Advert

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şirketlerin Nasıl Kurulacağı İle İlgili Bilgilendirme Yayınladı

696 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme ile belediyelerde ve il özel idarelerinde personel çalıştırılmasına ilişkin ihaleler kapsamında çalışan taşeron şirket çalışanlarının belediyelerin ve özel idarelerin bünyesinde bulunan şirketlerin bünyesine işçi olarak aktarılmasına karar verilmişti

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şirketlerin Nasıl Kurulacağı İle İlgili Bilgilendirme Yayınladı

696 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme ile belediyelerde ve il özel idarelerinde personel çalıştırılmasına ilişkin ihaleler kapsamında çalışan taşeron şirket çalışanlarının  belediyelerin ve özel idarelerin bünyesinde bulunan şirketlerin bünyesine işçi olarak aktarılmasına karar verilmişti.Hali hazırda büyükşehir belediyelerinde kurulmuş ve faaliyette bulunan şirketler bulunmakla birlikte bir çok belediyede ve özel idare müdürlüklerinde şirket bulunmamaktadır.Bu nedenle belediye başkanlıklarında ve özel idare müdürlüklerinde kurulacak  olan şirketlerin kuruluş iş ve işlemlerinin nasıl yapılacağı yönünde tereddütler bulunmaktadır.İç işleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce 11.01.2018 tarihli taşeron işçilerin belediye ve özel idarelerdeki şirket bünyesine alınması için ilgili kurumların şirket kurulmasında izlenecek olan adımlara ilişkin yazısını yazımız ekinde yayımlıyoruz.

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85373441-250-E.1075                                                                                     11/01/2018

Konu : 696 Sayılı KHK Kapsamında Şirket Bilgileri ve Yeni Kurulacak Şirketler

ŞANLIURFA VALİLİĞİNE

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete de, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar ise 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 126 ncı maddesi ile 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek 20 nci ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları belirleyen tebliğin 28 inci maddelerinde il özel idareleri, belediyeler ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve belediye bağlı kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve Kamu İhale Genel Tebliği 78 inci madde hükümleri kapsamında hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin bu idarelerin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarıdan fazlasına sahip olduğu şirketlerde işçi statüsünde istihdam edilmelerine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Bu doğrultuda;

1-375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 20 nci maddesinin “İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine gördürebilir. hükmü ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları belirleyen tebliğin 28 inci maddesinin “ (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir.

(2) Bu bölümde geçen  idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır ” hükmü gereğince 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de öngörülen amaçlara ulaşmak adına münhasıran bu amaçla kurulacak olan şirketler için alınacak Bakanlar Kurulu Kararına esas teşkil etmek üzere yazımız ekinde yer alan yeni şirket kurulması için istenecek belgeler şirket kuracak olan il özel idareleri, belediyeler ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile belediye bağlı kuruluşlarınca yine yazımız ekinde gönderilen örneklere uygun şekilde hazırlanıp ekte gönderilen Tablo-5, Tablo-6, Tablo-7 ve Tablo-8’e doldurularak Valiliğine gönderilecektir. Vali tarafından vali yardımcısı başkanlığında kurulacak komisyon marifetiyle yapılacak kontrollerin ardından belgeleri tamamlanmış olanların bilgilerinin (belgeler Bakanlığımıza gönderilmeksizin Valiliğince muhafaza edilecektir) Valilik tarafından il düzeyinde aynı tablo formatında ve excel ortamında icmal edilerek 15 Şubat 2018 tarihine kadar Bakanlığımıza iletilmesi,

2-İl özel idareleri, belediyeler ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketi olmayıp yeni şirket kurmak zorunda belediye bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı olanlar, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin son fıkrasında belirtilen ‘‘belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birlikler tarafından ticari amaçla faaliyette bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması, mevcut veya kurulacak şirketlere sermaye katılımında bulunması, Bakanlar Kurulu’nun iznine tabidir” hükmü gereğince 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de öngörülen amaçlara ulaşmak adına münhasıran bu amaçla kurulacak olan şirketler için alınacak Bakanlar Kurulu Kararma esas teşkil etmek üzere yazımız ekinde yer alan yeni şirket kurulması için istenecek belgeler şirket kuracak olan il özel idareleri, belediyeler ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile belediye bağlı kuruluşlarınca yine yazımız ekinde gönderilen örneklere uygun şekilde hazırlanıp ekte gönderilen Tablo-5, Tablo-6, Tablo-7 ve Tablo-8’e doldurularak Valiliğine gönderilecektir. Vali tarafından vali yardımcısı başkanlığında kurulacak komisyon marifetiyle yapılacak kontrollerin ardından belgeleri tamamlanmış olanların bilgilerinin (belgeler Bakanlığımıza gönderilmeksizin Valiliğince muhafaza edilecektir) Valilik tarafından il düzeyinde aynı tablo formatında ve excel ortamında icmal edilerek 15 Şubat 2018 tarihine kadar Bakanlığımıza iletilmesi,

3-Yeni şirket kuracak olan il özel idarelerinin ve nüfusu 50.000’den fazla olan belediyeler ile belediye bağlı kuruluşlarının anonim veya limited şirket, nüfusu 50.000’den az olan belediyelerin ve 35 kişiden az işçi statüsünde personel istihdam edecek mahalli idare birliklerinin limited şirket kurmaları, hususunda;

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

KAYNAK:http://mevzuatinyeri.com

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Özel Güvenlik Görevlisi ve Problemli Şahıslar
Özel Güvenlik Görevlisi ve Problemli Şahıslar
Sağlık Bakanlığı Kadroya Geçen Taşeron İşçi Maaş Hesaplama Ekranı Açıldı
Sağlık Bakanlığı Kadroya Geçen Taşeron İşçi Maaş Hesaplama Ekranı Açıldı
istanbul rize evden eve nakliyat