Haber
Giriş Tarihi : 14-10-2019 08:43

Diril Uygulaması Sonucu İşten Çıkartılmaya Yargıtay Kararı

İşyerinden haksız ve bildirimsiz çıkarıldığını ifade eden güvenlik görevlisi olayı mahkemeye taşıdı. Yargıtay 'dan karar çıktı.

Diril Uygulaması Sonucu İşten Çıkartılmaya Yargıtay Kararı

Haksız ve bildirimsiz işten atılan güvenlik görevlisi hakkında karar.

Yargıtay , güvenlik görevlisi hakkında haksız işten atılma konusunda önemli bir karar verdi. 

2006 ile 2013 yılları arasında bir işyerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, 3 Eylül 2013 günü haksız ve bildirimsiz şekilde işten çıkarıldığını söyleyerek  ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağını işyerinden talep etmek için mahkemeye başvurdu..

DAVALININ SAVUNMASI

Davalı Avukatı ise  mahkemeye verdiği savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkiline ait şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan davacının görevini gereği gibi yerine getirmemesi ve işyeri kurallarına aykırı hareket etmesi nedeniyle birçok kez uyarı ve kınama cezası aldığını, son olarak 26.08.2013 tarihinde denetim firması tarafından yapılan diril (sınama) uygulamasında boynunda sahte İşmer Güvenlik Personel kartı ve çanta içerisine yerleştirilmiş bomba düzeneği ile güvenlik noktasından geçerken şahsın personel kartını kontrol etmesine rağmen sahte olduğunu fark etmediği gibi kapı dedektörü ve x-ray cihazını kullandırmaksızın bomba düzeneği ile şahsın içeri girmesine izin verdiğinin tespiti üzerine haklı olarak iş akdinin feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir."

Yerel mahkemede görülen dava kısmen kabul edildi.  Davalı ise yerel mahkemenin kararını temyiz etti. 

Temyiz gerekçesi şu şekilde;

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- İş sözleşmesinin, işçinin kendi isteği ile veya işini savsaması sonucu işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle ve haklı olarak işverence feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin (II) numaralı bendinin (ı) alt bendinde, işçinin isteği ile ya da işini ihmal etmesi sonucu işyerindeki işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi hali işverenin haklı fesih nedenleri arasında gösterilmiştir.

İş güvenliği hükümleri, işçi sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik titizlikle uyulması gereken kurallardır. Bu konuda işverenin alması gereken tedbirlerin yanında işçinin de yükümlülükleri vardır. İşçinin kasıtlı bir davranışı ya da görevini savsaması sonucu işin güvenliği yönünden bir tehlike meydana gelmesi durumunda, işveren açısından derhal “haklı nedenle fesih hakkı” ortaya çıkar.

İşçinin bu konuda uyarılması veya hatırlatmada bulunulmasına gerek olmadığı gibi, belli bir zararın oluşması da gerekmez. Aynı bentte belirtilen işçinin otuz günlük ücretinin tutarıyla karşılanamayacak bir zarar vermesi, işin güvenliğini tehlikeye düşürmekten bağımsız bir fesih nedenidir.

Güvenlik hizmeti veren bekçinin uyuması veya görev yerini terk etmesi (Yargıtay 9.HD. 4.11.2008 gün 2007/30651 E, 2008/30368 K.), yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerde yasaklanmış olmasına rağmen sigara içilmesi (Yargıtay 9.HD. 21.12.2009 gün 2009/12861 E, 2009/36369 K), basınçla veya yüksek ısıyla çalışabilir bir cihazın kontrolü ile görevlendirilen işçinin görevini savsaması gibi durumlar, işin güvenliğini tehlikeye düşüren davranışlara örnek olarak verilebilir.

Somut uyuşmazlıkta, davacı işçinin işin güvenliğini tehlikeye düşüren eylem sebebiyle yasal süre içerisinde iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-(ı) maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiği anlaşılmakla davacının ihbar tazminatı ve kıdem tazminat isteklerinin reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemece işin güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğü kabul edilmesine rağmen, denetim amaçlı bir uygulama sonucunda durumun tespit edildiği gerekçesiyle kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11/03/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA