52 Günlük Tediye Hakkından Belediye İştirak Şirketlerine Geçecek Taşeron İşçilerde Yararlanacak

Taşerona kadro sürecinde kadro kapsamına alınan ve özelikle belediye iştirak teşekküllerinde istihdam edilecek çalışanlar 52 Günlük Tediye hakkından bizlerde yararlanacakmıyız diye merak ediyordu.

GÜNDEM - 2017-12-30 12:30:29

52 Günlük Tediye Hakkından Belediye İştirak Şirketlerine Geçecek Taşeron İşçilerde Yararlanacak

Taşerona kadro sürecinde kadro kapsamına alınan ve özelikle belediye iştirak teşekküllerinde istihdam edilecek çalışanlar 52 Günlük Tediye hakkından bizlerde yararlanacakmıyız diye merak ediyordu.

 

6772 Sayılı Devlet Ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanuna göre sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküllerde çalışanlara yılda iki ikramiye ödeniyor. Bu ikramiye 52 günlük oluyor. Bu şartları sağlayan belediye şirketlerine geçecek olan taşeron işçileri de ikramiye alacak.

İLGİLİ KANUN

 

DEVLET VE ONA BAĞLI MÜESSESELERDE ÇALIŞAN

İŞÇİLERE İLAVE TEDİYE YAPILMASI VE 6452

SAYILI KANUNLA 6212 SAYILI KANUNUN

2 NCİ MADDESİNİN KALDIRILMASI

HAKKINDA KANUN

 

          Kanun Numarası              : 6772

          Kabul Tarihi                     : 4/7/1956

          Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih : 11/7/1956   Sayı : 9355

          Yayımlandığı Düstur        : Tertip : 3   Cilt : 37   Sayfa : 1849

 

             Madde 1 – Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. (1)

             Madde 2 – Birinci maddede sözü geçen işçilerden maden işletmelerinin munhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına bu işlerde çalıştıkları müddetle mütenasip olarak her yıl için ayrıca birer aylık  istihkakları tutarında bir ilave tediye daha yapılır.

             Madde 3 – Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere İcra Vekilleri Heyeti karariyle aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

             Madde 4 – Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunur.

             Aylık istihkakların hesabında fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyeler nazarı itibara alınmaz. Bu tediyelerden çeşitli işçi sigortalarının icabettirdiği primler kesilmez ve bu paralar borç için haczedilemez.

             Mezkür ilave tediyeler, tediye tarihinde işçinin işinden ayrılmış olup olmadığına bakılmaksızın işçinin ilave tediyenin taallük ettiği yıl içinde o yerde veya aynı idare, teşekkül ve müesseseye ait muhtelif yerlerde geçmiş olan hizmetlerinin yekünu nispetinde ve son çalıştığı yerde ödenir. İşçinin bu tediyelere esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında iş veya hizmet akdinin devamı müddetine rastlıyan kanuni ve idari izinlerle hastalık izinleri, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışılmış gibi hesaba katılır. Münavebeli işçilerin münavebe sebebiyle çalıştırılmadıkları günler çalışmış gibi sayılır.

 

             Madde 5 – Birinci maddede sözü geçen iş yerlerinde tatbik edilmekte olan muhtelif ücret sistemleri ve ücrete müessir sair unsurları, kanuni bir mecburiyete müstenit olmıyan sosyal yardımları, bu iş yerlerinin iş ve istihsal nevileri veya kolları, kurulmuş oldukları mahallerin hususiyetleri, kuruluş ve işleyiş tarzları da nazarı itibara alınmak suretiyle muayyen ve yeknesak esaslara bağlanır.

             Madenlerde yeraltında çalışan işçilerin asgari ücretleri yerüstü işçilerinin asgari ücretlerinden o iş yerinin bağlı olduğu teşekkül tarafından tayin ve teşekkülün bağIı olduğu Vekaletçe tasdik edilecek bir nispette fazla olarak tespit edilir.

             Madde 6 – 6452 sayılı kanunla 6212 sayılı kanunun ikinci maddesi kaldırılmıştır.

             Ek Madde 1 – (Ek : 17/4/1981 - 2448/1 md.)

             Bu Kanun uyarınca işçilere yapılan ilave tediyelerden ayrı olarak, her yıl için her biri bir aylık istihkakları tutarını (hafta ve genel tatil ücretleri dahil) geçmemek şartıyla toplu iş sözleşmeleri ile en çok iki ikramiye daha verilebilir.

             Ek Madde 2 – (17/4/1981 - 2448 sayılı Kanunun 2. maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)

             6772 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan işyerlerinde çalışan işçilere toplu iş sözleşmeleri ile en çok dört, münhasıran  yer altında çalışan işçilere en çok beş ikramiye ödenebilir.

             Geçici Madde 1 – (6772 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

             6212 sayılı kanunun ikinci maddesi ve 6452 sayılı kanun hükümleri gereğince 1954 ve 1955 yıllarına ait temettü ikramiyesi ile ilave tediyeye hak kazanıp da haklarını, bu kanunun mer'iyete girdiği tarihe kadar almamış olanlara mezkür hakları ayrıca ödenir.

             1956 yılına ait ilave tediyelerini veya avans olarak temettü ikramiyelerini almış olanlara mezkür yıl için bu kanunun birinci maddesine göre ayrıca bir tediye yapılmaz.

             Madde 7 – Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.

             Madde 8 – Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

Sende Yorumla...

Kul hakkı

Al yeniyi vur eskiye. Hiçbir farkları yok. Bunlarda kendi amca dayı yeğen ahbaplari almışlar amir müdür yapmışlar. Ne kadar güzel. Ali Baba nin çiftliği. 3 ay önce

Kul hakkı

Al yeniyi vur eskiye. Hiçbir farkları yok. Bunlarda kendi amca dayı yeğen ahbaplari almışlar amir müdür yapmışlar. Ne kadar güzel. Ali Baba nin çiftliği. 3 ay önce

Ögg eşitlik oy

60+52 ikramiye hakkı olursa ve belediye çalışanları güvenlik belediye iş izbelkom geçerse haksızlık olmaz 3 ay önce

Süreyya

BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNE DE İLAVE TEDİYE ÖDENSİN DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun ilave tediye ödemelerindeki eşitsiz uygulamayla ilgili basın açıklamasıdır. Hükümet merkezi idarede taşeron işçilere tanıdığı kamu işçiliği hakkını yerel yönetimlerdeki işçilere tanımayarak büyük bir ayrımcılığa ve eşitsizliğe yol açtı. Belediyelerdeki taşeron şirket işçilerinin belediye şirketlerine ve merkezi idare kuruluşlarındaki taşeron şirket işçilerinin kadroya geçirilmesinde sergilenen ayrımcı davranış, işçilerin elde edeceği mali ve sosyal haklarda da eşitsizliğe neden olmaktadır. Bu ayrımcılık ve eşitsizliklerden birisi de ilave tediye ödemesinde yani işçiler arasında bilinen adıyla devlet ikramiyesinde yaşanmaktadır. Belediye şirketlerinde çalışan 100 bin işçi ve taşeron şirketlerde çalışan ve belediye şirketlerine geçecek olan yaklaşık 400 bin işçi, bu eşitsizliğin ve ayrımcılığın mağdurları durumundadır. Merkezi yönetimlerde çalışan taşeron şirket işçilerinden kadroya geçişe hak kazananlar, kadrolu işçiliğe geçtikten sonra yılda 52 günlük ücret tutarında ilave tediye (ikramiye) alabilecek. Ancak ilave tediye merkezi idareye bağlı kurum ve kuruluşlarda, İş Kanunu’na tabi olarak çalışan tüm kamu işçilerine ödenecek; belediyelerde taşeron şirketlerde çalışan işçilere ise ödenmeyecektir. Bilindiği üzere belediyelerin kadrolu işçileri ilave tediye alıyor. Ancak belediye şirketleri 6772 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmediği için belediye şirketlerinde çalışan işçilere ilave tediye ödemesi yapılmamaktadır. Geçtiğimiz yıllarda belediye şirket işçilerinin açtıkları davalarda mahkemeler, belediye şirketlerinde çalışan işçilere de ilave tediye ödenmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay ilk başta önüne gelen davalarda belediye şirket işçilerine ilave tediye ödenmesini onaylarken daha sonra belediye şirketlerini ticari şirket sayarak bu içtihadını değiştirdi. Böylece belediye şirket işçilerinin ilave tediye almasının önü kapanmış oldu. Siyasi iktidarın taşeron şirketten geçiş sürecindeki ayrımcı tutumu ve yargı kararları sonucu bugün 500 bin kamu işçisi ilave tediye ödemelerini alamayacak durumdadır. Kamu işçisi olarak belediye şirketlerinde çalışan ve çalışacak olan işçiler belediyenin kadrolu işçisi olarak görülmediği için bu haktan yoksun bırakılmak istenmektedir. Bu hakkaniyetli bir tutum değildir. Belediye ve mahalli idare şirketlerinde işçi kadrosuna geçirilenler de merkezi idarede çalışan işçiler gibi 52 günlük ilave tediye ödemesinden yararlandırılmalıdır. 6772 sayılı Kanun konusunda Yargıtay içtihadını doğru bulmuyoruz. Bu nedenle Hükümet’ten talebimiz 6772 sayılı Kanun’un 1.maddesine belediye şirketlerini de ekleyerek bu ayrımcılığa son vermesidir... 4 ay önce

garip

ozel idarenin kendi bunyesinde kurulan sirkette kadroya alinanlarada varmi 52 gunluk tadiye 5 ay önce

Ahmet

Ama yinede ne olursa olsun ALLAH hükumetizi devletimizi cumhurbaşkanımızı tüm kazalardan belalardan hainlerden korusun. 5 ay önce

muro

Sayın Başkanımız Mustafa TUNA bey siz hak yemeyen gerçekten de adam gibi adamsiniz. Lütfen Anfa Güvenlik çalışanlarına yapilan bu zulme ve yenilen haklara müdahale edin.Başka bir sendikaya geçmemize yardımcı olun.Anfa 'nin yönetimini en alttan en üste kadar değiştirin.Biz emekçilere yardımcı olun lütfen......... 6 ay önce

Anfa ögg

Kanun var hukuk var yasa var madde var ama gerçek hayat diye bişeyde var. Biz anfa olarak taşeron mu yoksa belediye personeli miyiz yada kölemiyiz hala belli değil. 52 günlüğü geçtim anfa şirketinin bu güne kadar bizden kestiği yevmiyeler 100ü geçer (kişi başı) anfaya soruyoruz hakkımızıı kim verecek diyolarki belediye. Belediyeye soruyoruz diyolarki anfa. Dediğim gibi kanun var ama kanun yok ben inanmıyorum bu insanların hakkımızı vermek için bir gram zahmet edeceklerine ben inanmıyorum! 6 ay önce
(GÜSOD) Başkanı Murat KÖSEREİSOĞLU,Özel Güvenlik Görevlilerinin'' Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası'nı''Kutladı.

(GÜSOD) Başkanı Murat KÖSEREİSOĞLU,Özel Güvenlik Görevlilerinin'' Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası'nı''Kutladı.

18:39 - Securitas

Türk-İş Bastırıyor,85 bin KİT Çalışanı İçin Kadro Hazırlığı

Türk-İş Bastırıyor,85 bin KİT Çalışanı İçin Kadro Hazırlığı

17:32 - GÜNDEM

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici "Özel Güvenlik Yasası'nın Yasalaşması Lazım Dedi

17:18 - GÜNDEM

Özel Güvenlik Görevlisi ve Problemli Şahıslar

Özel Güvenlik Görevlisi ve Problemli Şahıslar

20:37 -

Sağlık Bakanlığı Kadroya Geçen Taşeron İşçi Maaş Hesaplama Ekranı Açıldı

Sağlık Bakanlığı Kadroya Geçen Taşeron İşçi Maaş Hesaplama Ekranı Açıldı

20:06 - GÜNDEM

izmit escort mersin escort porno izle bodrum escort http://www.eskisehirsex.com