Haber
Giriş Tarihi : 15-10-2021 08:26   Güncelleme : 15-10-2021 08:26

KİT'lere Kadro Düzenlenmesi Resmi Gazetede Yayımlandı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2022 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Karar 15.10.2021 tarihinde Resmi Gazete Yayımlanmış olup buna göre;

KİT'lere Kadro Düzenlenmesi Resmi Gazetede Yayımlandı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2022 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Karar 15.10.2021 tarihinde Resmi Gazete Yayımlanmış olup buna göre;

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan;

1. 04/12/2017 tarihi itibarıyla en az iki yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler,

2. 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'ya eklenen Geçici 23 ncü madde hükümlerine göre;

a. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve ( 8 ) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

b. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

c. Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,

ç. En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek, şartlarını sağlamaları durumunda,

3. Yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda göre yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında İŞÇİ STATÜSÜNDE İSTİHDAM edilebileceklerdir.

4. Bu madde (Madde 8 ) uyarınca yapılacak atamalar 4 üncü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında DOĞAN KONTENJANDAN, teşebbüslerin talepleri doğrultusunda her bir kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklığı için Bakanlık tarafından belirlenecek sayıyı aşmayacak şekilde karşılanır.

Yani bu sayı ilgili Cumhurbaşkanı Kararına göre; 2021 yılında ayrılan personel sayısının en fazla %75'i kadar personel açıktan ve/veya naklen atama yoluyla , 2021 yılında ayrılan personel sayısının en fazla %10 u kadar personel özelleştirme uygulamaları nedeniyle nakle tabi personelden karşılanacaktır.

5. İŞÇİ STATÜSÜNDE İSTİHDAM için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınav yapılacak olup sınava ilişkin usul ve esaslar her KİT için kendi yönetim kurulları tarafından belirlenecektir.

Söz konusu düzenleme her ne kadar #KİTLEREKADRO düzenlemesi olarak görülse de;

• 696 sayılı KHK'ya atıf yapması, (696 sayılı KHK'da; Davalardan Feragat, alt işveren dönemindeki ücret ve diğer haklardan feragat düzenlemesi yapılmıştı)

• Kamu İktisadi Teşebbüsü ve Bağlı Ortaklıklarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarını sonlandırmaması, (696 sayılı KHK ile birlikte Kamuda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları sonlandırılmış ve yasaklanmıştı)

• Yapılan düzenlemede SÜREKLİ İŞÇİ KADROSU değil aksine İŞÇİ STATÜSÜNDE İSTİHDAM ibaresinin kullanılması,

• Halihazırda çalışan tüm işçilerin değil de, belirli bir kontenjan, sayı kısıtlaması dahilinde İŞÇİ STATÜSÜNDE İSTİHDAMLARIN yapılacağına işaret edilmesi

• Değişikliğin esasında sadece taşeron firmayı aradan çıkararak KİT ile işçinin doğrudan sözleşme imzalaması düzenlemesinin getirilmesi,

AdminAdmin