Advert

Belediye ve İl Özel İdarelerindeki Taşeron Olarak Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerinin Kadro Süreci Nasıl Olacak.

Belediye ve İl Özel İdarelerindeki Taşeron olarak çalışan özel güvenlik görevlilerinin kadro süreci nasıl olacak.Sizler İçin Derledik.

Belediye ve İl Özel İdarelerindeki Taşeron Olarak Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerinin Kadro Süreci Nasıl Olacak.

Belediye ve İl Özel İdarelerindeki Taşeron olarak çalışan özel güvenlik görevlilerinin kadro süreci nasıl olacak.

694 KHK İle kadro kapsamına alınan İl Özel İdareleri ve Belediyeler Hakkında KHK'da Yer Verilen Maddelere Göz Atalım..

EK MADDE 20- İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir. 

İl Özel idareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmayacak.Bu Maddeler neler gözden geçirelim.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesi:

Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

              a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

              b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. 

              c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

              d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar, diğer idarelerin beşmilyar Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.(1) 

              e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

(1)              Bu bentte yer alan eşik değerler ve parasal limitlerin 1/2/2017 tarihinden itibaren  uygulanması ile ilgili olarak, 21/1/2017 tarihli ve 29955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kurumunun  2017/1 No.’lu Kamu İhale Tebliğine bakınız.

     f) (Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

 g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.

h) (Ek: 12/12/2003-5020/28 md.; Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.

ı) (Ek: 15/5/2008-5763/35 md.) Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin  hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımı

 i) (Ek: 20/11/2008-5812/8 md.; Değişik: 19/11/2013-6504/1 md.) Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, milletvekili genel ve ara seçimleri, mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seçimi dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası kâğıdı ile filigranlı oy zarfı kâğıdı alımı, oy pusulası basımı, oy zarfı yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alımı ile yurt dışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı

  Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

Madde 62- E MADDESİ

e) (Değişik: 10/9/2014-6552/10 md.) İdarelerin bu Kanunda tanımlanan hizmetlerden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında aşağıda belirtilen hususlara uyması zorunludur:

1) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması hâlinde personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çıkılabilir. Bu kapsamda ihaleye çıkılabilecek yardımcı işlere ilişkin hizmet türlerini; idarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı, yerleşik yargı içtihatları ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası dikkate alınmak suretiyle idareler itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte belirlemeye işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 67 nci maddesi ile diğer kanunların hizmet alımına ilişkin özel hükümleri saklıdır.

2) İdarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı ile 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası esas alınmak suretiyle, idareye ait bir işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde idarenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde hizmet alımı ihalesine çıkılabilir.

3) Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmaz.

f) İhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. 13 üncü maddede belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere, ilân yapılmasına kadar geçecek süre de gözönüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur.

 g) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.

h) (Değişik: 20/11/2008-5812/24 md.) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu (…) (1) tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir. (1)(2)

  ı) (Ek: 30/7/2003-4964/38 md.) Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.

YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLAMALAR İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELER İÇİN GEÇERLİ OLMAYACAK

DİĞER KONU KURULAN ŞİRKETLERİN 5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNDA BELİRTİLEN ŞARTLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANMAMASI..

Bu madde kapsamındaki şirketler hakkında 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen özel şartlara ilişkin hükümler uygulanmayacak.

5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda belirtilen özel güvenlik şirketi kurma belediye ve il özel idareleri için geçerli sayılmayacak.Belediyeler hali hazırda kurmuş oldukları iştirak şirketleri var ise taşeron işçileri bu iştirak şirketlerine istihdam edecek.Hali hazırda bir şirket yok ise belediye il özel idareleri iştirak şirketi kurarak taşeron işçilerin tümünü bu şirkette istihdam edecek.Maaşları belediye ve il özel idarelerdeki yönetim belirleyecek.İstihdam edilen personel belediyenin kadrosunda yer alacak,ileride doğacak uyuşmazlıklar ile ilgili belediye muaatap alınacak.Belediye iktisati teşekkülerine örnek olarak hali hazırda kurulan Belediye şirketlerinde görebiliriz.Gaziantep GAZİBEL şirketinde çalışan özel güvenlik görevlileri bu şirkettte istihdam edilmiştir.Arada taşeron firma bulunmamakta uniformalarında GAZİBEL Yazmaktadır.İstihadam edilen işçiler sendikaya üye olabilecek toplu iş sözleşmelerinden yararlanabilecektir.Hali hazırda iştirak şirketi olmayanlar 90 Gün İçerisinde İştirak Şirketini Kuracak.

KHK'DA yer alan İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile İlgili Diğer Madde:

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak 

1. Türk Vatandaşı olmak,(1) 

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

5. (Değişik: 23/1/2008 - 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. (1)

6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…)(2) akıl hastalığı (…)(2) bulunmamak.

Bu Şartlar uyan tüm il özel idareleri ve Belediye taşeron çalışanları iştirak şirketlerinde yer alacak.

Diğer Bir Madde İse Haklarından Feragat Etme;

En son çalıştığı idare veya şirket ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek, 
kaydıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde hizmet alım sözleşmesini yapan idareye veya şirkete, ek 20 nci madde kapsamındaki şirketlerinde işçi statüsünde çalıştırılmak üzere yazılı olarak başvurabilirler. Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin süreç bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde sonuçlandırılır. 

BU DOĞRULTUDA TAŞERON İŞÇİLER BELEDİYENİN KURMUŞ OLDUKLARI İŞTİRAK ŞİRKETİNDE İŞÇİ STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLECEK...

 

 

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
ZAFER     0000-00-00 Sayın MRT.. Yeni başlamış sın.Hayırlı olsun.Şirket varmı şu an.Maaş durum nedir. belediye mi yatır cak.
ZAFER     0000-00-00 Belediyeye güvenlik olarak yeni başlayanlar durumu nedir. Herhangi bir şirket varmı.Yoksa belediye direk kendi iştirakiyle alıyor.
Mrt     0000-00-00 Merhaba hocam ben 20.04.2018 tarihinde belediyeye özel güvenlik olarak başladım bana kadrolu dediler ama maddelere göre kabul olmuyor. Benden öncekiler sınava girmiş ama ben girmedim şimdi ben kadrolu ve bu kanundan yararlanabiliyormuşum.
gokhan     0000-00-00 52 tediye alacaklar mi¿
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
(GÜSOD) Başkanı Murat KÖSEREİSOĞLU,Özel Güvenlik Görevlilerinin'' Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası'nı''Kutladı.
(GÜSOD) Başkanı Murat KÖSEREİSOĞLU,Özel Güvenlik Görevlilerinin'' Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası'nı''Kutladı.
Türk-İş Bastırıyor,85 bin KİT Çalışanı İçin Kadro Hazırlığı
Türk-İş Bastırıyor,85 bin KİT Çalışanı İçin Kadro Hazırlığı
istanbul rize evden eve nakliyat