Kategorilenmemiş
Giriş Tarihi : 09-10-2017 18:42

Özel Güvenlik Çalışanlarının Sorunları

Özel Güvenlik Çalışanlarının Sorunları
ÖZEL GÜVENLİK ÇALIŞANLARININ  SIKINTILARINI GÖRMEMEZLİKTEN GELMEYİN 5188 sayılı Kanununa göre belirlenen esaslar ve yönetmelik şartları ile Özel Güvenlik Personelinin şartları belirlenmiştir. Kanun kapsamında özel güvenlik, kişiler tarafından özel güvenlik görevlisi istihdam edilerek; kurum veya kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurularak veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alınmak suretiyle sağlanabilir. Özel güvenlik hizmetinin ne şekilde sağlanacağı kişi veya kuruluşlar tarafından belirlenir. Özel Güvenlik Görevlileri çoğu zaman karşımıza konser, spor müsabakalarında ,önemli kişilerin cenaze merasimlerinde, kıymetli para ve  altın gibi kıymetli madenlerin naklinde valilik izini ile görev yaparlar. Özel ve Kamu işyerlerinde  önleyici arama yapılması ile karşımıza çıkarlar.  Hava Alanlarında ,Adliye Saraylarında, Vergi, SGK Binalarında, Fabrikalarda gibi. Görev alanında, can ve mal güvenliğinin ve kamu düzenin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilmesi amacıyla detektörle, x-ray cihazından geçirerek veya Kanunda belirtilen durumlarda gerektiğinde üst araması yapılabilir. Kamuya açık alanlarda üst araması, 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Bu alanlarda özel güvenlik görevlilerince yapılacak üst araması genel kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır. Arama sırasında yakalanan kişiler veya el konulan madde ve cisimler, yasal işlemi yapılmak üzere bir tutanakla genel kolluğa teslim edilir. Arama kişinin aynı cinsiyetindeki görevli tarafından yapılır. Doğal Afetlerde Aktif Görev Alırlar Özel güvenlik görevlileri, görev alanı içerisinde meydana gelebilecek yangın, deprem ve sel gibi tabii afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olmakla yükümlüdür. Suç Delilere El Koyma Hakları Var Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek, sanığı tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve yetkili genel kolluğa teslim etmekle görevli ve yetkilidir. Bunlar genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur. Özel Güvenlik Görevlileri silahlı yada silahsız görev yaparlar. Kimlik kartlarında yaka kartlarında bu ibareye yer verilir. Sıkı bir eğitim süreci sonunda yazılı sınava girerler, silahlı belge alanlar uygulamalı atış eğitimine  de tabi olurlar. SOSYAL GÜVENLİK YÖNÜNDEN Özel sektör bünyesinde istihdam edilenler 4-1(a) kapsamında sigortalı olurlar. Kamu da dışarıdan alınan bir hizmet olmadan kendi bünyesinde kadro ihdas edilmiş ise 4-1(c) kapsamında değerlendirilir. Genelde bu hizmet artık özel ve kamu sektörde  güvenlik şirketlerinden hizmet satın alması şeklinde olduğu için ağırlıklı olarak 4-1(a) kapsamında sigortalı olur. TAZMİNAT ALMA KOŞULLARI: 5188 sayılı kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanunî mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir. Ancak, genel hükümlere göre daha yüksek miktarda tazminat ödenmesine mahkemelerce hükmedilmesi halinde, iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine dayanılarak ödenen tutarlar mahsup edilir. Birinci fıkra hükümleri gereğince ödenecek tazminat, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ödenmesi gerekecek diğer tazminatlarla ilişkilendirilmez. Kamu kurum ve kuruluşlarında bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanunî mirasçılarına; iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerinde belirtilen tazminat miktarlarından hangisi yüksek ise o miktar ödenir. ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN SIKINTILARI: Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör firmalarında güvenliği sağlamak amacıyla istihdam edilen Özel Güvenlik Görevlileri ;   Sektörde çalışma şartlarının ağırlığı,   Asgari ücretle günlük 12 saat çalıştırılması ,   Kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmemesi,   İşten çıkarmak için istifaya zorlanmaları,   Yaş nedeniyle iş başvurularının geri çevrilmesi,   Maaşlarının parçalanarak ödenmesi,   Güvenlik ve koruma hizmeti dışında çalıştırılmaları,   Bayram ve resmi tatil ücretlerinin eksik ödenmesi,   Sendikalaşmanın önünün tıkanması ,   Sosyal güvencelerinin olmaması,   Yıpranma hakkı denilen fiili hizmet zamlarının olmaması  gibi nedenlerle büyük zorluklar yaşamaktadırlar.   Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör firmalarında güvenliği sağlamak amacıyla istihdam edilen özel güvenlik görevlileri, sektörde çalışma koşullarının ağırlığı, düşük ücret ve mali haklara sahip olmaları ile sosyal güvencelerinin olmaması gibi nedenlerle büyük zorluklar yaşamaktadır. Bu durum kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde güvenlik hizmetleri alanında yoğun bir emek sömürüsü yaşanmasına neden olunuyor. Genel de hakim olan ücret Asgari ücret olmaktadır.12 saat çalışmaya zorlama yapılmaktadır.4857 sayılı İş Kanunun şartlarına uygun davranılmıyor. SGK primleri asgari ücret ağırlıklı ödendiğinden ileri yaşlarda emekli olmaları halinde düşük emekli aylıkları ile karşı karşıya kalacaklardır. Sosyal Hak dediğimiz yol, yemek paraları ödenmiyor. Sosyal Haklar bakımından iyi şartlarda olanlar ise ağırlıklı olarak kurumsal işyerlerinde çalışanlar olmasına  rağmen özel güvenlik çalışanları arasında bunlarda %5 geçmez. 5188 sayılı yasa artık Özel Güvenlik Görevlilerinin sorunlarını çözmekten uzaklaşmıştır. Bundan dolayı yasada yeni bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. 6331 sayılı Kanun ile işverenler tedbirler almak zorundadır. Her gün en az bir kez geçtiğimiz ve aslında pek farkında olmadığımız güvenlik noktaları; bina girişlerinde, kapılara oldukça yakın yerlerde x-ray cihazları  bulunmaktadır. Güvenlik görevlilerinin hemen yanında durduğu, çanta vs. eşyamızın içinden geçirildiği x-ray cihazlarının üzerinde ‘’dikkat radyasyon yayar’’ ibaresi bulunmaktadır. Araştırmalara göre; gün içinde birden fazla geçildiğinde, radyasyon eşyalarımızda ve özellikle gıda maddelerinde birikmektedir. Ayrıca x-ray cihazının hemen yanında çalışan güvenlik görevlisi de düşük doz radyasyonun uzun süreli etkilerine maruz kalmaktadır.   Uzun çalışma saatleri ve işten çıkarılma korkusuyla yapılan fazla mesailer nedeniyle dikkat bozuklukları yaşanmakta, asosyal kişilik bozuklukları, kronik yorgunluk ile açık havada veya kapı girişlerinde çalıştıkları için sürekli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar   Görevleri esnasında tanık oldukları bazı olaylar nedeniyle, görevleri sonrasında da tehdit, gasp, yaralanma ve hatta ölümle yüz yüze gelebilmektedirler.   İSTATİSTİK TABLOLARI   5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetler ile İlgili İstatistik Tablosu   Polis ve Jandarma Sorumluluk Bölgesindeki Özel Güvenlik Kurumları ve Özel Güvenlik Görevlileri İstatistikleri   Polis Bölgesi Jandarma Bölgesi Genel Toplam Faaliyet İzin Belgesi Verilen Şirket Sayısı 1.495         3    1.498 Faaliyet İzin Belgesi Verilen Eğitim Kurumu Sayısı 742        2      744 Özel Güvenlik İzni Alan Yer Sayısı 58.666    7.936  66.602 Sertifika Alan ÖGG Sayısı 962.491    3.059 965.550 Kimlik Alan ÖGG Sayısı 560.123 107.743 667.866 Tahsis Edilen ÖGG Kadrosu 405.149 65.833 470.982 Mevcut ÖGG Sayısı 230.507 32.259 262.766 Kapanan/Kapatılan Şirket Sayısı 217     1 218 Kapanan/Kapatılan Eğitim Kurumu Sayısı 155   155 Alarm Merkezi Sayısı 272     1 273       ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ANKETLE CEVAP VERİYOR   %91 Ücretlerini yetersiz buluyor,   %71 Yetkilerini tam kullanamadıklarını ifade ediyor,   %70 Fazla Mesai Ücreti, Sosyal Hakları alamamaktan şikayetçi,   %60 Mesleki Derneklerin, Sendikaların kendilerine sahip çıkmasını bekliyor,   %60 Keyfi işten çıkarmadan şikayet ediliyor,   %50 Sıklıkla iş  değiştirmeden şikayet ediliyor,   %64 Polis ve Jandarmanın kendilerinin yaptığı işi tanımak istemediklerini,   Vatandaşın Polis ve Jandarmaya nasıl saygın yaklaşıyorsa özel güvenliğe de öyle yaklaşılması gerektiğine büyük çoğunluk inanmak istiyor,   %80 Amir Mobbing dolayı sıkıntıları var,   %80 Vardiya Mesailerinin kurallı yazılmadığını şikayet ediyorlar,   %75 Ücret Kesme cezalarının keyfi uygulamasından dolayı şikayetçiler.       Umarım 5188 sayılı statüsünde olan Özel Güvenlik Görevlilerinin sorunları dikkate alınarak çözüm yolları üretilir.   VEDAT İLKİ   vedat.uzman@gmail.com ALİTEZEL.COM