Haber
Giriş Tarihi : 27-09-2018 22:58

Özel Güvenlik Görevlilerinin ÖZLÜK Hakları Neden İyileştirilmelidir?

Özel güvenlik ve koruma hizmeti özel kanunla yürütülmekte olan bir meslektir. Bu bağlamda 5188 sayılı yasanın birinci maddesinde bu hizmetin yerine getirilme amacının kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette olduğu ifade edilmiştir.

Özel Güvenlik Görevlilerinin ÖZLÜK Hakları Neden İyileştirilmelidir?

Diğer Mesleklerden Farklı Bir Statüye ve Yasaya Tabi Olan Özel Güvenlik Görevlilerinin ÖZLÜK Hakları Neden İyileştirilmelidir....

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN ÖZLÜK HAKLARI NEDEN İYİLEŞTİRİLMELİDİR?

-ÖZEL KANUNLA YÜRÜTÜLÜR, KAMU GÜVENLİĞİNİ TAMAMLAYICI MAHİYETTEDİR, KAMU GÖREVLİLERİ GİBİ CEZALANDIRILIR.

Özel güvenlik ve koruma hizmeti özel kanunla yürütülmekte olan bir meslektir. Bu bağlamda 5188 sayılı yasanın birinci maddesinde bu hizmetin yerine getirilme amacının kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette olduğu ifade edilmiştir. Bu ifadeden hareketle özel güvenlik görevlileri görevleri ile bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır, ayrıca ÖGG lerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenlerde kamu görevlilerine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır.(5188 Md 23) Dolayısı ile bu çerçevede kamu görevlilerine addedilen ÖGG nin özlük haklarının ayni işi yapmakta olan genel kolluk görevlilerinin sahip oldukları haklara paralel düzenleme yapılması gerekmektedir.

-GÜVENLİK GÖREVLİLERİ 5188 SAYILI YASADA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLARLAR, BU NEDENLE MUHTEMEL SALDIRILARIN İLK HEDEFİ KONUMUNDADIRLAR.

ÖGG leri görev alanlarında kanunun ilgili maddesinde belirtildiği şekilde can ve mal güvenliğinin sağlanmasına memur edildiklerinden, muhtemel saldırı ve saldırganların ilk hedefi konumundadırlar.

-GÜVENLİK GÖREVLİLERİ 5188 SAYILI YASAD BELİRTİLDİĞİÜZERE KAMU KOLLUĞUNUN SAHİP OLDUĞU YETKİLERE SAHİPTİRLER.

Hizmet ifa eden ÖGG leri kamu kolluğunun kullandığı, arama, yakalama, suç eşyasını ve delilleri emanete alma, silah bulundurma ve taşıma gibi yetkilere sahiptirler.(5188 Md 7,8)

-ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ TSK MENSUPLARI VE EMNİYET GÖREVLİLERİ GİBİ KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERİN AÇIK HEDEFİ KONUMUMDADIRLAR.

ÖGG ler görev alanları dışında da yaptıkları işin özelliğine binaen kendileri ve aileleri ötü niyetli kişilerin hedefi haline gelebilmektedir.

-GÜVENLİK HİZMETLERİNİN RİSKLİ OLMASINDAN DOLAYI İŞVERENLER ÖGG LERİNİN 3 ÜNCÜ ŞAHISLARA VERECEKLERİ ZARARLARIN TAZMİNİ AMACIYLA”MALİ SORUMLULUK SİGORTASI” YAPMAK ZORUNDADIR.

Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri istihdam ettikleri ÖGG lerinin 3 üncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla esas ve usulleri Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.(5188 Md.21)

-GÜVENLİK GÖREVLİLERİ DİĞER MESLEK DALLARINA GÖRE ÇALIŞMA ORTAMI BÜYÜK FARKLILIKLAR VE ZORLUKLAR GÖSTERİR. BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ZORLU İKLİM VE ÇEVRE ŞARTLARINDAN DOĞRUDAN ETKİLENİR.

Yürütülen hizmetin çalışma ortamı koşulları itibarıyla (yazın sıcak, kışın soğuk ortamlar, dinlenme alanlarındaki kısıntılar v.b) diğer meslek dallarına göre zor şartlar içermektedir.

Özellikle ıssız bölgelerde (orman, dağlık alanlar, HES, RES v.b yerlerde çalışanlar) yalnız çalışan ÖGG lerinin psikolojileri olumsuz etkilenmektedir.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ OLARAK HİZMET VERMEK İÇİN “ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI”NA SAHİP OLMAK GEREKMEKTEDİR.

ÖGG si olarak çalışabilmek için kanunun aradığı niteliklere haiz olmak(yaş, eğitim düzeyi, adli sicil, fiziki şartlar) ve özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamak gerekmektedir. Bu şartları taşıyanlara Valilikler tarafından özel güvenlik kimlik kartı ile çalışma izni verilmiş olması zaruridir.(5188 Md.10,11,12,14)

Eğitim(sertifikasyon)

Sınav(Başarı Puanı)

Kimlik Başvuru(Harç ödeme)

Emniyet sorgulama(Silahlı güvenlik hizmetleri)

Kimlik Kartı(Hak kazanma)

-GÜVENLİK HİZMETLERİ “TEHLİKELİ İŞLER” SINIFINDANDIR.

Özel Güvenlik Hizmeti 6331 sayılı yasa ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlikeli sınıflat tebliğine göre “Tehlikeli Sınıfta” yer almaktadır. Hizmet verilen görev noktası içinde bulunduğu coğrafi konumun tehlike derecesi ve tehlikenin gerçekleşme olasılığı ne kadar fazla ise(terör bölgesi, hırsızlık ya da saldırının çok olduğu bölgeler v.b) ÖGG nin risk ve sorumluluğu artmaktadır.

-GÜVENLİK HİZMETLERİNDE “SORUMLULUKLAR VE HAKLAR” DENGESİNİN KURULMASI GEREKMEKTEDİR.

Özel güvenlik hizmeti 5188 sayılı yasa ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerin büyük bir kısmı ” sorumlulukları ve cezaları ” tanımlamakta olup “Haklar” konusunun sorumluluklar ve cezalara uygun olarak dengelenmesi gerekmektedir. Sorumluluklar ve yaptırımlar özel olarak 5188 sayılı yasada tanımlanmış ancak haklar konusu genel iş yasasında asgari sınırlar ile ifade edilmiştir.

GÜSOD ÇALIŞMA KOMİTESİ