Haber
Giriş Tarihi : 11-10-2020 12:13   Güncelleme : 11-10-2020 12:13

696 KHK İle Kadro Alan 4/D İşçilerin Tayin Hakkı Olacak Mı?

696 KHK İle Kadro Alan 4/D İşçilerin Tayin Hakkı Olacak Mı? Detaylar haberimizde..

696 KHK İle Kadro Alan 4/D İşçilerin Tayin Hakkı Olacak Mı?

696 KHK İle Kadro Alan 4/D İşçilerin Tayin Hakkı Olacak Mı? İş Hukuku avukatlarından Av.Barış Kalkan 696 KHK ile kadro alan işçilerin toplu iş sözleşmesi sürecini haber sitemize değerlendirdi.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile, taşeron sistemde çalışan işçiler kadro ile kamu kurumlarında istihdam edilmiştir,Bazı haber siteleri ve hukuk sitelerinde yer alan kirli bilgiler işçilerin aklını karıştırmaktadır.

Burda 696 KHK ile kadro alan 4-D işçilerinin tayin haklarından söz edeceğim.

Bilindiği üzere 696 KHK İle kadro alan işçiler 1 Kasım sonrası işyerlerinde bulunan asıl işveren kolunda yapılan veya yapılacak olan toplu iş sözleşmesine müdahil olacaklardır.

İş Kanunun 22.Maddesi İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği kapsamlı bir şekilde anlatmıştır.Burda işverenin samimiyeti ve gerçek bir ihtiyacın olup olmadığı yargıtay kararları ile belirlenmiştir.Yargıtay burda keyfi uygulamaların önüne geçmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu 22.Madde

İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir. Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.

Örnek Olarak Sağlık Bakanlığı ile Sendika arasında yapılan toplu iş sözleşmesinde işçilere tayin hakkı ile ilgili taleplerin yapılması mümkün kılınmıştır.Bu durum bir çok kamu kurumunda toplu iş sözleşmelerinde yer almıştır.Tayin taleplerinin işçi tarafından samimi bir şekilde dile getirilmesidir.İşveren işçiden gelen tayin talebine cevap vermek zorundadır.

Yapılan Toplu İş Sözleşmesinde İŞ KUR Üzerinden işe alınan işçiler için mevcut imzalanan toplu iş sözleşmesinde İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ele alınmıştır.696 KHK ile kadro alan işçiler toplu iş sözleşmesine dahil olduğu zaman bu haklardan yararlanacaktır.

MADDE 19- İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR: 
1- Kapsama dahil işçilerin iller arası işyeri değiştirme dönemi Haziran ayıdır. İller arası yer değişikliği isteyen işçi Haziran dönemi için Mayıs ayında bağlı bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğüne talepte bulunur. İl Sağlık Müdürlüklerince toplanan talepler toplu olarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Talep sahiplerinin işyeri değişikliği kadro imkanları ve ihtiyaçlar çerçevesinde gerçekleştirilir. 

2- İller arası iş yeri değiştirme talebinde bulunacak işçi; bulunduğu iş yerinde fiilen 2 (iki) yıl çalışmadıkça işyeri değişikliği talebinde bulunamaz. Yıllık izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. 

3- İstihdam şekline bakılmaksızın, İşverenin merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde görev yapan, aynı unvanlı kadroda/branşta çalışan işçiler, kendi aralarında anlaşmak ve işveren vekilinin rızasını almak kaydıyla işyerlerini değiştirebilirler.Bu tip talepler için süre ve dönem şartı aranmaz. Karşılıklı yer değiştirme yolu ile işyeri değişikliği yapılan işçi 4 ( dört) yıl geçmeden yeni işyeri değişikliği talebinde bulunamaz. 

- Kendisinin eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını adli ve idari amirlerince verilen belge ile belgelendiren işçi, kadro durumunun uygun olması halinde dönem ve süre şartına tabi olmaksızın talep ettiği yere işyeri değişikliği yapılır. 

5- 6284 sayılı, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir karan verilen işçi, kadro durumunun uygun olması halinde talep ettiği yere işyeri değişikliği yapılır. 

6- Kapsama dahil işçinin, kendisinin, eşinin, bakmakla yükümlü annesinin, babasının, çocuklarının ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının, görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığını Üniversiteler veya Bakanlık Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde, tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına sağlık mazereti değerlendirme komisyonu kararı doğrultusunda işyeri değişikliği yapılabilir. Bu tür talepler halinde dönem ve süre şartı aranmaz. 

7- 5620 sayılı Kanunun ek madde 2 nci maddesine göre; Üniversiteler veya Bakanlık Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporuna göre en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen kapsama dahil işçiler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan işçilerin, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak kurum içinde yer değiştirmesi kadro imkanları ölçüsünde yapılacak olup İşverenin, 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine göre istihdam etmekle yükümlü olduğu yüzde dört engelli kontenjanı, yapılacak işyeri değiştirme işleminde göz önüne alınacaktır. İl Sağlık Müdürlüklerince bu tür talepler alındıktan sonra toplam işçi sayılarının yüzde dördünü teşkil eden engelli sayısı hesaplanarak talep dilekçesine ekli olarak T.C. Sağlık Bakanlığa gönderilecektir. 

8- Eski hükümlü olarak görev yapan kapsama dahil işçilerin kurum içinde yer değiştirmesi belirlenen usuller çerçevesinde, kadro imkanları ölçüsünde yapılacak olup İşverenin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30 uncu maddesine göre istihdam etmekle yükümlü olduğu yüzde iki eski hükümlü kontenjanı yapılacak işyeri değiştirme işleminde göz önüne alınacaktır. İl Sağlık Müdürlüklerince bu tür talepler alındıktan sonra toplam işçi sayılarının yüzde ikisini teşkil eden eski hükümlü sayısı hesaplanarak talep dilekçesine ekli olarak T.C. Sağlık Bakanlığa gönderilecektir. 

9- Kapsama dahil işçilerin, il içerisindeki işyeri değişikliği talepleri, sağlık birimlerinin işçi ihtiyacı ve kadro durumu açısından değerlendirilerek adil ve dengeli dağılımı ile hizmetin aksamadan sürdürülmesi göz önünde bulundurularak İl Sağlık Müdürlüğü onayı ile yapılacaktır. 

10- Eşi; vefat eden, şehit veya malul gazi olanların işyeri değişikliği, mezkur olayın meydana geldiği tarihten iki yıl içerisinde başvurması halinde kadro imkanları çerçevesinde dönem ve süre şartı aranmaksızın yapılabilecektir. Aile birliğinin sağlanması için yapılacak başvurular kadro ve ihtiyaçlar çerçevesinde dönem ve süre şartı aranmaksızın karşılanır. 

11- İl içi yapılacak geçici görevlendirme işlemlerinde, görevlendirilmek üzere; öncelikle gönüllü olan işçilerin değerlendirmeye alınması, görevlendirilecek olan işçinin son 1 (bir) yıl içerisinde geçici göreve gitmemiş olması, eşinin yurt dışında veya il dışında geçici görevde olması halinde bu durumunu belgelendirmesi, kadın işçinin olması durumunda, gebe veya 5 (beş) yaşından küçük çocuğunun olmaması, işçinin eşinden ayrılmış olması halinde, velayetinin kendisinde bulunması şartıyla 13 yaşından küçük çocuğunun olmaması, işçinin sağlık mazereti nedeniyle iş yeri değiştirilmiş olmaması, geçici görevlendirme işlemlerinde işçinin öğrenim mazereti nedeniyle işyeri değişikliği olmaması, (öğrenim mazereti nedeniyle işyeri değiştirilmemiş eğitim ve öğretim dönemi dışındaki zamanlarda değerlendirmeye alınması) hususları göz önünde bulundurulacaktır. Geçici görevlendirmenin süresi üç ayı geçemez. 

13- Yer değiştiren işçi, sorumluluğu altında bulunan araç ve malzeme veyahut gereçleri Bakanlık mevzuatına uygun şekilde yetkililere teslim etmekle yükümlüdür. 

14-İşverence işin gereği yapılan Belediye hudutları (Büyükşehir Belediyelerinde ise 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrası hükmüne göre uygulama yapılır) dışındaki il içi daimi işyeri değişikliği 2 (iki) gün, iller arasında ise 5 (beş) güne kadar yol izni verilir. 

15- İller arası işyeri değişiklikleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, il içindeki yer değişikliği işlemleri ise İl Sağlık Müdürlüklerince yapılacaktır. 

16- Herhangi bir sebeple iller arası işyeri değişikliği yapılan işçinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte bilgi ve belge düzenlediği tespit edilmesi halinde işyeri değişikliği iptal edilir ve kişiler hakkında yasal işlem başlatılır. 

17- İşçi ihtiyaç halinde, işyeri içinde unvan veya niteliği benzer başka işlerde veya yerlerde işveren tarafından görevlendirilebilir. 

19- İş ve işyeri değişikliği ceza mahiyetinde olamaz. Ancak, hakkında adli, idari, inzibati bir soruşturma neticesinde görev yeri değişikliğine karar verilmesi hali saklıdır. 

20- Hastalığı veya iş kazası dolayısıyla işi ve işyerinin değiştirilmesi zorunluluğu sağlık kurulu raporuyla sabit olanların, raporda belirtilen esaslara göre işi, işyeri değiştirilebilir.
 
21-Bakanlık bu usul ve esaslara aykırı olmamak kaydı ile ihtiyaç duyması halinde başkaca usul ve esas düzenlemesi cihetine gidebilir. 

Sonuç olarak toplu iş sözleşmesinde işçiye tayin-becayiş hakkı talebinin verildiği görülmüştür.İşçi işverene tayin hakları ile ilgili taleplerini sunabilir.