Kategorilenmemiş
Giriş Tarihi : 19-11-2017 09:36

680/69 KHK İle 10 Binʹden Fazla Özel Güvenlik Kimlik Kartı İptal Edildi

680/69 KHK İle 10 Binʹden Fazla Özel Güvenlik Kimlik Kartı İptal Edildi
680/69 KHK İle değişen maddeler ile birlikte haklarında  açılan sonuçlanan veya soruşturması devam eden veya haklarında HAGB kararı olan özel güvenlik güvenlik görevlileri kurulan özel güvenlik komisyonu tarafından 10 Binʹe yakın özel güvenlik kimlikleri iptal edildi. Değişen kanun maddesi ile birlikte haklarında hüküm olmamasına rağmen aşağıda belirtilen maddeler kapsamında soruşturma bile olsa kişinin özel güvenlik kimliği iptal edilmektedir.Konu ile ilgili haklarında soruşturma olan özel güvenlik görevlileri hüküm yok ama kimliğimiz iptal ediliyor buna anlam veremiyoruz dediler. BU KAPSAMDA; MADDE:11 İstihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu ve/veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her kimlik verilmesi veya ihtiyaç duyulması halinde yenilenir. Şirketlerde eğitici ve temsilci olacaklar ile şirket ortağı tüzel kişi ortaklarında da kurucularda aranan şartlar aranır ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir. (Mülga üçüncü fıkra: 29/3/2011-6215/2 md.) (Değişik dördüncü fıkra : 2/1/2017 - KHK-680/70 md.) Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlerin kimliği iptal edilir. (Mülga beşinci fıkra: 29/3/2011-6215/2 md.) (Ek fıkra : 2/1/2017 - KHK-680/70 md.) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamazlar.     Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar      MADDE 10- Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.  b) (Değişik: 21/4/2005 - 5335/23 md.) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.  c) 18 yaşını doldurmuş olmak.      d) (Değişik: 2/1/2017-KHK-680/69 md.) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;      1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.      2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.      3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.  e) (Mülga: 23/1/2008 - 5728/578 md.)  f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.(1)   g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.      h) (Ek: 2/1/2017-KHK-680/69 md.) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.