Haber
Giriş Tarihi : 17-03-2020 19:16   Güncelleme : 17-03-2020 20:37

Özel Güvenlik Görevlilerinin Ateş Ölçer İle Tespit Yapması Doğrumu!

Dünyada yayılan coronavirüs hastalığı ile ilgili ülkemizde alınan önemli tedbirlerin arasında yer alan kamu kuruluşlarında ve büyük ölçekli işletmelerde güvenlik görevlilerinin uyguladığı ısı ölçer cihazları ile ilgili hukuki boyutu yetkili kurumlara sorduk.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Ateş Ölçer İle Tespit Yapması Doğrumu!

Dünyada yayılan coronavirüs hastalığı ile ilgili ülkemizde alınan önemli tedbirlerin arasında yer alan kamu kuruluşlarında ve büyük ölçekli işletmelerde güvenlik görevlilerinin uyguladığı ısı ölçer cihazları ile ilgili hukuki boyutu yetkili kurumlara sorduk.

Özel Güvenlik Haber Olarak Konuyu Sizler İçin Araştırdık

Özel Güvenlik Görevlilerinin Isı Ölçer İle Tespit Yapması  Doğrumu?

İş Hukuku Alanında Uzman olan Av.Hüseyin Kaya Sorumuzu yanıtladı.

Görüntünün olası içeriği: Hüseyin Kaya, oturuyor, ekran, ofis, masa ve iç mekan

Av.Hüseyin Kaya;

Bilindiği üzere Corona Virüs (covid-19) olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı Dünya Sağlık Örgütünün raporuna göre 100’den fazla ülkede görülmüş ve tüm ülkede uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda menfur hastalığın ülkemizde yayılma ihtimalini en aza indirmek maksadıyla birtakım tedbirler alınmıştır.

Birçok kamu kurum ve kuruluşunda, özel sektörde çalışmakta olan özel güvenlik görevlilerine görev yaptıkları alanlara vatandaşların giriş çıkışlarında ateş ölçer cihazla kontrolden geçirilmesi ve ateşi yüksek olan kişilerin ilgili işyerine alınmaması v.b. gibi talimatlar verilmektedir. Söz konusu durum öncelikle Çalışma Koşullarının İşçi Aleyhine değiştirilmesi niteliğinde olup 4857 sayılı Kanuna göre bu değişikliğin geçerli olması işçinin muvafakatine bağlıdır.

İş Kanunu’nun hem iş güvencesinin kapsamındaki işçilere hem de iş güvencesi kapsamında olmayan belirsiz süreli çalışan işçilere uygulanacak “Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi” başlıklı 22. maddesi uyarınca; “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir. Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümden anlaşılması gereken, işverenin esaslı olmayan değişiklikleri tek taraflı bir biçimde yapabileceği, yani işçinin rızasına ihtiyaç duymayacağı; ancak esaslı değişiklikler bakımından İş Kanunu 22 nci maddede düzenlenen süreci izlemesi gerektiğidir.

Yargıtay ise kararlarında sözleşmeye devam etmeyi işçi bakımından çekilmez hale getiren, ağırlaştıran ve işçi aleyhine sonuç doğuran değişiklikleri esaslı değişiklik olarak görmekte ve işçinin durumunun ağırlaşmasını ölçüt olarak almaktadır. Belirtilmelidir ki burada ölçütler sübjektif olduğu bilinerek değerlendirilmelidir. Yargıtay esaslı değişikliği değerlendirirken kötüleşen çalışma koşulu ile sınırlı kalmamakta, iş ilişkisinin bütününü dikkate alarak genel bir değerlendirme yapmaktadır. Bunun sonucu olarak da bir çalışma koşulu işçi aleyhine değişse bile genel olarak işçinin lehine ise esaslı değişiklik olmadığı kabul edilmektedir.

Ayrıca Özel Güvenlik Görevlilerinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine tabi olduğundan ve söz konusu kanunun “Görev dışında çalıştırma yasağı” başlıklı 16 ncı maddesinde; “Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz.” hükmü yer aldığından ve ayrıca 5188 sayılı Kanun ve diğer hiçbir mevzuatta Corona Virüs (covid-19)’ dan kaynaklı koruma ve önleme sorumluluğu özel güvenlik görevlilerinin asli işi olarak nitelendirilmediğinden dolayı Özel Güvenlik Görevlilerinin çalışma şartları kanunen koruma altında olup görevleri dışında ateş ölçer cihazlar ile vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi ve kontrolden geçirilmesi gibi herhangi bir iş özel güvenlik görevlisinin muvafakati olmaksızın verilemeyeceği,

Kaldı ki uzmanlık gerektiren bir konu olan virüsten kaynaklı koruma ve kontrol faaliyetleriyle ilgili olarak yaşanacak muhtemel sorunlarda bu tür görevi kabul eden özel güvenlik görevlisinin de sorumluluğunun doğabileceği,

Bu nedenle çalışma şartlarının aleyhe değiştirilmesi niteliği taşıyan yukarıda belirtilen türden görevlendirmelere ilişkin sözlü görevlendirmeleri özel güvenlik görevlisinin kabul etmek zorunda olmadığı, evrak imzalatılmak istenilmesi halinde eğer ki verilen işe rıza gösterilmiyorsa söz konusu evraklarının imzalanmaması veya “Çalışma Koşullarımın değiştirilmesine muvafakatim yoktur, haklarım saklı kalmak kaydıyla” şeklinde ihtirazi kayıt konularak imzalanması gerektiği mütalaa edilmektedir dedi.

Öte yandan Tepe Savunma Güvenlik Sistemleri Isı Ölçer ile kontrol yapmak istemeyen güvenlik görevlisinin savunmasını istedi.