696 sayılı KHK’nın ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar’ın ilgili maddeleri uyarınca Belediyemiz Şirketi bünyesinde İşçi Statüsüne geçiş taleplerine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, başvuruları Kabul ve Ret edilen ilgililere ait listeler ekte yayımlanmıştır.

696 sayılı KHK’ya Esas Tebliğin “İlan” başlıklı “MADDE 35 – (1) İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece veya idarenin şirketince ilan (internette veya idarece/idarenin şirketince belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz…..”  denildiğinden ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Sonuçlarına itiraz eden ilgililerin ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde 23.02.2018 tarihi saat 17.00’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırmak ve gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabileceklerdir.

Başvuru sahipleri hakkında; ilgili makamlarca Güvelik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen Arşiv Araştırması halen devam etmekte olup,  gelecek cevaba göre ayrıca değerlendirme yapılacaktır.

Yenimahalle ve Gaziemir Belediyesi'de taşerona kadro başvurularını web sitelerinden duyurdu.

 

Başvurusu Kabul ve Ret Edilenlere Ait Liste İçin Tıklayınız.