CHP'den Özel Güvenlikler İçin Kadro Teklifi

CHP'den Özel Güvenlikler İçin Kadro Teklifi
30.09.2012 00:47
 Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Şirketler Aracılığıyla İstihdam Edilen Güvenlik İşçilerinin İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Tekirdağ Milletvekili Köprülü’nün kamuda çalışan güvenlik işçilerinin kadroya alınması hakkındaki kanun teklifi şöyle:

 

“Genel Gerekçe

Türkiye’de son dönemde kamuda istihdam politikası köklü bir biçimde değiştirilmiş, kadrolu memur ve işçi istihdamı yerine, sözleşmeli personel, geçici personel ve taşeron işçi istihdamına ağırlık verilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in yaptığı açıklamalara göre, kamuda çalışan taşeron işçi sayısı 500 bini aşmıştır. Kamu İhale Kurumu’nun verilerine göre 2011 yılı içinde 20 bin 727 yüklenici (taşeron) ile toplam 46 339 hizmet alımı sözleşmesi yapılmıştır. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Aralık 2011 istatistiklerine göre; genel ya da yerel tüm kamu kurumlarında çalışan kadrolu sürekli işçi sayısının 357 bin 613 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kamuda çalışan taşeron işçi sayısının kadrolu işçilerin bir buçuk katına ulaştığı görülmektedir.

Her ne kadar kağıt üzerinde güvenlik hizmetleri ihale edilmiş gibi görünse de, fiili uygulamada, işçiler ihale edilmekte, güvenlik şirketleri yalnızca işçilerin sigorta primleri ve ücretlerini yatırmakta, işin sevk ve organizasyonu kamu kurumlarınca yapılmakta, işçilere emir ve talimatı kamu kurumları vermekte, işten çıkarma da dahil olmak üzere işçilere ilişkin tüm işverenlik yetkileri kamu kurumlarınca kullanılmaktadır. Hem hukuka hem de toplum vicdanına aykırı bu uygulama neticesinde, kazanan yalnızca taşeron şirketler olmakta, işçiler daha ucuza, güvencesiz ve hakları kısıtlanarak çalıştırılmakta, kamu kurumları ise normal koşullarda işçilere ödeyecekleri ücreti, taşeron şirketlere ödemekte, kaynak tasarrufu söz konusu olmamaktadır.

Kamu hizmetlerinde süreklilik esastır; kamu hizmetlerinin, sürekli, nitelikli ve sağlıklı bir biçimde sunulması, Anayasal bir sorumluluktur. Kamu kurum ve kuruluşlarının güvenliğinin sağlanması, güvenlik hizmetlerinin etkin, sürekli ve sağlıklı bir biçimde sunulması, kamu hizmetlerinin esenliği açısından da büyük önem taşımaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının güvenliğinin sağlanması, kamusal hizmet üretiminin ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olmasına rağmen, bu hizmetlerin bir kar ve rant aracına dönüştürülmesi, yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarının güvenliğini değil aynı zamanda kamu hizmetlerinin niteliğini de tehlikeye atmaktadır.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarının güvenliğini sağlayan güvenlik işçilerinin, görevlerini layığıyla yerine getirebilmeleri için kurumsal aidiyet içinde ve kamu hizmeti sunduklarının bilincinde olmaları, kendi işleri, iş güvenceleri, gelecekleri, ücret ve hakları konusunda endişe ve kaygı içinde olmaksızın görevlerinin gereğini güven içinde yerine getirebilmeleri gerekir.

Yukarıda belirtilen tüm olgular ışığında, kamu kurum ve kuruluşlarında alt işverenler tarafından çalıştırılan güvenlik işçilerinin 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 4/d maddesi kapsamına alınması ve sürekli kamu işçisi olmalarını öngören bu yasa teklifinin genel gerekçesi;

-          Kamu kurum ve kuruluşlarının güvenliğinin, kamu eli ve kamu işçisi aracılığıyla bir kamu hizmeti olarak sunulmasını sağlamak ve böylece, kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu tüm kamusal hizmetlerin etkin, sağlıklı ve sürekli bir biçimde yürütülebilmesini güvence altına almak,

-          Kamu kurum ve kuruluşlarında güvenlik hizmetlerinin, kar-zarar hesabı ile çalışan şirketlerin ve piyasanın insafına terk edilmesine son vererek, bu hizmetlerin kamu yararı gözetilerek ve bir kamusal sorumluluk olarak etkin, sağlıklı ve sürekli olarak sunulmasını teminat altına almak,

-          Kamu kurum ve kuruluşlarının içinde bulunduğu hukuka aykırı, muvazaalı alt işverenlik ilişkilerine ve alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin haklarının kısıtlanması ve ihlal edilmesine son vermek,

-          Kamu kurum ve kuruluşlarının güvenliği hizmetlerinin alanında ve işyerinde yeterli tecrübeye sahip kalıcı ve sürekli işçiler aracılığı ile sunulmasını sağlamak,

-          Güvenlik işçilerinin kamu işçisi olarak, güvenceli ve insanca koşullarda istihdam edilmesini sağlayarak, güvenlik işçilerinin hizmetleri sağlıklı bir biçimde sunabilmesinin koşullarını hazırlamak ve kurumsal aidiyeti geliştirmek,

-          Kamu kaynaklarının taşeron güvenlik şirketlerine aktarılmasına son vermektir.

Madde Gerekçeleri

Madde 1- Kamu kurum ve kuruluşlarındaki, muvazaalı alt işverenlik ilişkilerine son vermek, güvenlik hizmetlerinin kamu eli ve kamu işçisi aracılığıyla etkin, sağlıklı, verimli ve sürekli bir biçimde sunulmasını sağlamak, kamu kurumlarının güvenliğinin piyasaya terk edilmesini durdurarak, kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu tüm hizmetlerin sağlıklı ve güvenli koşullarda üretilebilmesi için güvenlik hizmetlerini kamu güvencesine almak amacıyla, kamuda taşeron şirketler vasıtasıyla çalıştırılan güvenlik işçilerinin kadroya alınması ve kamu kurum ve kuruluşlarının güvenlik hizmetlerinin tümüyle kamu aracılığı ile sunulması öngörülmüştür.

Madde 2 – İşçilerin kadroya alınması işleminin esas ve usullerini belirlemek amacıyla, işçilerin derhal kamu kurum ve kuruluşlarının kadrosuna alınmış sayılması, Maliye Bakanlığı’nca gerekli işlemlerin yapılması, işçilerin ücret ve sigorta primlerinin hizmet alımı içinden ayrılan kaynaktan sağlanması öngörülmüştür.

Madde 3- Kadroya alınacak işçilerin hak kaybı yaşamaması için devir işleminin İş Yasası’nın “İşyeri Devri”ni düzenleyen 6. maddesi uyarınca yapılması öngörülmüştür.

Madde 4- İşçilerin kadroya alınması önünde engel teşkil edebilecek olan İş Yasası’nın 2. maddesinin 8. fıkrasına ek bir hüküm eklenerek, kadroya alınma işleminin İş Yasası’na aykırılık taşımamasının sağlanması öngörülmüştür.

Madde 5 – Yürürlük maddesidir

Madde-6 – Yürütme maddesidir

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Taşeron Şirketler Aracılığıyla İstihdam Edilen Güvenlik  İşçilerinin İşçi Kadrolarına Geçirilmesi Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi

Madde 1: Güvenlik İşçilerinin Kadroya Alınması

1)- Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin en az yüzde ellisine sahip oldukları ortaklıklarda, 4734 sayılı Kamu İHALE Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, güvenlik hizmet alımı sözleşmeleri aracılığı ile çalıştırılan güvenlik işçileri, bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/d maddesi uyarınca sürekli işçi kadrolarına geçirilir.

2)- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, kamu kurum ve kuruluşları, güvenlik hizmetlerini taşeron şirket ya da 3. kişi ya da şirketlere ihale edemez, devredemez, gördüremez. Kamu kurum ve kuruluşlarının güvenlik hizmetleri, kadrolu işçiler aracılığı ile sunulur.

Madde-2: Kadroya Alınma İşlemi, İşçilerin Ücret Ve Sigorta Primlerinin Karşılanması

1)- Bu Kanun’un yürürlük tarihi itibariyle, söz konusu işçiler kadroya geçirilmiş, kamu kurum ve kuruluşları ile alt işverenler arasındaki alt işverenlik ve ihale sözleşmeleri tek taraflı olarak iptal edilmiş sayılır ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Maliye Bakanlığınca vize edilir. 190 sayılı Genel Kadro ve Usülü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemler yapılır.

2)- Vize işlemine kadar, işçilerin ücret, hak ve sigorta primleri, alt işverene hizmet bedeli olarak ödenmek üzere ayrılan kaynaktan karşılanır; işçilerin toplam ücret ve sigorta primi maliyetleri ile alt işverenlere ihale sözleşmesi uyarınca ödenen bedel arasındaki fark doğrudan işçilerin ücretlerine ve bu nispette sigorta primlerine yansıtılır. İşçilerin, toplu iş sözleşmesinden doğabilecek hak ve alacakları saklıdır.

Madde-3: İşçilerin Devri

1)- Güvenlik işçilerinin kamu kurum ve kuruluşlarına devri işleminde İş Yasası’nın 6. maddesi uygulanır. Şöyle ki işçiler mevcut hakları, iş sözleşmeleri ve çalıştıkları kurum ya da kuruluştaki toplam kıdem süreleri ile devralınmış sayılır.

Madde-4: İlgili Mevzuatta Değişiklik

1)- 4857 sayılı İş Kanunu’nun 8. fıkrasını takiben şu hüküm eklenir.

“Ancak Kanun yoluyla alt işveren işçilerinin tümünün ya da bir bölümünün kadroya alınması mümkündür. Kesinleşmiş müfettiş raporu ya da mahkeme kararı ile muvazaanın ve işçilerin asıl işverenin işçisi olduğunun tespit halinde de, işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarının kadrosuna alınması zorunludur”.

Madde 5- Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer

Madde 6-       Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”

Diğer HABER ARŞİVİ haberleri

  • PAYLAŞ

YORUMLAR (25)

rızkı veren allah cc ondan istiyorum partilerden değil...01.06.2014 10:13
inşallah olur yıllardır sömürdüler bizi.100-150 kişi bir şirket kadar değeri yok ben çalışayım zengin benim emeğimden çalsın.bu nasıl adalet.devletimize güveniyoruz,bizi kurtarsın bu çakallardan...06.05.2014 18:46
inşallah yıllardır sabırla bekliyoruz bikerede garibandan yana bi kanun çıkacakmı şu meclisten artık bilemiyorum..12.04.2014 16:11
öyle olmsaydı nasıl 11 yıldır ünv.özel güvenlik olarak çalışacaktım.11 tane şirket geldi geçti ben çalıştım onlar yedi.devletin gözü körmü arkadaş.maaşı zaten sen yatırıyorsun direk çalışana versene parayı.bunlarda zengin dostu gariban babası flan degil.mahkemeler veriyor bizim hakkımızı.ama hükümet yarğı kararlarına uymuyor.işine geldimi yargıdan bahsederler,bize gelince yargı görmezden gelirler.24.11.2013 16:52
aynen sayın vekilin dediği gibi 11 yıldır ünv.de çalışıyorum.11 tane şirket geldi geçti bizim sırtımızdan para kazandılar.eyleme,konsere,protokole ve diyer etkinliklere gece gündüz giden güvenlik hakkını alamıyor emin olun.kodroyu çoktan hak ettik.otoparçılık dahi yapıyoruz...26.08.2013 04:44
İNŞALLAH30.04.2013 12:57
bı cacık cıkmaz olan yıne garıbana oluyor kendılerını dusunuyo bunların hepsı30.04.2013 07:25
Şu yasayı adam gibi düzenleseler, örnek asgari ücret kısmını iş veren, diğer kalan kısmını devlet üstlense yarı devlet memuru gibi ne güzel olurdu. 770 + 1300 gibi 31.03.2013 10:56
İnsallah olurda taseron sirketlerden kurtulur insanca maasimizi zamaninda alir ve bizde insan gibi yasariz anlayanlara .25.03.2013 09:56
devletin bütünlüğü güvenlik dahilindedir en stratejik yerleri güvenlikciye korutacaksın ama şirkete verip ne yediği neye hizmet ettiğini bilmeden ihale edersiniz bu ne periz bu ne lahana 18.03.2013 14:07
özel güvenlikleri işleri dahillerinde çalıştıran müdürler başlarına bişey geldiği zaman güvenlikleri tutmuyorlar işte bunun için kadro lazım......22.02.2013 21:35
AKP bunu görmezden gelirse aslında düşer 18.02.2013 22:34
zor geçer çünkü chp veriyor önergeyii onun içinn hayattta olmaz kendi belediyelerindekilere ne hak vermişler keşke olsa 26.11.2012 02:55
arkadaşlar artık particilik yok geçim derdi var oy atarken birkez daha düşünelim14.11.2012 07:10
ey müslümanım diye geçinenler şu 700tl yi ihtiyaca göre dagıtın yazıktır günahtır bunun öbür tarafıda var14.11.2012 07:07
chp nin verdigi bu teklif meclisten gecerse akp düşer emin olun 12.11.2012 17:19
ARKADAŞLAR BOŞUNA UMUTLANMAYALIM BU İŞE EN SON SICAK BAKACAK HÜKÜMET AK PARTİDİR OY ZAMANIDA BİZ ONLARA SICAK BAKMAYALIM11.11.2012 17:38
İnşaal emekli olmadan şu kadroyu alırız saygılar.21.10.2012 23:26
inşallah hükümet bu yasa teklifini kabul ederde biz güvenliklerde sürünmekde ve işden atılma korkusunda kurtuluruz21.10.2012 16:35
bu teklifi chp yerine akp'den bir vekil sunmuş olsaydı içeriği okunmadan kabul edilirdi...17.10.2012 01:14
sonunda bizimde insan olduğumuzu farkeden birileri çıktı10.10.2012 09:19
eğer bu olay gerçekleşirse ilk olmayacak daha önce verilen kadrolar nasıl verildiyse bizede öle verilir inş. tşk ederiz siz vekillere 08.10.2012 16:56
VALLAHİ YETER GEÇSİN 01.10.2012 14:44
İNŞALLAH GEÇER 01.10.2012 14:43
A 01.10.2012 14:42

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 23392

Editörün Seçtikleri