Haber
Giriş Tarihi : 15-04-2019 22:51

Özel Güvenlikte Sektöründe Etik Kurallar

Özel güvenlik görevlisi olarak iş arama, işe başvurma, işe kabul etme, iş yapma prosedürlerini aştıktan sonra işveren ve özel güvenlik görevlisi arasında yapılan resmi sözleşme etik davranış kuralları belirlenmiştir.

Özel Güvenlikte Sektöründe Etik Kurallar

Özel güvenlik görevlisi olarak iş arama, işe başvurma, işe kabul etme, iş yapma prosedürlerini aştıktan sonra işveren ve özel güvenlik görevlisi arasında yapılan resmi sözleşme etik davranış kuralları belirlenmiştir. İşveren ve çalışanlarda işin seyrine göre bazı tutum ve davranışlar olması pozitif ve negatif yönden çalışılan ortamda verimli çalışıp çalışmayacağınızı ortaya koyar.

Şirket yetkililerinin, müşteri idareci ve sorumlularının, proje amiri ve şefleri, çalışan diğer özel güvenlik görevlileri ile ilgili birçok sorun ve sıkıntının olması sektörde etik dışı davranışların olması sağlıyor. Etik dışı davranışlar işveren ve çalışanlar için olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Projenin iptali ve sektörde olumsuz bir imaj bırakılmasına neden olmaktadır. Özel güvenlik görevlileri için de özel güvenlik sektöründe güvensiz bir çalışan olarak iyi bir referansınızın olmasını engeller. 

AYRIMCILIK

Mensubu olduğunuz şirket de ve çalışılan projelerde yönetimin veya yöneticilerin ön yargılı tutum ve davranışları olabilir. Bu tutum ve davranışlar projede çalışan grup veya özel güvenlik görevlisine adaletsiz ve zarar verecek biçimde davranışlara ayrımcılık diyebiliriz. Ayrımcılıkta insan haklarının temelini oluşturan dil, din, ırk gibi temel kavramlarla ve diğer akraba veya tanıdık vasfıyla da ayrımcılıklar olabilir. Bunu yanında kadın erkek grup eşitsizliğinde ve projelerdeki eski yeni çalışan şeklinde de gözükebilir.

KAYIRMA

Çalıştığınız şirketlerde ve projelerde sıklıkla rastlanan aile, akraba ve ya tanıdıklar gibi manevi olarak çalışanların bazı işlerde ayrımcılık tanınması. Kayırmanın en çok olduğu çalışılan yerlerde görülmektedir memleket bağları veya tanıdık kişilerin bir arada durması yapılan hata veya sorumsuzlukların rapor edilmemesi sorunlar doğurmaktadır.

RÜŞVET 

Kamu ve özel sektörde bireylerin para, mal, hediye gibi birtakım maddi çıkarlar karşılığında bunu sağlayan kişi ya da kümelere ayrıcalıklı bir özel ve kamu işlemi ile çıkar sağlaması rüşvet olarak tanımlanır. Birçok yöneticiye ve çalışanlar çeşitli nedenlerle, farklı niteliklerde hediye verilmesi Türk toplumunun ve Türk bürokratik kültürünün bir gereği olarak kabul edilir bir davranış olarak karşımıza çıkar. Yapılan işin güvenlik olduğunu düşünürsek ve müşterilerin bize güvenerek değerli eşya ve bilgilerini bizlere emanet ettiklerini buna ulaşmak isteyen rakip kuruluşlar ve bireylerin ilk takip ettikleri çalışanlar özel güvenlik görevlileridir.

YILDIRMA- KORKUTMA

Genellikle kurumsal olmayan şirket görülen yıldırma ve korkutma politikaları özel güvenlik görevlilerinin özlük ve hak edişlerinin gaspıyla sonuçlanmaktadır. İşsiz kalma veya kanunen hak edilmiş yasal haklarının verilmemesi gibi davranışlar sergilenerek yıldırma ve korkutmayla işin en düşük maliyetine yapılmasını sağlayabilirler.

Projelerde ise çalışılan grup ve birimlerde bireylerin kişilere karşı uyguladıkları yıldırma ve korkutma ile işten ayrılmalarını sağlayarak kendi arkadaş ve yöneticilerinin projelere getirilmelerinin sağlanarak çalışılan yerde kendi kural ve kaidelerini koyarak çalışmak istemeleri.

SÖMÜRÜ (İSTİSMAR)

Çalışılan şirketlerin sektörde rekabet ortamını değerlendirerek çalışanların yasal haklarının verilmemesi gibi sonuçlar doğuran ve çalışanların iş bulamama korkusunu da kullanarak her işi yapılmasını sağlayan şirket yöneticileri açıkça istismar ederek çalışanları olumsuz yönde etkiler. İstismar, insan ya da nesnelerin adaletsiz kullanımıdır. Çıkar sağlamaya yöneliktir. Sömürünün çeşitli türleri vardır: Sömürücü, sömürülen kişiyi zorlayabilir veya aldatarak kullanabilir. Sömürülen kişi, yapılan eylemlere gönüllü rıza gösterebilir. Sömürülen kişinin amacı, çıkar sağlamak ve kazancını güvenceye almaktır.

Çalışılan projelerde ise işi tam olarak bilmeyen özel güvenlik görevlilerinin yapılması gerek işlerin daha fazlasını vererek adil olarak yapılması gerek işlerin tek kişiye verilmesi istismar olarak görülebilir.

İHMAL

İşverenlerin çalışanların özlük ve yasal haklarını takip edilmemesi işverenlerin ihmalinin bir göstergesidir. Aynı zamanda alına projelerde takibi ve kontrollerinin yapılmaması da ihmal görüle bilir. Türk Ceza Yasası’nın 230. maddesine göre ihmal, hangi nedenle olursa olsun görevin savsaklanması ve geciktirilmesi veya üstü tarafından verilen emir ve kuraların geçerli bir neden olmadan yapılmaması olarak tanımlanabilir.

Projelerde çalışan özel güvenlik görevlerinde ise çalışan projelerde görev yeri talimatlarına uymamak ve yasal olarak verilen yetki ve sorumlulukların yapılmasında ihmal görüle bilir.

BENCİLLİK

Yönetimde bencillik, yöneticinin başkalarının yararını düşünmeden; kimi kez onlara zarar vererek; davranışlarını yalnız kendi gereksinimlerini giderecek, kendine çıkar sağlayacak biçimde yönlendirmesidir. Bencil, başkalarının gereksinimlerine ilgi duymaz, onların kişilik bütünlüğüne ve değerlerine saygı göstermez.

Projelerde güvenlik görevlilerinin sorumluluk ve görevlerinin aksatarak veya başkalarına devretmesi gibi davranışlar bencillik olarak görülür.

EZİYET

Bir insana maddi ya da manevi olarak yapılan aşırı eziyet anlamında kullanılmaktadır. İşkence veya eziyet yalnız fiziksel acıyı değil, psikolojik acıyı da kapsamaktadır. Ayrıca iş yaşamındaki şiddetli sorunlar bireyin çevresini ve özel yaşantısını etkilemektedir.

İşverenlerin çoğunlukla proje bitimlerinde çalışanların yasal ve kanuni haklarının gasp edilmesi için uygulamalar eziyet olarak değerlendirilebilir.

Projelerde çalışan güvenlik görevlerinin yeni gelen veya kişisel olarak anlaşamayan bireylerin diğer arkadaş gruplarıyla veya yönetici pozisyonunda, kişiye karşı maddi ve manevi baskılar eziyet olarak değerlendirilir.

YOLSUZLUK 

Genel anlamıyla yolsuzluk, bir çıkar karşılığında, kamu ve özel sektörde yetkililerinin yasa dışı kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Yolsuzluk sadece maddi kazançları kapsamaz. Maddi olmayan özel amaçlara da yönelik olabilir. Kişisel kazançlar karşılığında yetkilerini kötüye kullanmaları, politik kazanç amacıyla devlet yetkisinin yasa dışı kullanımını anlatmaktadır.

YARANMA-DALKAVUKLUK

Rahatsız edici ve sahtekârlık olmasına rağmen yöneticiye yaranma ve dalkavukluk yapmanın, başarı için ödenmesi gereken bir bedel olarak görülmesi yaygın bir davranış biçimidir. Kendisine dalkavukluk yapılan yönetici, sağlıklı bir görüş açısına sahip olmaması halinde davranışlarını pekiştirerek tüm çalışanlardan aynı davranışları bekleyebilir.

ŞİDDET-BASKI-SALDIRGANLIK:

Şiddet sözcüğü, aşırı duygu durumunu, bir olgunun yoğunluğunu, sertliğini, kaba ve sert davranışı nitelendirir. Yöneticinin şiddet içeren eylemleri kendini engellediği düşünülen nesne ya da bireyin kendisine doğrudan yaptığı gibi, hiç ilgisi olmayan nesne ya da bireylere yönelttiği görülebilir.

HAKARET VE KÜFÜR

Sözlü taciz olarak değerlendirilebilecek olan hakaret ve küfür, sözel bir şiddet gösterisidir. Hakaret ve küfür kişiliğe saldırı olup, bu tür yöneticiler insanların kişiliğini küçültüp, örseleyerek, kendi bencil kişiliklerini yücelttiklerini inanmaktadır.

BEDENSEL VE CİNSEL TACİZ

Bedensel taciz, şiddetin bir ürünüdür. En sık karşılaşılan bedensel taciz türü ise dayaktır. Cinsel taciz ise, çocuğa, gence, kadına laf atma, el, kol hareketi yapmakla başlayan geniş bir yelpaze içinde yer almaktadır.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

Özellikle, çocuk ve gençlerin bulundukları okul, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu gibi kurumlarda görev alan çalışanların, sigara, alkol, kumar ve benzeri kötü alışanlıkları çocuk ve gençlerin göz önünde sergilemeleri sakıncalıdır. Kişisel açıdan bakıldığında, kötü alışkanlıklar bireyi ilgilendiren konudur. Ancak bu alışkanlıkların kişisellikten çıkarak, kamu alanına taşınması sakınca yaratmaktadır.

GÖREV VE YETKİNİN KÖTÜYE KULLANIMI

Bir makam adına elde edilmiş olan yetkiler kamu görevlilerince kötüye kullanılamaz. Örgüt açısından yetkinin kötüye kullanımı, yetkinin veriliş amacından başka bir amaç için kullanılmasıdır.

DEDİKODU

Genel olarak dedikodu, gerçek olup olmadığı bilinmeden başkalarına kara çalmak, insanları kötülemek, kınamak, suçlamak amacıyla yapılan konuşmalardır. Dedikodu iş yerlerinde büyük ölçüde zaman ve enerji kaybına neden olmakta, insan ilişkilerinin gerginleşmesine ve bozulmasına neden olmaktadır.

ZİMMET

Kamu görevlisinin para ya da mal niteliği taşıyan kamusal bir kaynağı, yasalara aykırı olarak kişisel kullanımı için harcaması ya da kullanması olarak tanımlanabilir. Zimmetin bir yolsuzluk türü olmasına karşın rüşvetten farkı, bir alıcı ve verici olmamasıdır.

DOGMATİK DAVRANIŞ

Dogmatik, daha önce doğru olan bir kavrama, bir inanca zamanla doğruluğu ortadan kalksa bile bağlı kalmaktır. Dogmatik bir yönetici, mesleğinde kazandığı kavramlara ve inançlara zamanla ondan kopmayacak derecede bağlanabilmektedir. Genelleşmiş bir dogmatiklik, iş göreni bir ırka, bir dine bir ulusa, bir topluma bir mesleki görüşe karşı düşman edebilir. Dogmatik bir kişi, kendi kavram ve inançlarını değiştirmez ve yenilikleri benimsemez.

YOBAZLIK-BAĞNAZLIK

Yobazlık ve bağnazlık, inanç ve düşünceleri konusunda tartışmaya yer vermeyen, tek doğru şeyin kendi doğrusu olduğuna inanan, kendi gibi düşünmeyenlere en ağır biçimde saldıran, hoşgörüsüz ve sevgisiz insanları tanımlar. Yöneticilerin bağnaz tutumu çalışanların gelişme ve yenileşmesini engeller.

KAYNAK:ÖZELGÜVENLİK DÜNYASI