldıkları işyerinde işe yeniden alınmalarını istedikleri takdirde İşveren, talep tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun diğer bir işe almak zorundadır. Bu takdirde işçinin eski kıdem hakları ve ücreti saklıdır.

 Diğer hususlarda 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 23. maddesi hükümleri uygulanır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

İŞ SÖZLEŞMESİNİN KONUSUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

MADDE 10 - TOPLU İŞTEN ÇIKARMA VE İŞ GÜVENCESİ           

Toplu işten çıkarma konusunda yasa hükümleri uygulanır.

MADDE 11- İŞE ALMA VE İŞYERİNDE ÇALIŞMA ŞEKLİ

  İlk defa işe alınacaklar hakkında “ Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

İşletme bünyesinde işçi kadrolarının tespiti ve uygulaması, iş programlarının tanzim ve tadili, çalışma şekli, işin icap ettirdiği nitelikte işçi istihdam etmek, yeni işçi alımı veya boşalan kadroların doldurulması gibi işin ve işyerinin idaresine müteallik yetkiler mevzuata aykırı olmamak kaydıyla işverene aittir.

 

MADDE 12- ASKERLİK HİZMETİ

İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir nedenle silahaltına alınması nedeniyle işinden ayrılması halinde, bu konudaki mevzuat hükümleri uygulanır. 4857 sayılı İş Kanununun 31. maddesinde belirtilen süreler içinde işçiye ücreti tam olarak ödenir.  Ancak Ücretli izin süresinde Milli Savunma Bakanlığınca işçiye aynı süreler içinde maaş ödenmesi durumunda işçi bu maaşı belgesi ile birlikte işverenin kasasın veya banka hesabına öder.

Diğer hususlarda 4857 Sayılı yasanın 31. maddesi hükümleri uygulanır.

MADDE 13- DENEME SÜRESİ            

Deneme süresi iki aydır.

MADDE 14- İŞ SÜRELERİ - FAZLA ÇALIŞMALAR VE GECE ÇALIŞMASI

A - İŞ SÜRELERİ

a) Normal çalışma süresi haftada 45 saattir. Hafta tatili Pazar günüdür. İşin düzenlenmesi haftalık çalışma süreleri tanzimi işveren tarafından yapılır.

Haftalık çalışma süresi 5 gün esasına göre uygulandığı birimlerde günlük çalışma süresi 9 saattir. Haftanın 5 işgününde günde 8 saat çalıştırılan işçiler Cumartesi günü öğleye kadar 5 saat çalıştırılır.

b) Çalışma süreleri ile işe başlama, dinlenme ve bitirme saatleri işin gereğine ve mevsim şartlarına göre işveren tarafından tespit ve ilan edilir.

 

c) İşçinin işinde çalışmaksızın fakat işyerinde işe hazır durumda bekleyerek geçirdiği zamanlar iş süresinden sayılır.

B- FAZLA ÇALIŞMA

a) Haftalık çalışma süresini aşan çalışmalar, fazla çalışmadır. İşveren hafta içinde fazla çalışma yapılmasını istediğinde, işçi kabul eder. 4857 sayılı yasanın 63. Maddesinin ikinci fıkrası hükümleri saklıdır.

b) Bu maddenin (B-a) fıkrasında belirtilen fazla çalışmalarda her bir çalışma saati için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 75 yükseltilmesiyle ödenir.

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat kırkbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.

 

MADDE 15- HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASI

Vardiya usulü çalışanlar hariç, İşçilerin hafta tatili ücretleri ile Cumartesi günü ücretleri aylık ücretlerine dâhildir. Ayrıca ücret ödenmez. Hafta tatili olan Pazar günleri yapılan çalışmalarda çalışılmadan ödenen yevmiye dâhil 3 yevmiye ödenir. 

 

MADDE 16- ARA DİNLENMESİ

İşyerinin hiçbir bölümünde ara dinlenmesi toplam 1 saatten az olamaz. Ara dinlenmesi işçilere nöbetleşe kullandırılabilir. Ara dinlenmesi içinde işçinin çalıştırılması halinde bu süre fazla çalışma olarak değerlendirilir.

İşyerinde çalışmakta olan işçilere, günlük çalışma süreleri içinde öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere işin ortalama bir yerinde 10'ar dakikalık dinlenme verilir. Bu süreler iş süresinden sayılır.

 

MADDE 17- DEVAM DURUMU, ÇALIŞILAN GÜNLER VE FAZLA ÇALIŞMANIN TESPİTİ

İşyerlerinde hafta tatili günü ve Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde çalışma ile fazla çalışma, çalışmanın yapılacağı günden en az bir gün önce İşveren vekilinin yazılı isteği ile yapılır. Hafta tatili günü ve Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri için hazırlanan nöbet çizelgeleri yazılı bildirim sayılır.

 

MADDE 18- YILLIK ÜCRETLİ İZİN

A- İşyerinde toplam çalışma süresi;

a-1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olan işçilere 17 gün ücretli izin verilir.

b-6 yıldan 14 yıla kadar (14 yıl dahil) olan işçilere 23 gün ücretli izin verilir.

c-15 yıl dahil ve üstü çalışan işçilere 28 gün ücretli izin verilir.

 

B-Yıllık izin süresine rastlayan Ulusal Bayram, Hafta Tatili ve Genel Tatil günleri yıllık ücretli izin süresinden sayılmaz.

C-İznini İl sınırları dışında geçirecek olan işçilere amirinin uygun görmesi halinde 3 güne kadar yol izni verilebilir.

D- Ücretli izin döneminde işçi hastalanır ve bu durumunu S.G.K. mevzuatının öngördüğü hastanelerden aldığı raporla belgelerse, hastalık süresi yıllık izin süresine ilave edilir.

 

MADDE 19- MAZERET İZİNLERİ             

A-ÜCRETLİ MAZERET İZİNLERİ

Aşağıdaki yazılı hallerde belirtilen sürelerde ücretli mazeret izni verilir.

a) İşçinin evlenmesi halinde 6 gün,

b) İşçinin veya eşinin; ana, baba, kardeş, eş ve çocuklarından birinin ölümü halinde 5 gün,

c) İşçinin eşinin doğum yapması halinde 5 gün,

d) Yangın, sel, deprem gibi doğal afetlere uğrayanlara afet Ağrı içinde ise 10 gün, Ağrı dışında ise 15 gün,

e) İşçinin çocuklarının düğünü halinde 3 gün,

f) İşçinin yıllık askerlik yoklaması için yılda 1 gün,

g) İşçiye yukarıda belirtilenler dışındaki mazeretleri halinde işin aksatılmaması ve amirinin uygun görmesi kaydıyla yılda 5 gün ücretli mazeret izni verilebilir.

h) İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli izin verilir.

 

B- ÜCRETSİZ MAZERET İZİNLERİ

İşçilere; bakmaya mecbur olduğu veya işçi refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine en çok altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

Mazeretleri halinde idarece uygun görülmesi halinde işçiye 15 güne kadar ücretsiz izin verilebilir.

Mazeret izinleri idare amirlerince verilir ve izin evrakı düzenlenerek gerekçesi ile birlikte Daire Başkanlığına bildirilir.

MADDE 20- ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA VE SÜT İZNİ

Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam iki saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

Bu maddede düzenlenmeyen konularda 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesi ile ‘Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri uygulanır.

MADDE 21- ULUSAL BAYRAM - GENEL TATİLLER VE ÜCRETLERİ

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri yasalarda belirtilen günlerdir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde çalıştırılan işçilere, bir iş karşılığı olmaksızın alacakları ücretleri ile birlikte bu gün için toplam 3 (üç) günlük ücret ödenir.

MADDE 22- BİLDİRİM SÜRELERİ      

İşçilerin bildirim süreleri konusunda 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 23 - KIDEM TAZMİNATI         

Kıdem Tazminatı konusunda yasa hükümleri uygulanır. Ancak mevcut Toplu İş Sözleşmesi kapsamında bulanan işçilere her tam hizmet yılı için 40 gün ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

MADDE 24- HASTALIK HALİ VE SİGORTA ÖDEMELERİNİ TAMAMLAMA

Bu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin hastalığı veya herhangi bir sağlık engeli halinde;

Hastalığın sigortaca ödenek verilmeyen her bir iş göremezlik raporunun ilk iki işgünü için normal günlük ücreti tam olarak ödenir.

İşçinin hastalık sebebiyle işe devam edemediği veya raporlu olduğu sürelere ait yılda 5 (beş) defayı geçmemek üzere SGK tarafından ödenmeyen ilk iki günün ücreti işveren tarafından ödenir. 

İşçinin iş sözleşmesi SGK’ nın sağlık yardımı yapmakla yükümlü olduğu süre içinde feshedilemez.

 

MADDE 25 - İBRANAME

Bu sözleşme hükümlerine uygun olarak iş sözleşmesi sona erdirilen işçilerin alacakları derhal kendisine peşin olarak ödenir ve kendisinden ibraname alınarak işyeri ile ilişkisi kesilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÜCRET VE ÜCRETLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

MADDE 26- ÜCRET VE ÖDEME ZAMANI     

İşveren, işçi ücretlerini her ayın 15’inde mevzuat gereği işçilerin banka hesaplarına yatırarak ödemek zorundadır.

Bu sözleşme kapsamında bulunan diğer ödemeler de sözleşme maddesinde belirlenen tarihlerde yapılır.

İşçinin ücretine ilişkin yapılmış olan hesaplamayı gösteren hesap pusulası işçilere verilir.  İscibordro.com web sayfasından erişime açık olduğunda ayrıca işçilere bordro verilmez.

MADDE 27 - ÜCRET ZAMMI

A-BİRİNCİ YIL BİRİNCİ ALTI AY ZAMMI

01.11.2020 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin, aynı tarih itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine 01.11.2020 tarihinden geçerli olmak üzere % 15 (Yüzde Onbeş) oranında zam yapılacaktır.

Ancak, T.C. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Kasım 2020 İndeks sayısının, Nisan 2021 İndeks sayısına göre değişim oranının % 15 (Yüzde On beş)  aşması halinde aşan kısmın tamamı, birinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir.

B-BİRİNCİ YIL İKİNCİ ALTI AY ZAMMI

01.05.2021 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı tarih itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine 01.05.2021 tarihinden geçerli olmak üzere %8 (Yüzde sekiz) oranında zam yapılacaktır.

Ancak T.C. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Mayıs 2021 İndeks sayısının, Kasım 2021 İndeks sayısına göre değişim oranının %8 (Yüzde Sekiz)  aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl birinci altı ay ücret zammına ilave edilecektir.

C-İKİNCİ YIL BİRİNCİ ALTI AY ZAMMI

01.11.2021 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin, aynı tarih itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine 01.11.2021 tarihinden geçerli olmak üzere % 5 (Yüzde beş) oranında zam yapılacaktır.

Ancak, T.C. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Kasım 2021 İndeks sayısının, Nisan 2022 İndeks sayısına göre değişim oranının % 5’i (Yüzde beş) aşması halinde aşan kısmın tamamı, İkinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir.

D-İKİNCİ YIL İKİNCİ ALTI AY ZAMMI

01.05.2022 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı tarih itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine 01.05.2022 tarihinden geçerli olmak üzere % 5 (Yüzde beş ) oranında zam yapılacaktır.

Ancak T.C. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Mayıs 2022 İndeks sayısının, Kasım 2022 İndeks sayısına göre değişim oranının % 5 (Yüzde beş ) aşması halinde aşan kısmın tamamı, üçüncü yıl birinci altı ay ücret zammına ilave edilecektir

E- Bu uygulamalar sonucu oluşacak olan yarım Kuruş ve üzeri küsuratlar bir Kuruş’a tamamlanacak, yarım Kuruş’un altındaki değerler dikkate alınmayacaktır.

 Bu Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihinden sonra ilk defa işe alınacak işçiler, asgari ücretle işe başlatılırlar.

İşbu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi içerisinde, sendikaya yeni üye olan işçilere, ücret zammı işçinin üye olduğu tarih ile bu dönemdeki zammın uygulama tarihi arasında geçen her tam ay için 1/6 oranında eksiltilerek uygulanır.

MADDE 28- İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE

a) İşçilere, 6772 sayılı Kanun Hükümlerine göre Cumhurbaşkanı’nın tespit ettiği günlerde ilave tediye ödenir.

b) İşçilere, sözleşmenin her yılında 2 ikramiye ödenir. Bu ikramiyeler Eylül ve Mart aylarında 30’ar günlük ücretleri tutarında olup aylık veya ücretler ile birlikte ödenir. 

c) İşçilere, İlave Tediye ve ikramiyeler çalıştıkları süre ile orantılı olarak ödenir.

MADDE 29- İŞ RİSKİ VE SORUMLULUK ZAMMI

Bu Toplu İş Sözleşmesinin kapsamında bulunan işçilere müktesep hak teşkil etmemek ve diğer ödemeleri etkilememek kaydıyla aşağıda düzenlenen gruplara göre, bu gruplardaki görevlerde yaptıkları çalışma karşılığı, her gün için; karşılarında belirtilen miktarda İş Riski ve Sorumluluk Tazminatı ödenir.

İşbu toplu iş sözleşmesinin kapsamında bulunan işçilere görevlerini fiilen yapmak koşuluyla bu toplu iş sözleşmesine göre hak kazandıkları brüt ücretleri;

  1. Şef ve Güvenlik Sorumlusu olarak görev yapanlara günlük yevmiyesinin  %20’si
  2. İş makinası operatörü, operatör yardımcısı ve şoför olarak görev yapanlara günlük yevmiyesinin   %15’i
  3. Elektrikçi ve tesisatçı Doğalgaz, Kaynakçı, Boyacı, Mobilyacı, Kaloriferci, bilgisayar Teknisyeni, Kamera Teknisyeni, Büro Personeli, Basın görevlisi  vb. nitelikli personel olarak görev yapanlara günlük yevmiyesinin   %10’u
  4. Özel Güvenlik gece vardiyası grup sorumlularına günlük yevmiyesinin  %10’u
  5. Yukarıdaki grupların dışında kalan diğer işçilere günlük yevmiyesinin  %5’i

 

MADDE 30- KIDEM ZAMMI

Bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işçilere işyerinde çalışmış oldukları her hizmet yılı için aylık çıplak ücretlerine brüt 10,00 (On) TL kıdem zammı ilave edilir. Altı ayı geçen hizmet süreleri yıla tamamlanır.

Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci, üçüncü, dördüncü altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır.

Bu uygulamalar sonucu oluşacak olan yarım Kuruş ve üzeri küsuratlar bir Kuruş’a tamamlanacak, yarım Kuruş’un altındaki değerler dikkate alınmayacaktır.

MADDE 31- YEMEK YARDIMI

Bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işçilere fiilen çalışılan her bir gün için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde fiilen çalışılan her bir gün için 12,00 TL (On iki) yemek bedeli ödenir. 

Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci, üçüncü, dördüncü altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır.

Bu uygulamalar sonucu oluşacak olan yarım Kuruş ve üzeri küsuratlar bir Kuruş’a tamamlanacak, yarım Kuruş’un altındaki değerler dikkate alınmayacaktır.

MADDE 32 - GİYECEK YARDIMI

a) İşçilerin işyerinde işin gereklerine göre giymek zorunda oldukları iş elbiseleri (İş ceketi, pantolon, gömlek vs.) ve ayakkabı İşveren tarafından verilir.

İş elbiseleri ve ayakkabıları yazlık ve kışlık olmak üzere yılda iki defa verilir. Yazlıklar Nisan, Kışlıklar ise Ekim ayının ilk haftası içinde teslim edilir. İşçiler çalışırken iş elbiselerini ve ayakkabılarını giymek zorundadır.

b) İşveren, sağlık gereksinimlerine uygun olarak işçilerin çalıştıkları işlere göre çizme, takunya, yağmurluk, deri ceket, bulaşık eldiveni, muşamba önlük vb. temin eder.

c) İşyerinden ayrılan işçi kullanılabilecek durumda olan iş elbisesi, ayakkabı ve koruyucu eşyaları İşverene iade etmek zorundadır.

MADDE 33 –TAŞIT YARDIMI

İşveren, imkânlar ölçüsünde çalışan işçilere servis temin etmeye gayret edecektir. Temin edemediği takdirde fiilen çalışılan her gün için, dört adet belediye otobüs bileti rayiç bedelini net olarak ödeyecektir.

MADDE 34 - ÖZEL DURUMLARA İLİŞKİN SOSYAL YARDIMLAR  

Bu toplu İş sözleşmesi kapsamına giren işçilere uygulanmak üzere;

a) Evlenmeleri halinde 500,00 TL, evlenme yardımı,

b) Çocuğu doğan işçiye 300,00 TL, doğum yardımı,

c) Ana, baba, eş ve çocuklarının ölümü halinde işçinin kendisine 500,00 TL, ölüm yardımı,

d) İşçinin kendisinin ölümü halinde yasal mirasçılarına 1.000,00 TL, ölüm yardımı,

e) İşçinin İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle ölümü halinde yasal mirasçılarına 1.200,00 TL, ölüm yardımı,

f) Yangın, sel, deprem veya benzeri doğal afetlerin olması halinde 500,00 TL, afet yardımı,

g) Muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile ayrılmaları halinde 300 TL askerlik yardımı,

İşverence yapılır.

İşçiler anılan sosyal yardımlardan yararlanabilmek için durumu belge ile kanıtlamak zorundadır.

Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci, üçüncü, dördüncü altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır.

Bu uygulamalar sonucu oluşacak olan yarım Kuruş ve üzeri küsuratlar bir Kuruş’a tamamlanacak, yarım Kuruş’un altındaki değerler dikkate alınmayacaktır.

 

MADDE 35-SOSYAL YARDIM

İşbu toplu iş sözleşmesinin kapsamında bulunan işçilere her ay toplu iş sözleşmesi süresince 350,00 TL, sosyal yardım ödenir.

Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci, üçüncü, dördüncü altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır.

Bu uygulamalar sonucu oluşacak olan yarım Kuruş ve üzeri küsuratlar bir Kuruş’a tamamlanacak, yarım Kuruş’un altındaki değerler dikkate alınmayacaktır.

Bu yardımın ödenmesinde her türlü ücretli izinler ile iş kazası ve meslek hastalıkları sebebiyle istirahat halleri ve bir ayı aşmayan diğer istirahat hallerinde kıstelyevm yapılmaz.

MADDE 36-YAKACAK YARDIMI

İşbu toplu iş sözleşmesinin kapsamında bulunan işçilere her ay 50,00.-TL, yakacak yardımı ödenir.

Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci, üçüncü, dördüncü altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır.

Bu uygulamalar sonucu oluşacak olan yarım Kuruş ve üzeri küsuratlar bir Kuruş’a tamamlanacak, yarım Kuruş’un altındaki değerler dikkate alınmayacaktır.

Bu yardımın ödenmesinde her türlü ücretli izinler ile iş kazası ve meslek hastalıkları sebebiyle istirahat halleri ve bir ayı aşmayan diğer istirahat hallerinde kıstelyevm yapılmaz.

MADDE 37-EK ÖDEME

İşçilere, müktesep hak sayılmamak ve başka bir ödemeyi etkilememek kaydıyla 01.01.2021 tarihinden itibaren yılda bir defa Mayıs ayında brüt 500,00 TL (Beş yüz doksan), 01.01.2022 tarihinden itibaren yılda bir defa ve Mayıs ayında brüt 550,00 TL Beşyüz Elli) ek ödeme yapılacaktır.

MADDE 38-ÖĞRENİM YARDIMI

İşveren, işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere;

İlkokul için 120,00 TL.

Ortaokullar için 140,00 TL.

Lise ve dengi okullar için 160,00 TL.

Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere)   180,00 TL.

tutarında öğrenim yardımı yapar.

Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci, üçüncü, dördüncü altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır.

Bu uygulamalar sonucu oluşacak olan yarım Kuruş ve üzeri küsuratlar bir Kuruş’a tamamlanacak, yarım Kuruş’un altındaki değerler dikkate alınmayacaktır.

MADDE 39-ÇOCUK YARDIMI

İşbu toplu iş sözleşmesinin kapsamında bulunan işçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 35, 00 TL/Ay çocuk yardımı yapılır.

Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci, üçüncü, dördüncü altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır.

Bu uygulamalar sonucu oluşacak olan yarım Kuruş ve üzeri küsuratlar bir Kuruş’a tamamlanacak, yarım Kuruş’un altındaki değerler dikkate alınmayacaktır.

Bu yardımın ödenmesinde her türlü ücretli izinler ile iş kazası ve meslek hastalıkları sebebiyle istirahat halleri ve bir ayı aşmayan diğer istirahat hallerinde kıstelyevm yapılmaz.

MADDE 40-BAYRAM YARDIMI

İşbu toplu iş sözleşmesinin kapsamında bulunan işçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce son ödenen aylık veya ücretle birlikte ödenmek üzere 100,00’er TL bayram harçlığı verilir.

Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci, üçüncü, dördüncü altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır.

Bu uygulamalar sonucu oluşacak olan yarım Kuruş ve üzeri küsuratlar bir Kuruş’a tamamlanacak, yarım Kuruş’un altındaki değerler dikkate alınmayacaktır.

MADDE 41- DİSİPLİN KURULU, GÖREVİ, ÇALIŞMA DÜZENİ VE DİSİPLİN CEZALARI

Disiplin Kurulu, biri başkan olmak üzere işverenin seçeceği iki asıl, iki yedek üye ile sendikanın seçeceği iki asıl, iki yedek üyeden kurulur. Asıl üye mazereti dolayısıyla işyerinde bulunamadığı hallerde yedek üye kurula katılır.

Taraflar bu kurula seçecekleri asıl ve yedek üyelerini toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren bir ay içinde birbirlerine bildirmek zorundadırlar. Disiplin Kurulu, işverence bildirilen konuları 4857 sayılı İş Kanunu ile işbu toplu iş sözleşmesinin hükümleri uyarınca inceleyerek karara bağlar. Disiplin Kurulu 4857 sayılı İş Kanununun 25/II maddesi dâhil olmak üzere Ek-1’de yer alan disiplin ceza cetvelini uygular.

Disiplin Kurulu, işverenin lüzum gördüğü hallerde toplanır. Kurul Başkanı tarafından toplantı tarihi iki gün önce üyelere duyurulur. Bu çağrıda toplantı yer, gün ve saati belirtilir.

Toplantı mevcut üyelerin iştiraki ile yapılır. Kurul en az üç üye ile toplanır. Ancak işverenin yazılı çağrısına rağmen işçi temsilcilerinin toplantıya katılmaması halinde Kurul iki üye ile toplanıp karar alabilir. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar.

Kurul, karar vermek için her türlü delili toplar; ilgili işçiyi dinleyerek savunmasını alır. Yapılan yazılı tebligata rağmen savunma için davete icabet etmeyen ilgili hakkında dosya üzerinden karar verilir.

Kararlar ilk toplantıdan itibaren altı işgünü içinde verilir.

Alınan kararlar kesin olup; işveren veya işveren vekilince onayını müteakip yürürlüğe girer. İşveren cezaları hafifletebilir. İşlenen fiille, ekli ceza cetvelinde belirtilen maddelerden, birden fazlasına aykırı hareket edildiği saptanırsa, cezaların en ağırı, fiiller aynı ise bir üst derecenin cezası uygulanır.

Disiplin Kurulunun verdiği ihraç cezası işverene tebliğ edildiği tarihten itibaren, 4857 sayılı Kanunun 26’ncı maddesinde öngörülen altı işgünlük süre işlemeye başlar. Ekli ceza cetvelinde yer almayan disiplin suçları için, Disiplin Kurulu, fiilin niteliğine göre cetveldeki müeyyidelerden birine kıyasen değerlendirme yapar ve buna göre karar alır.

 

MADDE 42 - TARAFLARIN İŞBİRLİĞİ 

İşyerini yaşatmak, istihdamı kolaylaştırmak ve artırmak amacıyla çalışma hayatımızı düzenleyen mevzuatta esneklik sağlayacak düzenlemeler gerektiği konusunda taraflar mutabıktırlar.

Bu nedenle taraflar, bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi içinde esneklik konusunda birlikte çalışmayı planlı bir şekilde sürdüreceklerdir.

 

MADDE 43 - YÜRÜRLÜK VE SÜRE

Bu toplu iş sözleşmesi iki yıl süreli olup, 01.11.2020 tarihinde yürürlüğe girer ve 31.10.2022 tarihinde sona erer.

 

GEÇİCİ MADDE 1- FARKLARI ÖDEME ZAMANI

Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihi ile imza tarihi arasında oluşan ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar Kurumun bütçe imkânları göz önüne alınarak gecikmeden ödenecektir.