Çalışma Dünyası
Giriş Tarihi : 01-03-2020 11:34

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği 03.05.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuş ve Yönetmelikle, kamu personelinin kurumlar arasında geçici görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir.

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği 03.05.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuş ve Yönetmelikle, kamu personelinin kurumlar arasında geçici görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 1. maddesinde; Yönetmeliğin kurumlarda statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak istihdam edilen, çalışan personeli kapsamakta olduğu,

 • maddesinde; Geçici görevlendirmeler; kurumların emrine veya kurumların kadro veya pozisyonlarına olmak üzere iki şekilde yapılabileceği,
 • maddesinde; Kurum emrine geçici görevlendirilen personel kurumlarından aylıklı/ücretli izinli sayılacağı, mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından almaya devam edeceği
 • maddesinde; Kurumların kadro veya pozisyonlarına geçici görevlendirilecek personelin, ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil, tüm şartları bir arada taşıması gerekeceği, Bu şekilde görevlendirilen personel, geçici görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıksız/ücretsiz izinli sayılacağı, geçici görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılacağı,
 • maddesinde; Görevlendirme usulü, kurumlar arası uygulama birlikteliğini sağlayacak şekilde standardize edildiği, geçici görevlendirme, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumun muvafakati ile tekemmül edeceği,
 • maddesinde; Geçici görevlendirme en fazla bir yıl olarak yapılabileceği ve her defasında bir yılı geçmemek üzere uzatılabilecektir. Kesintili ya da kesintisiz olarak toplamda altı ayı geçen geçici görevlendirmelerde personelin muvafakati alınacağı,
  • Kanunlarda yer alan geçici görevlendirme hükümleri (4857 Sayılı İş Kanunu vb.) ayrıca geçerliliği koruyacağı,
  • Geçici görevlendirilecek personelin seçimi için kurumlarca sınav, kura, kriter belirleme gibi özel usuller öngörülebileceği,
 • maddesinde; Geçici görevlendirilen personelin göreve başlama ve görevlendirme bitiminde kurumlarına dönüş süreleri,
 • maddesinde; Uygulamanın sağlıklı şekilde izlenebilmesi ve istatistiki veri oluşturulabilmesini teminen, yapılan/yapılacak görevlendirmelere ilişkin bilgi ve belgelerin, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından “DPB E-Uygulama” üzerinden, aylıklı/ücretli ya da aylıksız/ücretsiz izne ilişkin işlemlerin tamamlanmasını müteakip bir ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi gerektiği,
  • Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında oluşacak tereddütlerin giderilmesinde ve kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanmasında, Yönetmeliğe ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortama aktarılmasında Devlet Personel Başkanlığı ‘nın görevli ve yetkili kılındığı,

  Geçici 1 nci maddesinde; Hizmette aksama yaşanmamasını teminen, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25. maddesine göre yapılmış olan geçici görevlendirmeler, görevlendirme süreleri bitene kadar geçerliliğini koruyacağı düzenlenmiştir.

  Ayrıca 29.02.2020 tarihinde Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve yönetmeliğe; “Yükseköğretim Kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar bu Yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapamaz.”

  ve “Yükseköğretim Kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar tarafından bu Yönetmeliğe göre yapılmış olan geçici görevlendirmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde sonlandırılır.” hükümleri eklenmiştir.

  Buna göre; kamuda istihdam edilen işçiler dahil personelin kurumlar arasında geçici görevlendirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin bu yönetmelik hükümlerine göre yapılacağı, geçici görevlendirilenlerin kurumlarından aylıklı/ücretli izinli sayılacağı, mali, sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından almaya devam edecekleri, daha önce yapılmış olan geçici görevlendirmelerin ise süresi bitene kadar geçerliliğini koruyacağı, geçici görevlendirme herhangi bir nedenle bitiş tarihinden önce sona erdirilmiş ise personel bu durumun kendisine tebliğ tarihini takip eden ilk iş günü kadro veya pozisyonun bulunduğu kurumda göreve başlayacağı, belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar hakkında, görevlendirildiği kurumca yapılacak bildirim üzerine, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından kadro veya pozisyonun tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağı, geçici görevlendirme yönetmeliğinin Yükseköğretim Kurumları (Üniversiteler ve Yüksekokullar), il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda uygulanamayacağı, eğer bu yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihe kadar uygulanmışsa bir ay içerisinde geçici görevlendirmenin geri alınması gerektiği hususuları düzenlenmiştir.

  Bununla birlikte karşımıza bir takım uyuşmazlıklar çıkmaktadır. Şöyle ki; 4857 sayılı İş Kanunu’nun Çalışma Koşullarında Değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi başlıklı 22 nci maddesi; “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.”  hükmü yer almaktadır. Bu madde uyarınca Geçici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamına giren işçiler/pozisyonlar ve işyerleri yönünden, geçici görevlendirmenin işçi açısından iş sözleşmesinde ve çalışma koşullarında esaslı olarak değiştirilmesi durumunda işçi tarafından altı iş günü içerisinde kabul edilmemesi halinde bu görevlendirmenin işçiyi bağlayıp bağlayamayacağı tartışması gündeme gelmektedir. Kural olarak normlar hiyerarşisine göre işçinin muvafakati olmaksızın çalışma koşullarının değiştirilemeyeceği İş Kanununda düzenlenmiş olduğundan geçici görevlendirme yönetmeliğinin işçinin muvafakatinin olmaması durumunda uygulanamayacağı mütalaa edilmektedir.

  İlerleyen dönemlerde bu konuyla ilgili/bağlantılı davalar ve/veya uyuşmazlıklar çıktığında yeniden bu platformda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.