Haber Detayı
30 Aralık 2017 - Cumartesi 09:30 Bu haber 102560 kez okundu
 
52 Günlük Tediye Hakkından Belediye İştirak Şirketlerine Geçecek Taşeron İşçilerde Yararlanacak
- Haberi
52 Günlük Tediye Hakkından Belediye İştirak Şirketlerine Geçecek Taşeron İşçilerde Yararlanacak

Taşerona kadro sürecinde kadro kapsamına alınan ve özelikle belediye iştirak teşekküllerinde istihdam edilecek çalışanlar 52 Günlük Tediye hakkından bizlerde yararlanacakmıyız diye merak ediyordu.   6772 Sayılı Devlet Ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanuna göre sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküllerde çalışanlara yılda iki ikramiye ödeniyor. Bu ikramiye 52 günlük oluyor. Bu şartları sağlayan belediye şirketlerine geçecek olan taşeron işçileri de ikramiye alacak. İLGİLİ KANUN   DEVLET VE ONA BAĞLI MÜESSESELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE İLAVE TEDİYE YAPILMASI VE 6452 SAYILI KANUNLA 6212 SAYILI KANUNUN 2 NCİ MADDESİNİN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN             Kanun Numarası              : 6772           Kabul Tarihi                     : 4/7/1956           Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih : 11/7/1956   Sayı : 9355           Yayımlandığı Düstur        : Tertip : 3   Cilt : 37   Sayfa : 1849                Madde 1 – Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. (1)              Madde 2 – Birinci maddede sözü geçen işçilerden maden işletmelerinin munhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına bu işlerde çalıştıkları müddetle mütenasip olarak her yıl için ayrıca birer aylık  istihkakları tutarında bir ilave tediye daha yapılır.              Madde 3 – Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere İcra Vekilleri Heyeti karariyle aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.              Madde 4 – Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunur.              Aylık istihkakların hesabında fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyeler nazarı itibara alınmaz. Bu tediyelerden çeşitli işçi sigortalarının icabettirdiği primler kesilmez ve bu paralar borç için haczedilemez.              Mezkür ilave tediyeler, tediye tarihinde işçinin işinden ayrılmış olup olmadığına bakılmaksızın işçinin ilave tediyenin taallük ettiği yıl içinde o yerde veya aynı idare, teşekkül ve müesseseye ait muhtelif yerlerde geçmiş olan hizmetlerinin yekünu nispetinde ve son çalıştığı yerde ödenir. İşçinin bu tediyelere esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında iş veya hizmet akdinin devamı müddetine rastlıyan kanuni ve idari izinlerle hastalık izinleri, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışılmış gibi hesaba katılır. Münavebeli işçilerin münavebe sebebiyle çalıştırılmadıkları günler çalışmış gibi sayılır.                Madde 5 – Birinci maddede sözü geçen iş yerlerinde tatbik edilmekte olan muhtelif ücret sistemleri ve ücrete müessir sair unsurları, kanuni bir mecburiyete müstenit olmıyan sosyal yardımları, bu iş yerlerinin iş ve istihsal nevileri veya kolları, kurulmuş oldukları mahallerin hususiyetleri, kuruluş ve işleyiş tarzları da nazarı itibara alınmak suretiyle muayyen ve yeknesak esaslara bağlanır.              Madenlerde yeraltında çalışan işçilerin asgari ücretleri yerüstü işçilerinin asgari ücretlerinden o iş yerinin bağlı olduğu teşekkül tarafından tayin ve teşekkülün bağIı olduğu Vekaletçe tasdik edilecek bir nispette fazla olarak tespit edilir.              Madde 6 – 6452 sayılı kanunla 6212 sayılı kanunun ikinci maddesi kaldırılmıştır.              Ek Madde 1 – (Ek : 17/4/1981 - 2448/1 md.)              Bu Kanun uyarınca işçilere yapılan ilave tediyelerden ayrı olarak, her yıl için her biri bir aylık istihkakları tutarını (hafta ve genel tatil ücretleri dahil) geçmemek şartıyla toplu iş sözleşmeleri ile en çok iki ikramiye daha verilebilir.              Ek Madde 2 – (17/4/1981 - 2448 sayılı Kanunun 2. maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)              6772 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan işyerlerinde çalışan işçilere toplu iş sözleşmeleri ile en çok dört, münhasıran  yer altında çalışan işçilere en çok beş ikramiye ödenebilir.              Geçici Madde 1 – (6772 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)              6212 sayılı kanunun ikinci maddesi ve 6452 sayılı kanun hükümleri gereğince 1954 ve 1955 yıllarına ait temettü ikramiyesi ile ilave tediyeye hak kazanıp da haklarını, bu kanunun merʹiyete girdiği tarihe kadar almamış olanlara mezkür hakları ayrıca ödenir.              1956 yılına ait ilave tediyelerini veya avans olarak temettü ikramiyelerini almış olanlara mezkür yıl için bu kanunun birinci maddesine göre ayrıca bir tediye yapılmaz.              Madde 7 – Bu kanun neşri tarihinden itibaren merʹidir.              Madde 8 – Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör: Hakan Yakın
Etiketler: 52, Günlük, Tediye, Hakkından, Belediye, İştirak, Şirketlerine, Geçecek, Taşeron, İşçilerde, Yararlanacak,
Yorumlar
Haber Yazılımı