Haber
Giriş Tarihi : 21-12-2020 08:25   Güncelleme : 21-12-2020 08:25

Bingöl Üniversitesi 9 Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Bingöl Üniversitesi 9 Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı tüm iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 4857 sayılı iş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile "Sürekli işçi" alımı yapılacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Resmi Gazetede, https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresinde, iŞ-KUR internet sitesi üzerinde ve http://www.bingol.edu.tr/tr adresinde yayımlanacaktır.

Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar başvurularını, 21/12/2020-25/12/2020 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr,esube.iskur.gov.tr, Alo 170 ve e-Devlet üzerinden online olarak başvuru yapabilecektir.

 

 

Sürekli işçi Alım ilanına dair tüm ilan ve duyurular http://www.bingol.edu.tr/tr Üniversitemiz web adresinde ilan edilecek olup, bu ilan ve duyurular tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 21 yaşını tamamlamış olmak,

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

 

7. Alınacak işçilerin deneme süresi 2 (iki) ay gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

8. Öncelikli sayılan adayların anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

9. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini peşinen kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekir.

10. Kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuat uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

11. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

BAŞVURU VE KURA İŞLEMLERİ

1) Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar 5 (beş) gün sürecek başvuru süresi içerisinde www.iskur.gov.tr,esube.iskur.gov.tr, Alo 170 ve e-Devlet üzerinden online olarak başvuru yapabilecektir Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

4) İlgili Yönetmelik gereğince İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere Üniversitemize gönderilen listede yer alan başvuru sahipleri arasından 04 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 11.00'de Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünde, ilan edilen her iş kolu sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

5) Korona (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle kuranın yapılacağı salona kura işleminde görevli personel haricinde herhangi bir aday alınmayacaktır. Noter kurası Üniversitemiz sosyal medya hesaplarından canlı olarak izlenebilecektir.

BELGE TESLİMİ VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1) Noter kura çekiliş sonucu belirlenen asil ve yedek adaylardan başvurmuş oldukları iş kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını; 06.01.2021-08.01.2021 tarihlerinde 10:00-16:00 saatleri arasında Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini son başvuru tarihine kadar teslim etmeyen sürekli işçi adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Posta yolu ile belge teslimi kabul edilmeyecektir. Belge teslimi için ek süre verilmeyecektir.

 

2) Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Noter Kurası sonucuna göre sözlü sınavına girmeye hak kazanan ve belge teslimi yapanların belgelerinin kontrolü sonucunda şartları sağlayanlardan sözlü sınavına girmeye hak kazanan sürekli işçi adaylarına ait isim listesi 12 Ocak 2021 Salı günü Üniversitemiz web sitesinde yayınlanacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sınava katılmayan aday sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

3) Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olacaktır.

4) Sözlü sınavda tüm adaylar yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, Komisyon Başkanı ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması sonucu sözlü sınav puanı belirlenecektir.

5) Sözlü Sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınav Kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

6) Sözlü sınav sonucunda başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; mezuniyeti daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

 

7) Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine noter çekilişi sonucu belirlenen yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak üzere yedek adaylar Sözlü Sınava tabi tutulacaklardır. Yedek adaylar için ayrıca herhangi bir bildirim yapılmayacak olup, sözlü sınav günleri yedek adayların sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 (iki) iş günü içinde itiraz dilekçeleri sınav kuruluna sunulmak üzere Üniversitemiz evrak birimine şahsen yazılı olarak verebilecektir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 2 (iki) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla ve posta ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

1) Başarılı olduğu ilan edilen adaylar Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecek belgeleri 5 (beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini belirtilen süre içinde teslim etmeyenler ile sözleşme imzaladığı halde fiilen işe başlamayanların yerine ilk sıradaki yedek adaydan başlamak üzere aynı usul ile davet edilecektir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

2) Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenler ile görevine başlayamayacak olanların, kanuni mazeretlerini belgelendirmeleri gerekmekte olup, kanuni mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde göreve başlama işlemi gerçekleştirilecektir.

 

3) İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 (iki) ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların sözleşme bildirim süresi beklenmeksizin ve tazminatsız feshedilecektir. Bu kişilerin yerine ilk sıradaki yedek adaydan başlamak üzere aynı usul ile davet edilecektir.

4) Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşme yapılmayacak, sehven sözleşme yapılmış olsa dahi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu kişilerin yerine ilk sıradaki yedek adaydan başlamak üzere aynı usul ile davet edilecektir.

Önemli Notlar :

* Adayların, Türkiye iş Kurumu (İŞ-KUR) ilanında işgücü talepleri için yayımlanan eğitim ve özel şartlara son başvuru tarihi itibariyle ile haiz olmaları gerekmektedir.

** Yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Kadro ve pozisyonlardaki talepler Bingöl ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Bingöl'de ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır. Yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

*** Erkek Güvenlik Görevlileri erkek arama noktalarında üst araması yapacaklarından dolayı ilanımızda cinsiyet ayrımına gidilmiştir.

Noter kura çekiliş sonucu belirlenen asil ve yedek adaylardan istenilen belgeler,

1. T.C. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. İkametgah (e-Devlet üzerinden alınabilir)

3. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

4. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir)

5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)

6. e-Devlet üzerinden alınmış mezuniyet belgesi veya diploma fotokopisi

7. Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası ve Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi

8. Aile Hekimliği veya ilgili sağlık kuruluşlarından alınmış istenilen boy ölçülerine sahip olduklarını dair belge.

Atama Hak Kazanan Adaylardan Ayrıca İstenilecek Belgeler

 

1. Sağlık Kurulu Raporu

2. Fotoğraf (6 Adet )

3. Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesine müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır.

İlanen Duyurulur.

10680/1/1-1