Türkiye'nin En Güncel Özel Güvenlik Haber Portalı
HV
28 EYLÜL Çarşamba 05:44
Advert

Özel Güvenlik Görevlisi Sakal Bırakabilir Mi?

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde (erkek personel için) yer alan “Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz.” İbaresi Danıştay 12. Dairesinin E.2021/7000, K.2022/2247 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 13-09-2022 07:41
Özel Güvenlik Görevlisi Sakal Bırakabilir Mi?

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde (erkek personel için) yer alan “Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz.” İbaresi Danıştay 12. Dairesinin E.2021/7000, K.2022/2247 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Danıştay 12. Dairesi Kararında;

Bir düzenleyici işlemin, hiyerarşik olarak bağlı bulunduğu üst hukuk normlarında düzenlenen konuları, genel ve objektif kuralları açıkça içermesi gerekmektedir. Üst hukuk normlarında açık bir düzenlemeye yer verilmediği durumlarda bir hakkın kullanımının engellenmesi ya da kısıtlanması sonucunu doğuran bir başka düzenleme yapılması hukuken mümkün değildir.

Anayasa ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin ancak bu maddelerde belirlenen sebeplerin varlığı halinde özlerine dokunulmaksızın ve bu sebeplere dayalı olarak Kanunla kısıtlanabilmesi mümkündür. Bu kısıtlamaların ise; Anayasa'nın özüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı yine Anayasa'da düzenlenmiştir.

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere; dava konusu edilen Yönetmelik maddesinde, dayanağı Kanun'da yer almayan bu ibarelere yer verilmek suretiyle Kanun'un amacını aşan nitelikte bir düzenleme yapıldığı ve böylece dava konusu kuralın, dayanağı Kanun'a aykırı bir niteliğe dönüştüğü görüldüğünden, dayanağı üst hukuk normunda herhangi bir kısıtlama ya da engelleme bulunmadığı halde söz konusu maddede yer alan bu belirlemenin, Anayasa ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesi sonucunu doğuracağı da açıktır.

Bu durumda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik'in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde (erkek personel için) yer alan " Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz." ibaresinin yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca üst hukuk normlarına uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır.

Şeklinde gerekçelendirmiştir.

İptal Kararı Sonrası Ne Olacak?

Kural olarak iptal kararı sonrasında Danıştay tarafından iptal edilen madde yani sakal bırakmayı yasaklayan madde artık uygulanma alanı bulamayacaktır.

Kamuda çalışan Özel Güvenlik Görevlisine Sakal Bırakmak Serbest mi?

Kamuda çalışan özel güvenlik görevlilerine sakal bırakmak serbest mi? Sorusunun cevabına ilişkin olarak ise; Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin kapsamını belirten 2 nci maddesinde; “Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirakleri ve müesseselerinde çalışan her sınıf ve derecedeki memurlar, sözleşmeli ve geçici görevle çalışan personel ile işçilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar.” Hükmü yer almaktadır.

Buna göre kamuda genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler yani belediyeler, il özel idareleri ve ayrıca KİT ler ve bunlara ait şirketlerde, iştiraklerde çalışan işçilerin söz konusu iptal kararı sonrası sakal bırakmalarının önünde herhangi bir engel bulunmadığı söz konusu düzenlemenin sadece yönetmelikte sayılan kurumları kapsadığı yani özel sektörde çalışan özel güvenlik görevlilerinin bu haktan faydalanamayacağı mütalaa edilmektedir.

Av. Hüseyin KAYA

KAYA HUKUK & DANIŞMANLIK

Mustafa Kemal Mah. 2142 Cad. Lütfiye Hanım Apt. No:8/9 Çankaya Ankara

+90 505 894 75 23

AdminAdmin

YORUMLAR
Ali 2 hafta önce
Hüsamettin bey fazla mesai yapıyorsanız ücretinizi falan almadıysanız bir avukata başvurun alabilirsiniz 2 3 şahitle.
HÜSAMETTİN 2 hafta önce
Hocam iyi günler 10 gün on ce sozlesmeli guvenlik olarak atandım ise başladım 1995 staj girişim normal giris 2000 istifa ettiğimden dolayı 10 yillik kidem tazminatim vermediler bu staj yasasi cikarsa geriye donuk tazminatını alabilirmiyim