Haber
Giriş Tarihi : 18-09-2020 22:26   Güncelleme : 18-09-2020 22:26

110 Belediyede Yetki Alan ÖZ GÜVEN-SEN Sendikası Yapmış Olduğu TİS'te Kimlik Yenileme Ücretini Kurum Karşılayacak

Yaklaşık 110 belediye toplu iş sözleşmesi yapmak için yetki alan HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı ÖZ GÜVEN-SEN Sendikası Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ile toplu iş sözleşmesini yaptı.

110 Belediyede Yetki Alan ÖZ GÜVEN-SEN Sendikası Yapmış Olduğu TİS'te Kimlik Yenileme Ücretini Kurum Karşılayacak

Yaklaşık 110 belediye toplu iş sözleşmesi yapmak için yetki alan HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı ÖZ GÜVEN-SEN Sendikası Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ile toplu iş sözleşmesini yaptı.Sendika gece zammı,ücret zamlar ve diğer sosyal haklar yanında özel güvenlik görevlilerinin kimlik yenileme ücretlerinin kurum tarafından karşılanmasını toplu iş sözleşmesi maddelerine eklettirdi

Konu ile ilgili haber sitemize açıklama yapan ÖZ GÜVEN-SEN Sendikası Genel Sektereteri Hasan Koç;Öz Güven Sen; yasalara uyan, demokratik refleksleri olan, adaletten şaşmayan, kararları kesin, otoriter, disiplinli ve bilgili, kurumsal bir yapı içerisinde emek mücadelesini sürdürmektedir.

Çalışma yaşamı icerisinde yer alan, Özel Güvenlik Görevlileri bilinçli olarak kendi kendilerini örgütlemesiyle, sendikal mücadele daha etkin, daha güçlü ve daha sağlam bir zemine oturacaktır.

Öz Güven Sen; yasalara uyan, demokratik refleksleri olan, adaletten şaşmayan, kararları kesin, otoriter, disiplinli ve bilgili, kurumsal bir yapı içerisinde emek mücadelesini sürdürmektedir.

Çalışma yaşamı icerisinde yer alan, Özel Güvenlik Görevlileri bilinçli olarak kendi kendilerini örgütlemesiyle, sendikal mücadele daha etkin, daha güçlü ve daha sağlam bir zemine oturacaktır.
Genel Başkanımız Sayın Ömer YILMAZ liderliğinde sendikamız, Süleymanpaşa Belediyesinde yapılan toplu iş sözleşmesi ile büyük bir değişimin ve girşimin ilk fitilini ateşledi. İmzalanan toplu sözleşmesi Süleymanpaşa Belediyesinde iyi bir zam oranının alındığı ilk toplu iş sözleşme olacak. Bu toplu sözleşmesinin tüm Özel Güvenlik Görevlilerine de ışık ve umut olmasını ve çok daha güzel haklara kavuşmalarını diliyorum.

Toplu iş sözleşmesi müzakeresinde ortaya koyduğu demokratik tavrı ve emeğe bakışı ile toplu iş sözleşmesinin bağıtlanmasına en büyük katkıyı sunan Sayın belediye başkanımıza teşekkürlerimizi sunarım.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bizleri yanlız bırakmayan tüm üyelerimize ayrı ayrı teşekkür eder, toplu iş sözleşmesinin camiamıza ve belediyemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.

Sendika olarak emeğe ve emekçiye yüzü dönük olanlara bizim de her daim yüzümüz dönük olacaktır dedi.

 

ÖZ GÜVEN-SEN

Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası

 

 

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ

PERESONEL A.Ş.

01.07.2020 – 30.06.2021

Kapsayan

Toplu-İş Sözleşmesi

 

 

Toplu İş Sözleşmesinin Amacı :

 

            Bu toplu iş sözleşmesi; hukukun üstünlüğünü benimseyen, çağdaş bir yönetim anlayışı ile kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki Özel Güvenlik Hizmetlerinin ve faaliyetlerinin, etkin, verimli, sürdürülebilir yöntemlerle planlamak, düzenlemek, yürütmek ve aidiyet duygusunu kazanmış, disipline olmuş, yetki ve sorumluluklarını özümsemiş, genel güvenlik algısına azami katkıda bulunan, çağın ihtiyaç ve gelişmelerine uygun anlayışla, özel güvenlik görevlilerinin, sosyal, ekonomik ve kültürel düzeylerini yükseltmeyi, insanlık onuruna yaraşır, görevin gereklerine uygun, işsizlik korkusundan uzak, geleceğe güvenle bakmalarını, yeterli ücret almalarını, iş sağlığının ve güvenliğinin  gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını, düzenli ve verimli çalışmayı teşvik etmeyi, taraflar arasında doğabilecek farklılıkları çözümlemeyi ve demokratik katılımcı düzenlemeyi amaçlar.  

 

1. Madde Taraflar ve Tanımlar :

 

 • Taraflar :
 • Bu Toplu İş Sözleşmesinin tarafları; Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. ile Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası (ÖZ GÜVEN-SEN)

   

 • Tanımlar :
 • Bu Toplu iş Sözleşmesi metninde, Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. İşveren, Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası (ÖZ GÜVEN-SEN) Sendika, yukarıda belirtilen işyerlerinde çalışan ve bu sözleşmeden yaralanacak olanlar da Sendika Üyesi Özel Güvenlik Görevlileri diye geçecektir.

   

 • Merkezi İşyeri :
 • Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. Ertuğrul Mahallesi Sefa Sokak No:6  Süleymanpaşa – Tekirdağ

   

  2. Madde Sözleşmenin Yürürlük Süresi :

   

  Bu toplu iş sözleşmesi 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girmek ve 30.06.2021 tarihinde sona ermek üzere 1 (bir) yıl sürelidir.

   

  3. Madde Sözleşmenin Kapsamı ve Yararlanma Koşulları :

   

 • Sözleşmenin Kapsamı :
 •  

  Yer olarak; İşverenin bünyesinde halen kurulu bulunan ve sözleşme süresi içerisinde kurulacak sendikalar işkolları tüzüğünün Savunma ve Güvenlik işkoluna giren, idari ve mali bütçeleri yönünden işverene bağlı tüm işyerleri ile bu işyerlerinin bağlantı ve eklentilerini kapsar. Şahıs olarak da; 6356 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 2. maddesine göre işçi sayılıp da sendika üyesi bulunan tüm Özel Güvenlik Görevlileri bu toplu iş sözleşmesi kapsamı içindedir. Ancak, şirketlerde genel müdürler, müdürler ve müdür yardımcıları görevinde bulunanlar bu toplu iş sözleşmesinin kapsamı dışındadır.

   

 • Yararlanma Koşulları :
 •  

  Bu toplu iş sözleşmesinden Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası üyeleri yararlanırlar. Bu Toplu iş sözleşmesinin imzalanması tarihinde taraf sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden itibaren, imza tarihinden sonra üye olanlar ise; üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene yazı ile bildirildiği tarihten itibaren toplu iş sözleşmesinden yararlanırlar. Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye bulunup da ayrılanlar veya sendikadan çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. İş bu toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden itibaren 10 gün içinde sendika genel merkezi veya şubeleri toplu iş sözleşmesinden yararlanacakları liste halinde işverene bildirir. Taraf sendikanın yetki belgesi alması şartıyla sözleşmede belirtilmiş bütün kurulların ve temsilcilerin yetki ve görevleri yeni toplu iş sözleşmesi imzalanıncaya kadar devam eder.

   

  4. Madde Sözleşmenin Güvencesi :

   

  İşveren; hiçbir şekilde bu Toplu İş Sözleşmesi hükümlerini kısmen veya tamamen, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası üyesi olmayanlarla, sendikasız veya başka bir sendikanın üyelerine uygulayamaz. İşveren tarafından, sendika üyesi olmayan Özel Güvenlik Görevlilerine bu toplu iş sözleşmesiyle sağlanan haklar verildiği veya her ne nam altında olursa olsun bu hakların ve yararların daha üstünde hak ve yararlar sağlandığı takdirde sendikanın olayı işverene bildirdiği anda işveren yanlış uygulamaya son verir. Yanlış uygulamaya esas teşkil eden husus parasal ise ödemeler geri alınır. Aksi takdirde bu ödemeler Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. de görev yapan sendika üyesi tüm Özel Güvenlik Görevlilerine de ödenir. Sendika üyesi olan Özel Güvenlik Görevlileri arasında toplu iş sözleşmesi dışında ayrıca bir hak veya yarar sağlanarak farklılık sağlanamaz.

   

  5. Madde Sözleşmenin Etkisi ve Sendika Üyelerinin Güvencesi :

   

  a. Toplu iş sözleşmesinin yapıldığı tarihte işveren ile Özel Güvenlik Görevlileri arasında mevcut olan iş sözleşmelerinin, Özel Güvenlik Görevlileri aleyhine olan hükümlerinin yerini bu toplu iş sözleşmesinin hükümleri alır. İş bu toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlar hakkında yürürlükteki yasalara aykırı olmamak kaydıyla iş sözleşmeleri her türlü hükümleri ihtiva eder. Sözleşmede yasa hükümlerine yapılan atıflar, toplu iş sözleşmesinde yer almasa bile hükümlerin sözleşme hükmü niteliğinde olduğunu gösterir. İş bu toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlar hakkında yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri uygulanır.

   

  b. Anayasa ve diğer mevzuat hükümleri ile Özel Güvenlik Görevlilerine tanınmış bulunan haklar, gerek doğrudan doğruya ve gerekse dolaylı olarak ihlal olunamaz. Özel Güvenlik Görevlilerinin hak etmiş olduğu ücretlerinden her ne sebeple olursa olsun bir indirim yapılamaz. Özel Güvenlik Görevlilerinin ücret statüsünde, ödeme şeklinde, şartlarında Özel Güvenlik Görevlileri aleyhine bir değişiklik yapılamaz.

   

  c. Belediyenin ortağı olduğu şirketlerin kapatılması, satılması, devredilmesi ya da her ne şekilde olursa olsun tasfiye edilmesi halinde, bu işyerlerinde görev yapan Özel Güvenlik Görevlileri, Belediye Özel Güvenlik Görevlileri kabul ederek belediye bünyesi içerisinde öncelikle kadrosuna, kadro yoksa kadrosuna uygun başka bir işe yerleştirir. Bu durumda Özel Güvenlik Görevlisinin ücret, kıdem ve meslek durumlarında Özel Güvenlik Görevlisi aleyhine bir uygulamaya gidilemez. Özel Güvenlik Görevlilerinden ayrılmak isteyene kıdem tazminatları ödenir.

   

  6. Madde İşyeri Sendika Temsilci Sayısı :

   

  İşyeri Temsilci Sayısı İşyerinde Özel Güvenlik Görevli sayısı 50’ye kadar ise 1 Temsilci,

  İşyerinde Özel Güvenlik Görevli sayısı 51-100 arasında 2,

  İşyerinde Özel Güvenlik Görevli sayısı 101-500 arasında 3,

  İşyerinde Özel Güvenlik Görevli sayısı 501-1000 arasında 4,

  İşyerinde Özel Güvenlik Görevli 1001-2000 arasında 6,

  İşyerinde Özel Güvenlik Görevli sayısı 2000’den fazla ise 8, işyeri sendika temsilcisi ve bunlardan birisi Baş temsilci olarak seçilir ve isim listeleri 15 gün içerisinde işverene bildirilir.

   

  7. Madde Sendikal Faaliyetlere Olanak Sağlamak :

   

  Sendika yöneticileri ve şube yöneticileri, Baştemsilciler ve işyeri temsilcileri iş saatleri içerisinde Özel Güvenlik Görevlilerini ve sendikayı ilgilendiren konularda, işyeri yetkilileri ile görüşürler. Sendika ve şube yöneticileri ile Baştemsilciler işverene haber vermek kaydı ile iş saatleri içerisinde Özel Güvenlik Görevlileri ile kendi bölge ve şefliklerinde görüşebilirler. Bu konuda işveren yöneticileri her türlü kolaylığı gösterir.

   

  8. Madde Sendika Temsilci ve Üyelerine Tanınan Ücretli İzinler :

   

              a.İzinler ve Süreler

              Baş temsilci, temsilcilik görevlerini yerine getirebilmesi için haftada 4 (dört) saat izin verilir. Baş temsilciler bu izni işyerinde kullanırlar. Baş temsilciler seçildikleri veya atandıkları işyerinde gündüz veya gece vardiyasında çalıştırılabilir. Baş temsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi esastır.  Ancak, sendika yazılı veya sonradan yazı ile doğrulamak koşulu ile sözlü çağrısı üzerine bu süreyi çağrı yapılan yerde de geçirebilirler. Baş temsilci Özel Güvenlik Görevlilerinin sorunlarını anında tespit etmek, tespit ettiği sorunları yetkililere ileterek çözüme bağlamak için sürekli işyerinde bulunmak zorundadır.

   

              b.İşyeri İşçi Mevcudu ve Haftalık Ücretli İzin Süresi

  01-50 Özel Güvenlik Görevlisi çalıştıran işyerinde 3 saat,

  51-200 Özel Güvenlik Görevlisi çalıştıran işyerinde 4 saat,

  201-500 Özel Güvenlik Görevlisi çalıştıran işyerinde 5 saat,

  500’den fazla Özel Güvenlik Görevlisi çalıştıran işyerinde 6 saat,

   

  c.Diğer İzinler

  Sendika temsilcisi 1 (bir) kişiye kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi ve işverenin talebi uygun bulması üzerine Yılda toplam 3 (üç) güne  mahsus olmak üzere ücretli izin verilir.

   

  d.Sendika Üyelerinin Yararlanacağı Araç ve Gereçler

  Sendika; eğitim, seminer, konferans ve benzeri sosyal, eğitsel toplantıları için işverenin salon otopark ile araç ve gereçlerinden işverenle anlaşma sağlayarak ücretsiz yararlanır. Bu haklardan sendika üyeleride faydalanır.

   

   

   

   

  9. Madde Sendikada Görev Alanların Güvenceleri :

   

  Sendikanın bütün kademelerinde görevli yöneticiler, işyeri Baş temsilcileri ve temsilcileri ekonomik neden ile işten çıkarılamaz. Rızaları dışında meslekleri ile ilgili olmayan bir işe nakledilemez.  Sendikanın merkez ve şube yönetim kurulunda ve başkanlıklarında görev alarak kendi istekleri ile işyerinden ayrılan Özel Güvenlik Görevlileri teşekküldeki görevlerinin seçime girmemek, seçilmemek veya çekilmek suretiyle son bulması üzerine işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren istek tarihinden itibaren en geç bir ay içinde o andaki şartlarla eski işyerine uygun bir yere almaya  mecburdur. Kıdem tazminatını alanlara bu hüküm uygulanmaz. Bu takdirde ücret ve eski kıdem hakları saklı kalmak kaydıyla işine iade edilen Özel Güvenlik Görevlisine toplu iş sözleşmesi ile getirilen tüm haklar da verilir. Bu hakkın kullanılması teşekküldeki görevin sona ermesinden başlayarak üç ay içinde geçerlidir. Sendikadaki görevi sona eren ve işe dönmek için müracaat eden sendika yöneticileri, üç ay içinde işe alınmazsa, işveren kıdem tazminatlarını toptan öder.

   

  10. Madde Sendika Aidatı ve Özel Güvenlik Görevlilerinin Listesi :

   

  a. İşveren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 18. maddesi gereği kesmeye mecbur olduğu üyelik ve dayanışma aidatlarını sendikanın bildirdiği banka hesabına her ay aylık ücretlerinden keserek Özel Güvenlik Görevlisi aylık ücretlerinin ödendiği günü takip eden yedi gün içinde herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın yatırmak ve kesinti listesinin bir nüshasını işyerinin bağlı olduğu şubeye, bir nüshasını da sendika genel merkezine posta ile ya da e-mail adresine (ozguvensen.com) göndermek  zorundadır. T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni dönem için yetki verilmesi halinde, sendikanın yazılı talebi aranmaksızın işveren tarafından üyelik aidat kesintileri yapılarak yukarıda belirtilen usul çerçevesinde sendikaya ödenir. İşveren bu işlemler için sendikadan herhangi bir masraf isteyemez.

   

  b. İşveren, toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında geçen süreler için tahakkuk eden toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmesi sırasında üyelik aidatlarını kesmek ve herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın sendikanın bildirmiş olduğu banka hesabına 3 ay içerisinde yatırmak zorundadır.

   

              c. Sosyal, kültürel, sportif ve benzeri faaliyetler ile kooperatifler için yapılacak kesintiler sendikanın ve Özel Güvenlik Görevlisinin yazılı muvafakatine bağlıdır.

   

              d. İşveren sendikanın yazılı talebi üzerine işyerinde görev yapan Özel Güvenlik Görevlilerinin isim listelerini ve iletişim telefon numaralarını mevcut belgelere dayanarak ve işveren vekillerince onaylanmış olarak bir hafta içinde sendikaya verir.

   

              e. Sendika üyesi olup ölen, işten çıkarılan veya kendi isteği ile ayrılan Özel Güvenlik Görevlileri isim listelerini en geç her ay sonunda sendikanın talebine gerek kalmaksızın düzenli olarak sendikaya gönderir. Bu eksilmeleri zamanında bildirmeyen işveren, bunları sendika ödentilerini karşılamak zorundadır.

   

  11. Madde Özel Güvenlik Mevzuatına Uyma Yükümlülüğü :

   

  Özel Güvenlik Görevlisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun, bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelik ve Emniyet Genel Müdürlüğünün yayımlamış olduğu Özel Güvenlik Hizmetleri birleştirilmiş genelgesi hükümleri çerçevesinde çalıştığını, bu kanun kapsamındaki yükümlülüklere uyacağını, peşinen kabul eder. Özel Güvenlik Görevlisi, mesleğinin Özel Güvenlik Görevlisi olduğunu beyan etmiş olup, bu beyanın yanlış veya eksik olması halinde, 4857 sayılı yasaya göre,  işveren bildirimsiz olarak fesh eder.

   

   

  12. Madde Sendika Üyeliğinin Güvencesi, Mobbing ve Eşit Davranma Yükümlülüğü :

   

              a. Sendika Üyeliğinin Güvencesi; Özel Güvenlik Görevlilerinin Öz Güven-Sen Sendikasına üye olmaları, Öz Güven-Sen Sendikasının veya bağlı bulunduğu konfederasyonların etkinliklerine katılmaları veya Özel Güvenlik Görevlisi olmaktan doğan diğer haklarını kullanmaları dolayısıyla işten çıkarılamaz, işi değiştirilemez ve farklı bir işleme tabi tutulamazlar.

  Keza işveren,  Öz Güven- Sen Sendikasına üye olan Özel Güvenlik Görevlileri sendikasız Özel Güvenlik Görevlisiler arasında, işin sevk ve dağıtımında, Özel Güvenlik Görevlisinin mesleki ilerlemesinde, çalışma süresinin belirlenmesinde, ücret, ikramiye ve primlerinde, sosyal haklarında, disiplin hükümlerinin ve diğer konulara ilişkin hükümlerin uygulanmasında ya da çalıştırmaya son verilmesi konusunda herhangi bir ayrım  yapamaz. Toplu iş sözleşmesi ile Özel Güvenlik Görevlisine sağlanan her türlü haklar bu ayrım yasağının dışındadır.

   

              b. Mobbing-İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi;19.03.2011 tarih ve 27879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2 sayılı Başbakanlık “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” Genelgesine göre; işyerlerinde gerçekleşen psikolojik taciz, çalışanların itibarını ve onurunu zedelemekte, kişinin verimliliğini azaltmakta ve sağlığını kaybetmesine neden olmakta ve bu nedenle çalışma hayatını olumsuz  etkilemektedir.

  Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda; İşyerinde Özel Güvenlik Görevlisinin; işveren vekilleri, amirler veya diğer çalışanların rahatsız edici, ahlak dışı, sistematik söz ve davranışlarla taciz edilmesi, haksız eleştiri, hata bulmak, dışlamak, yok saymak, sosyal toplantılara çağırmamak, odaya girdiğinde konuyu değiştirmek, alay etmek, kılık kıyafetiyle dalga geçmek, masasının üzerinden eşyaları yok etmek, sık sık sözünü kesmek, yaptığı işi sürekli eleştirmek, davranışlarla ve bakışlarla dışlama, yazılı, sözlü ya da telefonla  tehdit edilme, iş arkadaşlarına kendisiyle konuşmaması yönünde telkinde bulunma ve yasaklama ve iş arkadaşlarından ayrılmış bir yer verme, orada yokmuş gibi davranılması, arkasından kötü konuşulması, asılsız söylentiler çıkarılması, kararlarının sürekli sorgulanması, özgüvenini olumsuz etkileyen bir iş yapmaya zorlama, sahip olduğundan daha az nitelik gerektiren işler verilmesi veya işinin sürekli değiştirilmesi, fiziksel olarak ağır işler yapmaya zorlama, fiziksel şiddet tehditleri alma, doğrudan cinsel taciz ve fiziksel zarara uğrama v.b. psikolojik ve fiziksel tacize maruz kalma hallerinde,

   

              c. Eşit Davranma Yükümlülüğü; İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan Özel Güvenlik Görevlisi karşında kısmi süreli çalışan Özel Güvenlik Görevlisine, belirsiz süreli çalışan Özel Güvenlik Görevlisi karşısında belirli süreli çalışan Özel Güvenlik Görevlisiyle, daimi Özel Güvenlik Görevlisi karşısında geçici Özel Güvenlik Görevlisiyle farklı işlem yapamaz. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir Özel Güvenlik Görevlisiyle, iş sözleşmesi yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.   

   

  13. Madde Özel Güvenlik Görevlisinin Zorlanmayacağı Görevler:

   

                   İşveren, Özel Güvenlik Görevlilerini, yasalara, toplu iş sözleşmesine, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine aykırı iş yaptıramaz. Özel Güvenlik Görevlisi kendisine verilen emri, yasa ve toplu iş sözleşmesine aykırı görürse bizzat veya işyeri temsilcisi aracılığıyla görevin yasaya ve sözleşmeye aykırılığını görev veren yetkiliye derhal bildirir. Yetkili bu görevin yapılmasında ısrar ederse emri yazılı olarak Özel Güvenlik Görevlisine vermek zorundadır. Bu şekilde Özel Güvenlik Görevlisinin emri yerine getirmesinde kanuna ve talimatlara aykırılık (suç hali hariç) teşkil ederse bundan dolayı Özel Güvenlik Görevlisi sorumlu tutulamaz. Özel Güvenlik Görevlisi veya temsilci olayı en kısa sürede emri verenin bir üst amirine yazılı olarak bildirmek zorundadır.

   

  14. Madde Özel Güvenlik Görevlisinin Görev Dışında Çalıştırılma Yasağı :

   

                   Özel Güvenlik Görevlileri, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunun 16. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka hiç bir işte çalıştırılamaz.

   

  15. Madde Hizmet İçi Eğitim :

   

  Özel Güvenlik Görevlisi, işverence yapılacak olan, hizmet içi eğitime veya görevin gerektirdiği eğitimlere katılmak zorundadır. İşverence verilen eğitimden herhangi bir ücret talep edilemez.

   

  16. Madde Askere Giden Özel Güvenlik Görevlilerinin Tekrar İşe Alınması :

   

              Askerlik vazifesi için askere giden Özel Güvenlik Görevlileri kıdem tazminatını almamışsa görev süresi içerisinde yazılı talebi üzerine iş akitleri askıya alınır, ücretsiz izinli sayılır.

              Askerlik görevi bitiminden 1 (bir) ay içerisinde göreve müracaat etmek şartı ile işveren uygun görürse aynı görevine başlatabilir.

   

  17. Madde Deneme Süresi :

   

  Özel Güvenlik Görevlileri işe alındıkları tarihten itibaren 2 ay deneme süresine tabi tutulurlar. Deneme süresi içerisinde başarı gösteremeyenlerin ilişkileri ihbar önellerine uymaksızın kesilir. Deneme süresi sonunda Özel Güvenlik Görevlisinin ilişkisi kesilmemişse, artık daimi Özel Güvenlik Görevlisi vasfını kazanmış olur.

   

  18. Madde İş ve İşyeri Değişikliği :

   

              İşveren Özel Güvenlik Görevlisini işyerinin istediği bir adresinde çalıştırabilir ve bu adresler arasında yer değişikliği yapabilir bunun için Özel Güvenlik Görevlisinin ve Sendikanın rızasına gerek yoktur.

   

   

   

   

   

   

  19. Madde Vardiya Usülü Çalıştırma :

   

              Özel Güvenlik Görevlileri, uygun vardiyalar halinde olmak üzere haftalık 45 saati geçmemek üzere görev alırlar. Bir Özel Güvenlik Görevlisi 1 ay içinde 2 (hafta) haftadan fazla gece vardiyasında görevlendirilemez. Vardiya çizelgeleri (Nöbet Listesi) her ayın başlangıcında önce liste halinde işyerinde ilan olunur veya Özel Güvenlik Görevlilerine yazılı tebliğ edilir.

   

  20. Madde Çalışma Süresinden Sayılan Haller ve Ara Dinlenmesi :

   

  Özel Güvenlik Görevlisinin, işveren tarafından işyerinden başka bir yerde görevlendirmek üzere gönderilmesi halinde yolda geçen süreler. İşveren işiyle ilgili başka bir yere gönderilmesi veya işverenle ilgili başka bir yerde meşgul edilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler. Yağmur, sel, elektrik ve su akımının kesilmesi, malzeme araç ve koruyucu eşyanın olmaması nedeniyle işbaşında olup da çalışmadığı süreler Özel Güvenlik Görevlisinin yasal iş süresinden sayılır. İşverenin işini yaparken meydana gelen olaydan dolayı mahkemede, karakolda ve hastanede geçen süreleri belgeleme koşuluyla iş süresinden sayılır. İşverenin araç ve gerecinde meydana gelen arıza nedeniyle gecikilen süreler de çalışmış gibi sayılır. Ara dinlenmesi verilen yerlerde bu dinlenmelerin hangi saatler arasında yapılacağı her Özel Güvenlik Görevlisini görebileceği yerlerde yazılı olarak ilan edilir. İş yoğunluğunun fazla olan görev yerlerinde ara dinlenmelerinin 1 saat görev noktası akabinde 15 dakika dinlenme olarak saatte bir 15 dakika ara dinlenme şeklinde verilir.

   

  21. Madde İşe Geç Gelme :

   

  Özel Güvenlik Görevlisinin saatinde işe gelmesi esastır. 30 günlük süre içinde 3 defa bir saate kadar işe geç gelen Özel Güvenlik Görevlisine işveren işe başlatır. Bu gecikmeden dolayı işçinin ücretinden bir kesinti yapılamaz. 30 günlük süre içinde 3 defadan fazla veya 1 saati aşan geç gelmede Özel Güvenlik Görevlisini işveren tam veya yarım gün için işe başlatıp başlatmamada serbesttir. 30 günlük süre Özel Güvenlik Görevlisinin işe geç geldiği günden itibaren hesaplanır. Yangın, deprem, su baskını, yoğun kar yağışı gibi nedenlerle mahalli vasıtaların gecikmeye uğradığı hallerde o gün işine geç gelen Özel Güvenlik Görevlisi işe başlatılır. Geç kaldığı saatler ücretli izinli sayılır. Bunun dışında birim amirince kabul edilen meşru mazeretlerinden dolayı işe geç gelenler geç kaldıkları sürelerce ücretli izinli sayılırlar.

   

  22. Madde Normal Çalışma Süresi :

   

              Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Özel güvenlik görevlileri işverenin çalışma saat ve listelerine uygun çalıştırılır.

   

  23. Madde Çalışma Belgesi:

   

  İşyerinden herhangi bir nedenle ayrılan Özel Güvenlik Görevlisine 4857 sayılı yasa hükümleri gereği işveren tarafından işin çeşidi, niteliği ve süresini gösteren bir çalışma belgesi verilir. Özel Güvenlik Görevlisi dilerse kendisinin hal ve hareketiyle çalışmasının ne yolda olduğu yazılır.

   

   

   

  24. Madde İşe Almada Usül :

   

  Evvelce aynı işyerinde çalışıp uygun nedenlerle kendiliğinden işten ayrılan ve hastalık nedeniyle ayrılmış olup, iyileşmesi sonucunda İki ay içinde başvuranlar, İşyerinde herhangi birinin herhangi bir nedenle malûl kalması yâda ölmesi durumunda işe girmeye durumu uygun çocuklarından birini veya eşini işe alır.

   

  25. Madde Yıllık Ücretli İzinler :

   

              Yıllık ücretli izinler konusunda Kanun Hükümleri uygulanır. Ancak yıllık ücretli izin günleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

  Hizmeti 1-5 yıl olanlar için   17 gün,

  Hizmeti 5-15 yıl olanlar için 23 gün,

  Hizmeti 15 yıldan fazla olanlar için 28 gün, yıllık izin verilir.

   

  26. Madde Ücretsiz Mazeret İzni :

              Özel Güvenlik Görevlisine yazılı müracaatı ve mazeretinin işverence uygun görülmesi üzerine yılda 60 (altmış) güne kadar ücretsiz mazeret izni verilebilir.

   

  27. Madde Ücretli Sosyal İzinler:

  a. Evlenen Özel Güvenlik Görevlisinin yazılı isteği üzerine nikâh/düğün törenlerinden birinde 7 (yedi) gün

  b. Eşi doğum yapana Özel Güvenlik Görevlisine 5 (beş) gün

  c. Özel Güvenlik Görevlisinin ve eşinin anne, baba, eş ve kardeşiyle çocukların ölümü halinde 7 (yedi) gün izin verilir. Özel Güvenlik Görevlisinin ve eşinin Büyükbabası ve Büyükannesinin ölümü halinde 1 (bir) gün izin verilir. Cenazelerin il dışına götürülmesi veya il dışında ölmesi halinde 2 (iki) gün ilave edilir.

  d. Özel Güvenlik Görevlisinin ölümü halinde, o işyerinde çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine işi aksatmayacak şekilde işverenin izni alınarak yeteri kadar cenaze törenine katılmak üzere izin verilir.

  e. Yangın, deprem, su baskını ve benzeri felaketlerde kazaya uğrayanlara 7 (yedi) gün

  f. Özel Güvenlik Görevlisine eş, çocuk ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri hastaneye götürmek için belgelenmek kaydıyla yeteri kadar ücretli izin verilir.

  g. Özel Güvenlik Görevlisinin Kayınpeder, Kayınvalide, Amca, Dayı, Hala, Teyze, Kayınbirader, Baldız, Enişte, Bacanak, Üveyanne ve Üveybabanın ölümü halinde 1 işgünü ancak ölümler şehir dışında olmuş ise veya cenaze şehir dışına gidecekse 2 işgünü ücretli izin verilir.

  h. Sosyal izin kullananlar, işe dönüşünde mazeretlerini evlenme cüzdanı, doğum ve ölüm belgesi, afetlerde mahalle muhtarı belgesi, kazalarda doktor raporu, hastalık vizite kâğıdı gibi belgelerle en geç 30 gün içinde kanıtlamak zorundadırlar.

  i. Hamile Özel Güvenlik Görevlileri; SGK mevzuatına göre doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olarak verilen raporlu süreler için ödenen iş göremezlik ödenekleri, işverence tama iblağ edilir. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılamayacak 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın Özel Güvenlik Görevlisi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın Özel Güvenlik Görevlisinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Bu gibilere talepleri halinde doğum sonrası izni takiben bir yıla kadar ücretsiz izin verilir. Doğum yapan kadın Özel Güvenlik Görevlisine çocuğu 1 yaşına basana kadar öğleden önce 45 dakika, öğleden sonra 45 dakika olmak üzere günde 1,5 saat emzirme izni verilir. Bu izinler istenirse günlük topluca kullanılabilir.

  28. Madde Bildirim Önelleri ve İş Akitlerinin Feshi Ücretli Sosyal İzinler :

   

              Bildirim önelleri konusunda 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak bildirim önelleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

   

  İşi 6 aydan az sürmüş olan Özel Güvenlik Görevlisi                       3 hafta sonunda

  İşi 6 aydan 18 aya kadar sürmüş olan Özel Güvenlik Görevlisi      5 hafta sonunda

  İşi 18 aydan 3 yıla kadar sürmüş olan Özel Güvenlik Görevlisi     7 hafta sonunda

  İşi 3 yıldan fazla sürmüş olan Özel Güvenlik Görevlisi                  9 hafta sonunda

  feshedilmiş sayılır.

   

  29. Madde Kıdem Tazminatı :

   

              Özel Güvenlik Görevlilerinin iş sözleşmelerinin iş yasasındaki kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren hallerden birisi ile feshi halinde, Özel Güvenlik Görevlisine her tam hizmet yılı için 35 (otuzbeş) günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ölüm hallerinde tazminat, yasal mirasçılarına verilir, iş kazası nedeniyle ölen Özel Güvenlik Görevlisinin kıdem tazminatı 40 (kırk) gündür.

   

  30. Madde Kıdem Zammına Esas Kıdem Tarifi :

   

              Kıdem, hizmet akdinin aralıklarla devam etmiş ve yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalışılan bütün hizmetlerinin toplamıdır.

   

  31. Madde Kıdem Tazminatının Hesaplanması ve Ödenmesi :

   

  Kıdem Tazminatına esas olan ücret, Özel Güvenlik Görevlisinin en son aldığı günlük ücretine bu toplu iş sözleşmesiyle kazanılan ve devamlılık arz eden ayni ve nakdi yardımların toplamının ilavesi ile bulunacak ücrettir. Özel Güvenlik Görevlisinin kıdem tazminatının hesaplanmasında yasa ve toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanır. Emekliliğe hak kazanıp Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olabilir belgesi alan Özel Güvenlik Görevlisi, işverene emeklilik dilekçesini verdiği tarihten itibaren işveren Özel Güvenlik Görevlisinin hesaplanacak kıdem tazminatını en geç 30 gün içerisinde tüm işlemleri yaparak bir seferde ve tek taksitte ödemek zorundadır. Gecikmesi halinde en yüksek mevduat faiziyle zamlı ödenir.

   

  32. Madde Disiplin Kurulu :

   

              Disipline ilişkin konularda gerekli soruşturmalar yaptırıldıktan sonra karar verilmek üzere 4 kişiden oluşan disiplin kurulu kurulur. Bu kurulun 2 üyesini sendika, 2 üyesini ise, işveren belirler. Aynı sayıda yedek üye taraflarca tespit edilir. İşveren temsilcilerinden biri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü elemanı olacaktır. Kurulun oturum başkanlığını sırayla sendika ve işveren yapar. Disiplin kuruluna gelmeden önce soruşturma işlemleri ve kurulun sekretarya görevi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce yapılır. Disiplin Kurulu, işverenin tahsis ettiği işyerindeki yeterli bir odada ve sözleşme süresince çalışmaya devam eder. İşveren, disiplin kuruluna tahsis ettiği bu odada gerekli demirbaş, kırtasiye, personel ile diğer gereksinimleri sağlar. Kurul başkanının 15 gün önceden yapacağı yazılı çağrısı üzerine kurul üye tam sayısı ile toplanır. Bu çağrı yazısında işlenilen fiil ve kurula sevk edilenin bildirilmesi zorunludur. Toplantılara tarafların hukuk müşavirleri de katılabilir. Ancak, bunların oy hakları yoktur. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Kurul kararları kesindir. Yapılan yazılı çağrıya rağmen işveren veya sendika temsilcileri kurula katılmazsa, katılan taraf temsilcileri ile kurul toplanır ve karar verir. Disipline ilişkin konularda işbu toplu iş sözleşmesinin ceza cetveline uygun olarak cezai kararlar verilir. Ceza cetvelinde belirtilmeyen suçların olması halinde cetvele uygun en yakın ceza verilir. Disiplin cezaları ihtar, gündelik kesimi ve işten çıkarmadan ibarettir. İhtar; Özel Güvenlik Görevlisini görevinde dikkate davettir. Gündelik kesimi; Özel Güvenlik Görevlisinin ücretinden 2 yevmiyesine kadar kesilmesidir. Bu ceza Özel Güvenlik Görevlisinin aylık ücretinden her ay için bir gündelik tutarından fazla olmamak şartıyla uygulanır. İşten çıkarma; İş sözleşmesinin fesih edilmesidir. Disiplin kovuşturması gerektiren fiilden zarar gördüğünü iddia eden işveren olayı veya olayın faalini öğrendikleri tarihten itibaren, 20 gün içerisinde disiplin kovuşturması açılmasına teşebbüs etmemeleri veya teşebbüs edilmekle beraber belirtilen sürelerin aşılması halinde disiplin akim kalır ve Özel Güvenlik Görevlisine ceza verilmez. Özel Güvenlik Görevlisinin disiplini ihlal eden bir fiiline ait cezanın kendisine tebliğinden itibaren 6 ay içinde aynı fiili işlemesi halinde, ceza cetvelinde gösterilen cezalar sırası ile takdir olunur. Kurul kararı genel olarak yazılı ve nedenleri belirtilmek sureti ile tebliğ edilir. Özel Güvenlik Görevlisine tebliğ edilmeyen cezalar uygulanmaz.

   

  33. Madde Uzun Süreli Hastalık Hali :

   

              Uzun süreli hastalık halinde iş yasası ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere ilgili yasa hükümlerine göre işlem yapılır.

   

  34. Madde Hastalık Yardımı :

   

              Hastalık nedeniyle iş göremezliğe uğrayan Özel Güvenlik Görevlisinin Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretleri işverence ödenir. Diğer günler için Özel Güvenlik Görevlisine sigortaca eksik ödenen meblağ işverence tama iblağ edilir. İş görmezliğe uğrayan Özel Güvenlik Görevlisi, SGK tarafından kendilerine ödenen iş görmezlik ödeneğinin tamamını belgesini de ibraz ederek işveren veznesine yatırdıkları takdirde, işveren bu süre boyunca Özel Güvenlik Görevlisinin bordrosunu tam olarak yapar ve SGK primlerini de aynı anda yatırır. Özel Güvenlik Görevlisinin, işverenin bulunduğu mahal veya başka bir mahale sevk suretiyle viziteye çıkması halinde işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda Özel Güvenlik Görevlisi istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü takdirde geçirdiği süreler için ücretinden kesinti yapılamaz ve bu zamanlar için Özel Güvenlik Görevlisi ücretli izinli sayılır. Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenmeyen 2 günlük yevmiyeler o ay ki ücret bordrosu ile birlikte ödenir.

   

  35. Madde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Görevleri :

   

  Her işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulları kurulması ve çalıştırılmasından işveren sorumludur. Yönetmelik gereği kurulda, Sendika temsilcilerinin seçecekleri bir Özel Güvenlik Görevlisi temsilcisi de bulunur. İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve mevzuat hükümlerini tümüyle uygulamayı kabul eder. İşveren, her Özel Güvenlik Görevlisi için işyerinde sağlık dosyası bulundurur. Bu dosyada usulüne uygun işe başlama, periyodik muayenelerinin sonuçları, işçinin geçirdiği meslek hastalıkları ile iş kazaları nedenlerini ve sonuçlarını gösterir gerekli belgeleri içerir biçimde düzenlemeyi yapar. Gerektiğinde bu bilgileri sendikaya ve Özel Güvenlik Görevlisinin kendisine vermekle yükümlüdür. İş sağlığı ve güvenliği kurulları işyerinde çalışan Özel Güvenlik Görevlilerinden üçünün yazılı başvurusu ile hemen toplanır. Böyle bir olay olmadığı zamanda kurul olağan toplantısını ayda 1 kez yapar. Bu sırada ilgili Özel Güvenlik Görevlileri görevli kabul edilir. İş sağlığı ve güvenliği kurulu tarafından tüm bilgiler tüm Özel Güvenlik Görevlilerine aktarılır. Özel Güvenlik Görevlilerinin kendi sağlıklarını korumasındaki ortak işlemin gerçekleşmesi sağlanmalıdır. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için tüm Özel Güvenlik Görevlisini kapsayan eğitim seminerlerinin periyodik ve aksamadan yapılması için gerekli finansman, zaman ve yeri sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler yılda 3 kez 8 saatten az olamaz. Bu eğitimcilerin seçim ve eğitim programı sendikanın önerisi ile oluşturulur. Bu konudaki tüm harcamalar yasaya göre işverene aittir. İşyeri hekimliği konusunda mevzuat hükümleri uygulanır.

   

  36. Madde Kazaların Bildirilmesi :

   

              İşyerinde meydana gelen bir kaza sonucunda yaralanan, Özel Güvenlik Görevlisinin durumu derhal, yetkiliye bildirilir. Özel Güvenlik Görevlisinin durumu buna olanak vermeyecek kadar ağır ise yaralanmasının bildirilmesi, yanında bulunan Özel Güvenlik Görevlisi arkadaşlarına düşer. Kazaya uğrayan Özel Güvenlik Görevlisi, yetkili tarafından doldurulacak kaza raporu ile birlikte veya buna olanak yoksa hemen Özel Güvenlik Görevlilerinin bakılacağı en yakın sağlık teşkilatına bildirilir. İşveren hayati önem arz eden kazalarda, Özel Güvenlik Görevlisinin Sosyal Sigortalar Kurumuna götürülmesi kaydı aramaz. En yakın hastaneye veya Sağlık kuruluşuna götürülür.

   

  37. Madde Hasar ve Zararların Tespit Şekli :

   

              Özel Güvenlik Görevlisi tarafından yapılan hasar ve zararların tespiti için işyerinde 2 kişiden oluşan hasar ve zarar tespit komisyonu kurulur. Bir işveren temsilcisi, Bir sendika temsilcisinden oluşur. İşveren, komisyonun görevini en iyi bir şekilde yapabilmeleri için komisyonun emrine araç tahsis eder. Ayrıca, olayı görüntülemek için bir fotoğraf makinesi temin eder. Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan iş kazası sonucu kazayı yapan Özel Güvenlik Görevlisine moral bozukluğundan ötürü işveren, yeteri kadar moral izni verir.

   

  38. Madde Hasar ve Tespit Tutanağının Niteliği :

   

              Hasar ve zararların; Özel Güvenlik Görevlisinin kusur, ihmal veya kastından mı veya başkalarına ait kusurundan mı meydana geldiği, Hasar ve zararın miktarı ve bu miktarların her iki taraftan ne kadar olduğu tespit edilir. Tutanağa ilgililerin, tanıkların ifadesi var ise mevcut diğer belgeler eklenir. Tutanak ekleri, ilgililerin bağlı bulunduğu işveren ve sendikaya verilir. Bu komisyon gerekli gördüğü durumda bilirkişiye başvurabilir. Her türlü hasar ve zararda komisyon raporu şarttır. Aksi takdirde tüm sorumluluk işverene aittir.

   

  39. Madde Hasar Bedelinin Kesinti ve Ödeme Şekli :

   

              Özel Güvenlik Görevlisinin neden olabileceği hasarların ve doğacak tazminatların bu toplu iş sözleşmesi süresinde ilk defa meydana gelebilecek kazalarda meydana gelecek her türlü hasar ve tazminat bedelinin kusur nispetinde işverence karşılanır. Ancak, disiplin hükümleri saklıdır. İşveren, ödeyeceği hasar ve tazminat bedelini Özel Güvenlik Görevlisinden talep edemez.

   

   

   

  40. Madde İşyerlerinde Çalışma Durumu :

   

              Özel Güvenlik Görevlilerinin çalışması esnasında işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli araç ve gereçleri sağlar. Özel Güvenlik Görevlisinin araçları koruyabilmesi için grup çalışma yerlerinde kulübe yapar. İşveren, işyerlerinde sağlık koşullarına uygun ısıtma ve havalandırmayı sağlar. İşveren, gece çalışmalarında çalışılan mahalli yeteri kadar aydınlatır. İşveren, Özel Güvenlik Görevlilerinin yasa hükümleri gereği işbaşında hangi tür ve kalitede giyecekleri iş elbiselerini, işyerindeki Özel Güvenlik Görevlisi temsilcilerinin de içerisinde bulunduğu komisyonun kararı ile alır.

   

  41. Madde Sosyal Yardım Ödemeleri :

              a. ÇOCUK VE ÖĞRENİM YARDIMI:

  Özel Güvenlik Görevlilerinin öğrenim gören her çocuğu için Kasım ayının ilk haftasında ödenmek üzere ilköğretim için 115 TL,  Orta öğretim için 150 TL,  Yüksek öğrenim için 200 TL öğretim yardımı yapar. İşveren, Özel Güvenlik Görevlisinin çocukları %40 ve üzeri oranında özürlü, engelli özel eğitim veya iyileştirme merkezlerinde tedavi gören veya okuyan çocuklarına yılda bir kez ücretlerin %40 fazlası tutarında ödeme yapar. Özel Güvenlik Görevlileri bu haklardan belge karşılığı yararlandırılırlar.

  b. YEMEK VEYA BEDELİ:

  Özel Güvenlik Görevlilerine fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde fiilen çalışılan günler için NET 10 (on) TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir. Ramazan ve Muharrem aylarında yemek yenilen yerlerde oruç tutanlara yemek bedeli ödenir.

  c. RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI YARDIMI:

  Özel Güvenlik Görevlilerine Ramazan Bayramında 100 TL ve Kurban bayramlarından bir hafta önce 125 TL bayram yardımı yapılır.

              d. EVLENME YARDIMI

              Özel Güvenlik Görevlisinin evlenmesi halinde sözleşmenin birinci yılında 250 TL evlenme yardımı yapılır

              e. ÖLÜM VE DOĞUM YARDIMI

              Özel Güvenlik Görevlisinin veya eşinin doğum yapması halinde 250 TL doğum yardımı yapar. Özel Güvenlik Görevlisinin iş kazası sonucu ölümü halinde yasal mirasçılarına 1000 TL ödeme yapılır. Özel Güvenlik Görevlisinin normal ölümü halinde yasal mirasçılarına veya cenazeyi kaldıran yakınlarına 500 TL ödeme yapılır. Ana, baba, eş ve çocuklarının ölümü halinde ölüm olayının raporla belgelenmesi veya yasal mirasçılığın ise veraset ilamı ile belgelenmesi şarttır. Özel Güvenlik Görevlisinin ana, baba, eş ve çocuklarının ölümü halinde 250 TL ölüm yardımı yapılır.

  f. DOĞAL AFET YARDIMI

  Özel Güvenlik Görevlisinin sel, yangın, deprem gibi doğal afetlere uğraması halinde 1000 TL aşmamak ve uğradığı zarar miktarı belgelenmek koşulu ile bu miktar işverence ödenir.

  g. MADDE VASITA TAHSİSİ VE ÜCRETİ

  Özel Güvenlik Görevlilerine fiilen çalışılan günler için NET 5 (beş) TL/Gün tutarında yol parası bedeli ödenir.

  h. ÇOCUK YARDIMI

   Özel Güvenlik Görevlilerine, 3 çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay NET 25 (yirmibeş) TL çocuk yardımı yapılır.   

  i. YAKACAK YARDIMI

  Özel Güvenlik Görevlilerine, kış aylarında (Eylül,Ekim,Kasım,Aralık,Ocak,Şubat) yılda 6 ay boyunca her ay NET 50 (elli) TL yakacak yardımı yapılır.

  42. Madde İlave İkramiye :

   

  Özel Güvenlik Görevlilerine Ekim ve Nisan aylarında 10’ar günlük olmak üzere yılda toplam 20 günlük (10×2=20) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, Özel Güvenlik Görevlilerinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.

   

  43. Madde Ücret Zammı :

   

              -01.07.2020-31.12.2020 tarihleri arası ücret zammı:

  Mevcut zamanda tüm Özel Güvenlik Görevlilerinin Günlük Brüt Ücretleri 117 TL ‘ye çıkarılmıştır.

   

  -01.01.2021-30.06.2021 tarihleri arası ücret zammı:

  2020 yılının 2.yarısında belirlenen günlük ücrete  açıklanacak enflasyon oranında zam verilecektir.

   

  44. Madde Gece Zammı :

   

              Saat 20.00 ile sabah 06.00 arası gece itibar edilir. Bu saatlerde çalışan Özel Güvenlik Görevlileri ücretleri normal yevmiyeleri üzerinden % 10 zamlı ödenir.

   

  45. Madde Silah Tazminatı :

   

              Görevini ateşli silahlarla icra eden güvenlik görevlilerine fiilen her ay net 130 TL Silah tazminatı ödenir.

   

  46. Madde Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Yenileme ve Eğitim Giderleri :

   

              Özel Güvenlik Görevlilerinin Kimlik Yenileme Eğitimleri, Atış Eğitimleri, Özel Güvenlik Yazılı ve Uygulamalı Sınav Ücretleri ile Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Harçlarının giderleri Özel Güvenlik Görevlisinin fatura ibrazını işverene yapması ile birlikte bu giderler takip eden ay içerisinde işveren tarafından ödenir.

   

   47. Madde Giyim ve Koruyucu Eşya Yardımı :

   

              İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Özel Güvenlik Görevlisi İşçiler İçin Çıkartılan Giyim Yönergesi Kapsamında Özel Güvenlik Üniformaları ve tüm ekipmanları  Özel Güvenlik Görevlilerine işveren tarafından temin ve teslim edilir.

              Demirbaş koruyucu eşya; iş sağlığı ve güvenliği gereği işveren gereken iş elbisesi ve koruyucu malzemeyi Özel Güvenlik Görevlisine işyerinde giymek üzere verir.

              İş sağlığı ve güvenliği gereği verilmesi gereken koruyucu malzemenin hangi işyerlerinde hangi işlerde çalışanlara hangi malzemenin ne kadar miatla verileceğini belirlemek üzere işbu sözleşmenin imza tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde sendikayı temsilen sendika genel merkezinin göstereceği bir şahıs, işveren belediyenin göstereceği bir uzman ve tarafların birlikte seçecekleri, (seçmezlerse nöbetçi iş mahkemesince seçilecek olan) bir uzmanın oluşturacağı bir komisyonca  belirlenir.

              Komisyonun bir defaya mahsus olmak üzere belirleyeceği koruyucu malzeme listesi bu toplu iş sözleşmesinin eki olacaktır.

   

  48. Madde Kreş, Anaokulu ve Kültürel Etkinliklerden Yararlanma :

   

              a. Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Belediye Başkanlıklarının mevcut ya da açacakları kreş ve anaokullarında Özel Güvenlik Görevlilerinin çocukları da yararlandırılır. Bu durumda Belediye çalışan diğer personele uygulanan hükümler aynen Özel Güvenlik Görevlilerinin çocukları içinde uygulanır.

   

              b. Sendika, Belediyelerle işbirliği yaparak, doğum öncesi veya doğum sonrası analık ve sağlık eğitimi yapılması için çalışmalarda bulunur. Belediye Sağlık Daireleri Sendikanın işbirliği ve yardım talebi konusunda her türlü kolaylığı sağlar.

   

  c. Özel Güvenlik Görevlileri, işverenin düzenlediği tüm sanat, kültür ve sosyal etkinliklerden ücretsiz yararlanırlar.

   

  49. Madde Yıpranma Ölüm ve Malül Tazminatı :

   

              Özel Güvenlik Görevlisi, görevinin icrası sırasında veya görevinin icrasından dolayı bir uzvunu veya duyusunu tamamen veya kısmen kaybederse, rehabilitasyonu ile bu kayıplardan doğan ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü cihaz ve sistemleri SGK veya devletin karşılamadığı durumlarda, alınacak meclis kararı ile (alınabilirse) SGK veya devletin karşılamadığı kısıma denk gelen tutar için işveren destek olur.

   

  50. Madde Tatilde Çalışma Ücreti :

   

              A- Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili pazar günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan yerlerde hafta tatili çalışmaya başlandığı 6. günü takip eden 7. gündür.

  Hafta tatillerinde çalıştırılan işçilere takip eden hafta içinde bir gün izin verilir. Çalışılan bu hafta tatili günü için toplam iki yevmiye ödenir.

  B- Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar, önceden işçiye duyurulur. Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere çalıştıkları her bir gün için toplam 3 (üç) yevmiye ödenir.

  C- (A) ve (B) bentlerindeki ödemeler için haftalık çalışma süresi şartı aranmaz.

   

  51. Madde Fazla Çalışma Ücreti :

   

              Normal Ücretin %60 zamlısı olarak ödenir

   

  52. Madde Ücret Ödemelerinin Yapılması :

   

              Özel Güvenlik Görevlilerinin hakettiği tüm ücretler maaş gününde maaşına ilave edilerek ödenir.

   

  53. Madde Ücret Ödeme Şekli :

   

              Özel Güvenlik Görevlileri ücretlerini bankamatikten alırlar. Bankalarla yapılan protokollerde alınan promosyonlar genelge doğrultusunda mevzuata uygun işyerinde uygulanır.

   

   

   

   

  1.Geçici Madde

   

              Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında kurumdan yaşlılık aylığı veya toptan ödeme almak amacıyla ayrılanlara yahut muvazzaf askerlik nedeniyle ayrılanlara veya 4857 sayılı kanunun 17. maddesi uyarınca işveren tarafından iş sözleşmesi fesh edilenlerin kendilerine, ölenlerin kanuni mirasçılarına bu toplu iş sözleşmesiyle sağlanan yeni miktarlar üzerinden hesaplama yapılarak daha önce ödenenlerin mahsubu yapılmak suretiyle ödeme  yapılır.

   

   

  2.Geçici Madde

   

              İşbu toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren oluşacak artış farkları, imza tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde Özel Güvenlik Görevlilerine ödenecektir.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

             

   

   

  DİSİPLİN CEZA CETVELİ

   

  İŞE GEÇ GELMEK

  1- Bir saate kadar geç gelmek                                                                 ihtar 1G, 2G, 3G

  2- Bir saati aşan süre ile gecikmek                                                                   1G, 2G, 3G

  3- Devamlı geç gelmeyi alışkanlık haline getirmek                                                                  3G, İ. Ç.

   

  GÖREVE GELMEMEK

  4- Bir gün göreve gelmemek                                                                            1G, 2G, 3G

  5- İki gün göreve gelmemek                                                                                     2G, 3G

  6- Üç gün ve daha fazla göreve gelmemek                                                                     3G, İ. Ç.

  7- Görevi yetersiz yapmak                                                                                       2G, 3G

  8- Verilen görevi yapmamak                                                                                   2G, 3G, İ. Ç.

  9- Verilen görevi yapmamakta direnmek                                                                       3G, İ. Ç.

  10- Görev saatinde özel işlerle uğraşmak                                                                2G, 3G, İ. Ç.

  11- Disiplinsiz davranmak, iş verimini aksatmak ve iş barışını bozmak                      3G, İ. Ç.

   

  GÖREV YERİNİ TERK

  12- İzinsiz olarak iş saati bitiminden evvel görev yerini terk etmek  ihtar                 1G, 2G, 3G, İ. Ç.

  13- İş saat’inden önce görev yerini terk etmeyi alışkanlık haline getirmek                      2G, 3G, İ. Ç.

  14- İşyerinin korunması ile ilgili olanların görev yerinde bulunmaması               2G, 3G, İ. Ç.

  15- İş saatlerinde gereksiz yere arkadaşlarını meşgul etmek                           1G, 2G, 3G, İ. Ç.

  16- İş başında, iş saatlerinde ve görev başında uyumak                                   1G, 2G, 3G, İ. Ç.

  17- İşyerinde kavga etmek                                                                                       2G, 3G, İ. Ç.

  18- İmza cetvelini imzalamamayı alışkanlık haline getirmek           ihtar      1G, 2G, 3G, İ. Ç.

  19- Sorumluluğundaki araç/gereci izin almaksızın başkalarına kullandırmak               3G, İ. Ç.

  20- Göreve sarhoş gelmek                                                                                       2G, 3G, İ. Ç.

  21- İşyerinde alkollü içki kullanmak, kumar oynamak veya oynatmak                         3G, İ. Ç.

  22- İşyerinde uyuşturucu madde kullanmak                                                                          İ. Ç.

   

  İŞ ARKADAŞLARINA KARŞI TUTUMU

  23- Amirlerine karşı küfür ve saldırıda bulunmak                                                  2G, 3G, İ. Ç.

  24- İş arkadaşlarına küfür veya saldırıda bulunmak                                                    1G, 2G, 3G, İ. Ç.

  25-İş arkadaşlarına yardımcı olmamayı alışkanlık haline getirmek     ihtar    1G, 2G, 3G, İ. Ç.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  İŞYERİ VE ARAÇLARINA ZARAR VERMEK

  26- Yangına sebebiyet vermek                                                                                              İ. Ç.

  27- İşyerine sabotaj yapmak                                                                                                  İ. Ç.

  28- Araç ve gereçleri kontrol etmeden göreve başlamak                                 1G, 2G, 3G

  29- Yönetimindeki araç ve gereçle özen göstermemek ve hor kullanmak             2G, 3G, İ. Ç.

  30- Teslim edilen araç yitirilmesine yâda bozulmasına neden olmak                    2G, 3G, İ. Ç.

  31- İçkili görev yapmak                                                                                                  3G, İ. Ç.

   

  ÇALIŞMA AHLAKINA UYMAYAN DAVRANIŞLAR

  32- İşyerine ait araç ve gereçleri görevi dışındaki işlerde kullanmak                           3G, İ. Ç.

  33- Amir durumunda olup, çalıştığı ÖGG özel işlerde kullanmak                         2G, 3G, İ. Ç.

  34- Kendisine verilen yetki dışında iş yapmak                                                1G, 2G, 3G, İ. Ç.

  35- Görevi ile ilgili kasten yanlış bilgi vermek                                               1G, 2G, 3G, İ. Ç.

  36- Hasta olmadığı halde kendisini hasta göstererek işi aksatmak                        2G, 3G, İ. Ç.

  37- Resmi belgelerde değişiklik yapmak                                                                               İ.Ç.

  38- Verilen görevi yapmadığı halde yapmış gibi göstermek                                  2G, 3G, İ. Ç.

  39- Sahte belge düzenlemek                                                                                                  İ. Ç.

  40- Görevine ilişkin ve gizli kalması gerekli sırları açıklamak,                                   3G, İ. Ç.

  41- Görevine ilişkin ve gizli kalması gerekli sırları açıklayarak çıkar sağlamak                İ. Ç.

  42- Hırsızlığa tam teşebbüs                                                                                            3G, İ. Ç.

  43- Hırsızlık yapmak                                                                                                             İ. Ç.

  44- Rüşvet almak ya da vermek                                                                                             İ. Ç.

  45- Rüşvet almaya ya da vermeye tam teşebbüs                                                            3G, İ. Ç.

  46- İşe gelmeyen ÖGG gelmiş gibi göstermek ya da kartını bastırmak                        3G, İ. Ç.

  47- Yerine imza atmak suretiyle işe gelmeyen ÖGG gelmiş gibi göstermek         2G, 3G, İ. Ç.

  48-İşyerinde propaganda yapmak suretiyle siyasi faaliyette bulunmak                 2G, 3G, İ. Ç.

   

  49-Yukarıda sayılan eylemler dışında kalıp suç sayılan ve cezalandırılması gereken fiillerde bulunanlara, olayın önemine göre ihtardan işten çıkarmaya kadar olan ceza disiplin kurulunca verilir.

  50- İş Kanunun 25. maddesinin II. bendinde belirtilen suçları işleyen ÖGG disiplin kuruluna sevk edilebileceği gibi, işveren ilgili kanun hükmünü res’en de uygulayabilir.

  Ancak ÖGG veya sendikanın res’en feshe itirazı halinde konu, Disiplin Kurulunda 15 gün içerisinde görüşülerek karar verilir ve verilen karar uygulanır.